Ontwerp van Koninklijk Besluit houdende wijziging van de inwerkingtreding van een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand (december 2016) (HGR 9370)