Vanaf deze pagina kunt u de adviezen van het Adviescomité SEA in volgorde chronologisch gaan raadplegen.

I. Nationaal Plan Visserij (Nationaal strategisch plan en Nationaal operationeel programma)

Naam van de auteur: Dienst Marien Milieu van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DG Leefmilieu
 
Wettelijke basis van het Plan: Verordening (EG) nr 1198/2006 van de Raad van 27/07/2006 inzake het Europees Visserijfonds

Type van saisine:

1. Screening: Advies van 17/01/2008 over de noodzaak om al dan niet een strategische milieubeoordeling uit te voeren in het kader van het Nationaal Plan Visserij - AvisComité d’avis_Screening_nl_20080117.pdf (.PDF)

Verplichting om een SEA uit te voeren volgens de screening? Ja voor het NOP en nee voor het NSP

2. 1ste scoping : Advies van 11/04/2008 betreffende het ontwerpregister met het oog op het opmaken van het milieueffectenrapport in het kader van het Nationaal Operationeel Programma voor de Belgische Visserijsector 2007-2013 - AdviesComité_MERNOP_nl_20080716.pdf (.PDF)

3. 2de scoping: Advies van 09/07/2008 met betrekking tot het milieueffectenrapport in het kader van het Nationaal Operationeel Programma voor de Belgische visserijsector 2007-2013 - AvisComité d’avis_Screening_nl_20080117.pdf (.PDF)

II. Beleidsplannen mariene beschermde gebieden

Naam van de auteur: Dienst Marien Milieu van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DG Leefmilieu

Wettelijke basis van het Plan: KB van 14/10/2005 betreffende de voorwaarden, sluiting, uitvoering en beëindiging van gebruikersovereenkomsten en het opstellen van beleidsplannen voor de beschermde mariene gebieden in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

Type van saisine:

1. Screening : Advies van 28/08/2008 over de noodzaak om al dan niet een strategische milieubeoordeling uit te voeren in het kader van het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden

Verplichting om een SEA uit te voeren volgens de screening? Nee - AvisComité d’avis_Screening_nl_20080828.pdf (.PDF)

III. Ontwerp van studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading (2008-2017)

Naam van de auteur: DG Energie van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Wettelijke basis van het Plan: Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd door de wet van 1 juni 2005

Type van saisine:

 1.   Screening : Geen screening want « op een lijst » aan artikel 6, §1er, 1°, 1ste streepje van het wet van 13/02/2006.

2. 1ste Scoping : Advies van 03/03/2009 over het ontwerpregister met het oog op de samenstelling van het milieueffectenrapport. - Scoping Ontwerpregister.pdf (.PDF)

3. 2de Scoping : Advies van 09/07/2009 betreffende het ontwerpplan en het milieueffectenrapport. - ADVIES SEA EPE NL (.PDF)

Beslissing en opvolging:

Aan het einde van het uitwerkingsproces werd een verklaring (.PDF) opgesteld die samenvat hoe rekening is gehouden met de milieuoverwegingen en de resultaten van de milieubeoordeling. Die verklaring is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de Federale portaalsite.

IV. Plan voor het langetermijnbeheer van hoogactief en/of langlevend afval

Naam van de auteur: NIRAS

Wettelijke basis van het Plan: KB van 30 maart 1981, artikel 2, § 3, houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen

Type van saisine :

1. Screening : Geen screening want « op een lijst » aan artikel 6, §1er, 1°, streepje 5 van het wet van 13/02/2006.

2. 1ste Scoping : Advies van 18/01/2010 over het ontwerpregister met het oog op de samenstelling van het milieueffectenrapport. - AdviesSEA Comité Scoping Ontwerpregister NL afvalplan 18 01 10.pdf (.PDF)

3. 2de Scoping : Advies van 28/07/2010 betreffende het ontwerpplan en het milieueffectenrapport: Advies Afvalplan 28 07 10

Punt V. Prospectieve studie betreffende de zekerheid van aardgasbevoorrading tot 2020

Naam van de auteur: DG Energie van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Wettelijke basis van het Plan: artikel 15/13 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd door de wet van 01 juni 2005, artikel 34.

Type van saisine:

1. Screening : Geen screening want « op een lijst » aan artikel 6, §1er, 4de streepje van het wet van 13/02/2006.

2. 1ste Scoping : Advies van 22/06/2010 over het ontwerpregister met het oog op de samenstelling van het milieueffectenrapport.

3. 2de Scoping : Advies van 02/02/2011 betreffende het ontwerpplan en het milieueffectenrapport

VI. Het Ontwikkelingsplan voor het Elektrisch Hoogspanningsnet 2010-2020

Naam van de auteur: ELIA

Wettelijke basis van het Plan: artikel 13, §1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Type van saisine:

1.   Screening : Geen screening want « op een lijst » aan artikel 6, §1er, 3de streepje van het wet van 13/02/2006.

2. 1ste Scoping: Advies van 22/11/2010 over het ontwerpregister met het oog op de samenstelling van het milieueffectenrapport.

3. 2de Scoping : Advies ELIA Plan 10 06 11

VII. Marien ruimtelijk plan van de Belgische zeegebieden

Naam van de auteur: Minister van Noordzee, J. Vande Lanotte

Wettelijke basis van het Plan: wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het marine milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft (publicatie BS 12/03/99, gewijzigd bij wet van 17/09/05, 21/04/07 en 20/07/12)

Type van saisine:

1.   Screening : Geen screening want « op een lijst » aan artikel 6, §1er, streepjes 2 en 6 van het wet van 13/02/2006.

2. 1ste Scoping: Advies van 15/03/2013 over het ontwerpregister met het oog op de samenstelling van het milieueffectenrapport.

3. 2de Scoping : Advies Rapport MSP

VIII. Ontwerp van studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030

Naam van de auteur: DG Energie van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Wettelijke basis van het Plan: Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd door de wet van 1 juni 2005

Type van saisine:

1.   Screening : Geen screening want « op een lijst » aan artikel 6, §1er, 1°, 1ste streepje van het wet van 13/02/2006.
2. 1ste Scoping : Advies van 24/10/2013 over het ontwerpregister met het oog op de samenstelling van het milieueffectenrapport.
3. 2de scoping : Advies SEA PSE II 20140506

IX. Federaal ontwikkelingsplan 2015-2025 van ELIA voor het Elektrisch Hoogspanningsnet

Naam van de auteur: ELIA

Wettelijke basis van het Plan: artikel 13, §1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Type van saisine:

1.   Screening : Geen screening want « op een lijst » aan artikel 6, §1er, 3de streepje van het wet van 13/02/2006.
2. 1ste Scoping: Advies van 04/03/2015 over het ontwerpregister met het oog op de samenstelling van het milieueffectenrapport.
3. 2de scoping : Advies van 24/06/2015

 

 

Document

Wetgeving