Hieronder vindt u een lijst van adviezen van de Hoge Gezondheidsraad vanaf 2011 rond wetgeving. Deze adviezen zijn vertrouwelijk tot na de publicatie ervan in het Staatsblad of na akkoord van de Minister. (Huishoudelijk reglement, hoofdstuk 5, art. 40 § 3. Adviezen betreffende het opstellen van nieuwe reglementering worden slechts bekendgemaakt na akkoord van de Minister.)

Nr. advies Titel DOMEIN Datum Validatie college datum publicatie staatsblad Link naar het advies

8427

 

Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS)

Fysische agentia: ioniserende straling


03/10/2008

01/06/2012 Klik hier voor advies 8427


8526

 


Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende radioactieve producten voor in vitro of in vivo gebruik in de geneeskunde, in de diergeneeskunde of in klinische studies

Fysische agentia: ioniserende straling


01/04/2009

12/08/2015 Klik hier voor advies 8526


8723

 


Koninklijk besluit ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

Chemische agentia


6/04/2011

19/03/2013 Klik hier voor advies 8723
8724 Koninklijk besluit betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling Chemische agentia 6/04/2011 19/09/2012 Klik hier voor advies 8724
8735
 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 2010

Chemische agentia


06/04/2011

30/11/2011 Klik hier voor advies 8735

8770
 
Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke energieabsorptietempo en de reclame voor consumentenproducten die radiogolven uitzenden Fysische agentia: niet-ioniserende straling

09/11/2011

  Klik hier voor advies 8770

8772
 

Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen

Chemische agentia 07/09/2011   Klik hier voor advies 8772
8777

Projet d’arrêté royal comportant des dispositions relatives au stockage définitif des déchets nucléaires et complétant l’arrêté royal portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires.

Fysische agentia: ioniserende straling 07/03/2012   Onder embargo
8792 Adviesvraag nopens een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter Voorkoming en Behandeling van Intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008. Chemische agentia 9/11/2011 14/12/2012 Klik hier voor advies 8792.
8796

Koninklijk Besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken

Chemische agentia 4/04/2012 18/08/2014 Klik hier voor advies 8796.
8906 Adviesvraag inzake een ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het Federale Reductieprogramma voor Pesticiden 2013-2017. Chemische agentia 28/01/2013 15/12/2013 Klik hier voor advies 8906.
8908

Adviesvraag inzake drie ontwerpen van Koninklijk Besluit betreffende de benaming en de kenmerken van gasolie-diesel voor wegvoertuigen, van benzines voor benzinemotoren en van gasolies bestemd voor verwarming en voor gebruik in niet voor de weg bestemde mobiele machines.

Chemische agentia 18/01/2013 8/07/2018 Klik hier voor advies 8908.
8917 Adviesvraag inzake een ontwerp KB tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH-, de biociden- en de CLP-verordening wanneer zulks noodzakelijk is in het belang van defensie. Chemische agentia 1/03/2013 27/03/2014 Klik hier voor advies 8917.
8925 Adviesvraag voor een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. Chemische agentia 8/05/2013


8/09/2014

Klik hier voor advies 8925.
9115 Ontwerp van KB tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en het oprichten van een federale databank voor milieuproductverklaringen Chemische agentia 8/07/2013 22/05/2014 Klik hier voor advies 9115.
9119 Koninklijk Besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand Chemische agentia 6/11/2013 24/09/2014 Klik hier voor advies 9119

9155
 
Advies inzake een ontwerp van KB betreffende de verplichte terbeschikkingstelling van een oortelefoon bij verkoop van mobiele telefoons Fysische agentia: niet-ioniserende straling

5/03/2014

  Onder embargo
9183 Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming van behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008

Chemische agentia

4/06/2014 3/04/2015 Onder embargo

9218
 
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de ziekenhuisvrijstelling voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie Cellen, weefsels en organen 6/05/2015 8/01/2017 Klik hier voor advies 9218

9225
 
Veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties, voor wat betreft hun buitenbedrijfstelling Fysische agentia: ioniserende straling 5/11/2014 28/08/2015 Klik hier
voor advies
9225

9226
 
Veiligheidsvoorschriften voor de kerninstallaties, voor wat betreft hun buitenbedrijfstelling Fysische agentia: ioniserende straling 5/11/2014 18/06/2018 Klik hier
voor advies
​9226

9231
 
Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater Chemische agentia


1/10/2014

23/10/2015 Klik hier voor advies 9231

9232
 
Ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd. Chemische agentia 1/10/2014 23/10/2015 Klik hier voor advies 9232
9237
 
Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening (EG) n. 1272/2008 Chemische agentia 1/10/2014 3/04/2015 Klik hier voor advies 9237.

9264
 
Koninklijk besluit inzake kennisgeving van gevaarlijke mensels aan het Nationaal centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties Chemische agentia 04/02/2015 9/05/2016 Klik hier voor advies 9264.
9309 Projet d'arrêté royal relatif à la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (enkel in het Frans beschikbaar) Chemische agentia 30/11/2015 28/06/2016 Klik hier voor advies 9309
9325 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong,  ten einde de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven Bloed en bloedderivaten 03/02/2016   Onder embargo

9331
 
Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen Chemische agentia 02/03/2016   Onder embargo

9334
 
Ontwerp van Koninklijk Besluit ter omzetting van Europese richtlijnen 2015/565/EU en 2015/566/EU Cellen, organen en weefsels 02/03/2016   Klik hier voor advies 9334
9359
 

Ontwerp van Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden opgelegd aan verkopers en gebruikers van biociden voor begassing bedoeld in artikel 45, §2 en §3 van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden

Chemische agentia 01/06/2016   Onder embargo

9370
 

Ontwerp van Koninklijk Besluit houdende wijziging van de inwerkingtreding van een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

Chemische agentia


07/12/2016

15/01/2018 Klik hier voor advies 9370.
9372
 
Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en strekkende tot het vermijden van situaties die tot een potentieel passief aan radioactief afval en aan te ontmantelen isntallaties aanleiding kunnen geven Fysische agentia: ioniserende straling 11/01/2017 18/06/2018 Klik hier
voor advies 9372

9373
 
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 Fysische agentia: ioniserende straling 11/01/2017 30/10/2017 Klik hier
voor advies 9373
9385 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen Fysische agentia: ioniserende straling 3/05/2017   Onder embargo

9391
 
Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de benaming, de kenmerken en het zwavelgehalte van de lampolie Chemische agentia 1/02/2017   Onder embargo
9400 Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden Chemische agentia 8/03/2017 2/07/2018 Klik hier voor advies 9400.
9406 Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen Chemische agentia 5/04/2017 9/05/2017 Klik hier voor advies 9406
9461

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines
Chemische agentia 8/11/2017 13/07/2018 Klik hier voor advies 9461
9470 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s Chemische agentia 8/11/2017 12/01/2018 Klik hier voor advies 9470.
9476

Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen voor wat betreft de fysische controle en betreffende Bel V

Fysische agentia: ioniserende straling 9/05/2018 21/12/2018 Klik hier
voor advies 9476
9478 Ontwerp van koninklijk besluit (KB) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik Chemische agentia 4/04/2018   Onder embargo
9479 Ontwerp van koninklijk besluit tot vermindering van de jaarlijkse broeikasgasemissies door transportenergie Chemische agentia 7/03/2018 9/07/2018 Klik hier voor advies 9479.
9480 Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen Chemische agentia 7/03/2018 27/07/2018 Klik hier voor advies 9480.
9481 Ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden Chemische agentia 7/02/2018   Onder embargo
9484 Ontwerp van KB tot aanvulling van het KB van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties voor wat betreft de omzetting van de Europese richtlijn 2014/87/Euratom Fysische agentia: ioniserende stralingen 4/07/2018   Onder embargo
9486

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, alsook van de modaliteiten en beperkingen voor de toegang tot en het gebruik van het blootstellingsregister en het stralingspaspoort

Fysische agentia: ioniserende stralingen 4/07/2018   Onder embargo
9489 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het federaal reductieplan van gewasbeschermingsmiddelen, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het federaal reductieplan van biociden in het kader van duurzame ontwikkeling
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het federaal reductieplan van biociden voor de periode 2018-2022
Chemische agentia 4/04/2018   Onder embargo