2020
05.03.2020 - DSM UNDER SCRUTINY: Why we need to be cautious and how to use it (Nevertheless)?

2019
12.12.2019 - Burn-out: De steutels om in te grijpen
10.10.2019 - Vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke patiënten (kinderen en volwassenen)
26.06.2019 - Beheer van warmtegevoelige endocavitaire endoscopen en sondes : What's new ?
15.05.2019 - Algemene vergadering 2018 - Chemicals and health: Risks and how to counteractDe Hoge Gezondheidsraad nodigt u uit op de studiedag "DSM UNDER SCRUTINY: Why we need to be cautious and how to use it (Nevertheless)?".

Datum: 5 maart 2020
Locatie: Zuidertoren (Federale Pensioendienst) Europa esplanade, 1060 Brussel
Uur: vanaf 09u00

Advies 9360: DSM(5) : Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen

THEMA

Op 5 maart 2020 organiseert de Hoge Gezondheidsraad in Brussel een studiedag rond zijn advies "DSM5: Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen”. In dit advies, dat in juni 2019 werd gepubliceerd, stelt de HGR vast dat de meest gebruikte classificatiesystemen, DSM en ICD, een aantal problemen en impasses met zich meebrengen. Deze situeren zich op epistemologisch, organisatorisch en klinisch niveau. Het advies formuleert verschillende aanbevelingen om deze knelpunten op te lossen.
De HGR wenst aan alle betrokkenen de mogelijkheid te geven om een discussie te voeren over deze kwesties. Tijdens deze studiedag wordt het advies voorgesteld en stellen meerdere internationale sprekers hun deskundigheid ter beschikking. In een rondetafelgesprek zetten verschillende stakeholders hun standpunten uiteen. Daarbij is er ruim tijd voor samenspraak voorzien.

Het programma van 5 maart 2020:

•09u-13u: Advies van de HGR en keynote speakers:

- Dr. Marc Calmeyn: Inleiding (Voorzitter van de werkgroep van de HGR)
- Prof. Stijn Vanheule Advies HGR 9360 "DSM(5): Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen"  (UGent – rapporteur van de werkgroep van de HGR)
- Dr. Niall Boyce: "What's wrong (and right) with diagnosis?" (founding Editor The Lancet Psychiatry)
- Prof. Dr. Patrick McGorry: "Diagnosis with clinical utility" (University of Melbourne & Orygen, Australia)
- Dr. François Gonon: "Neurowetenschappen en psychiatrie: bewijzen of beloven?" (neurobiologiste,Université de Bordeaux)

•13u-14u: Lunch
•14u-16u: Rondetafelgesprek met stakeholders:

Moderator : Fabrice Peters (coördinator van de HGR)      

- Alain Luts (Saint Luc)     
- Peter Rober (KUL)
- Hendrik Peuskens (UPC KU Leuven, UZ Leuven, secretaris van de VVP)
- Jim Van Os (UMC Utrecht)     
- Patrick Van Krunkelsven (CEBAM)

Leden van de werkgroep van de HGR:

- Marc Calmeyn (Voorzitter)
- Stijn Vanheule (UGent – rapporteur)
- Jean Louis Feys (Saint Bernard)
- Piet Bracke (UGent)
- Brenda Froyen (GGZ – gebruiker)

Besluit: Laurent Ravez (Université de Namur)

De accreditatie is aangevraagd : rubriek 6 ethiek & economie.
Simultane vertaling is voorzien.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           De Hoge Gezondheidsraad nodigt u uit op de studiedag "Burn-out: De steutels om in te grijpen".

Datum: 12 december 2019
Locatie: Brussel44Center -Passage 44-, Kruidtuinlaan 44, Brussel
Uur: vanaf 08u30
Advies 9339: Burn-out en werk

THEMA

Op 12 december 2019 organiseert de HGR  een studiedag om zijn advies  "Burn-out en werk" voor te stellen aan de betrokken gezondheidswerkers (huisartsen, psychologen, arbeidsgeneesheren, preventieadviseurs, enz.). Deskundigen zullen licht werpen op verschillende aspecten van deze problematiek: diagnose, primaire preventie, individuele begeleiding,  organisatorische factoren, enz.
Het zal ook de gelegenheid zijn om kennis te maken met verschillende recent ontwikkelde projecten en instrumenten (evaluatie-instrumenten, e-learning, applicatie).

Het programma van 12 december 2019:

• 08u30 : Onthaal
• 09u00 : Eerste ronde:
- Inleiding
- Sociologische aspecten - Thomas Perilleux

- Medische diagnose van burnout en biomarkers - Lode Godderis
- Burnout Assessment Tool - Steffie Desart
- Nieuw instrument : applicatie voor artsen (burn-out en veel voorkomende psychische stoornissen) - FOD Volksgezondheid

• 11u00 : Pauze
• 11u15 : Tweede ronde:
 - Preventie van psychosociale risico's in ondernemingen - Véronique Crutzen
 - Samenwerking tussen beroepsbeoefenaars en terugkeer naar het werk - Valentine Delsaux
 - Pilootproject vroegtijdige interventie - FEDRIS
 - Pilootproject zorgtraject - RIZIV

• 13u00 : Lunch
• 14u00 : Derde ronde:
                         - Stadia van burn-out en de geschikte soort preventie, afhankelijk van het stadium - Isabelle Hansez
                         - Psychotherapeutische interventies - Elke Van Hoof (w
ordt binnenkort gepubliceerd)
                         - Burn-out gezien door de expertiserend deskundige - Jacques De Mol
                         - Voorstelling van de pilootprojecten “burn-out”: Domus Medica en Projet réseau Clinique du travail

                         - Conclusie
• 16u30 : Einde

Simultane vertaling Nederlands - Frans is voorzien.
De accreditatie is aangevraagd.

Met de steun van Maggie De Block. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

De Hoge Gezondheidsraad nodigt u uit op de studiedag "Vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke patiënten (kinderen en volwassenen)"

Datum: 10 oktober 2019
Locatie: Zuidertoren (vlakbij het Zuidstation), Europa Esplanade, 1060 Brussel
Uur: vanaf 13u45

Advies 9158: Vaccinatie van immuungecompromitteerde en chronische zieke kinderen en/of volwassenen

THEMA

De Hoge Gezondheidsraad heeft haar aanbevelingen rond vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronisch zieke patiënten recent herzien.
Tijdens deze studienamiddag worden de belangrijkste nieuwe aspecten uit de verschillende deelgebieden besproken.

Het programma voor de namiddag van 10 oktober 2019:

•13h30:  Registration
•13h45:  Introduction - Patrick Soentjens, ITM – Defense
•13h50:  Vaccine responses in IC patients - Olga Chatzis, UC Louvain
•14h10:  New Dutch advices on vaccination - Albert Vollaard, RIVM (NL)
•14h35:  Immunomodulating drugs or vaccines? - Gilles Epéron, HUG (CH)
•15h00:  Coffee break
•15h20:  Belgian guidelines
   - Biologicals - Jeroen van der Hilst, Jessa ZH
   - Solid organ Transplant - Willy Peetermans, UZ Leuven
   - Stem cell Transplant - Maya Hîtes, ULB Erasme
   - HIV - Charlotte Martin, CHU St Pierre
•17h20:  The end – Reception

De accreditatie is aangevraagd
Meeting language : English
De Hoge Gezondheidsraad nodigt u uit op de studiedag "Beheer van warmtegevoelige endocavitaire endoscopen en sondes: What’s new ?”.

Datum: 26 juni 2019
Locatie: Zuidertoren (vlakbij het Zuidstation), Europa Esplanade, 1060 Brussel
Uur: vanaf 13u30

THEMA

In ziekenhuizen en privépraktijken is de behandeling van endoscopen, sondes en warmtegevoelige endocavitaire medische hulpmiddelen een essentiële stap om de veiligheid van de zorg te optimaliseren en ernaar te streven het infectierisico voor zowel patiënten als personeel tot nul te herleiden.

Een multidisciplinaire groep van terreindeskundigen heeft na twee jaar intense samenwerking deze gloednieuwe aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op referentiewerken uit het vakgebied en bevatten de nodige sleutelelementen om deze kwaliteitsdoelstelling te halen in het voordeel van elke patiënt.

Het programma van 26 juni 2019:

• 13u30 : Onthaal
• 14u15 : Woord van de Coördinator van de HGR 
• 14u30 : Inleiding – Anne Simon
• 14u45 : Endoscopen met werkkanaal – Guido Demaiter
• 15u00 : Warmtegevoelige endocavitaire sondes en medische hulpmiddelen
                      zonder werkkanaal – Michèle Gérard
• 15u15 : Producten – Blaise Delhauteur
• 15u30 : Kwaliteitsbeheersysteem – Greet Manderyck
• 15u45 : Microbiologische controles – Hilde Jansens
• 16u00 : Ronde tafel – Anne Simon
• 16u30 : Conclusies – Anne Simon

Simultane vertaling Nederlands, Frans is voorzien.
De accreditatie is aangevraagd.


 
Professor Jean NEVE, voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad, en de professoren Hilde BEELE en Patrick DE MOL, vicevoorzitters, hebben de eer u uit te nodigen op de Algemene Vergadering van de Hoge Gezondheidsraad.

CHEMICALS AND HEALTH: RISKS AND HOW TO COUNTERACT

Datum: 15 mei 2019
Locatie: Zuidertoren (vlakbij het Zuidstation), Europa Esplanade, 1060 Brussel
Uur: vanaf 12u00

Dit jaar in het teken van het domein "chemische agentia" zal staan.
In 2019 wordt de Algemene Vergadering uitsluitend in het Engels gehouden.

Er wordt voorzien in een simultane vertaling naar het Frans en het Nederlands vanuit het Engels.

INLEIDING

In de afgelopen honderd jaar zijn de sociaaleconomische omstandigheden in de westerse landen aanzienlijk verbeterd. Hoewel de levensverwachting is gestegen, is de incidentie en prevalentie van veel 'beschavingsziektes' toegenomen. Uit een overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal blijkt dat verontreinigende stoffen, synthetische chemicaliën en fysische factoren die verband houden met de hedendaagse levensstijl en de huidige milieuomstandigheden belangrijke oorzakelijke factoren zijn voor verschillende ziekten. Tijdens deze wetenschappelijke vergadering zal de Raad proberen op zijn minst een gedeeltelijk antwoord te geven op de vraag:

"Waarom dit gebeurde, welk type agentia zijn hierbij betrokken en wat kan er gedaan worden om tot een effectieve preventie te komen?”

We worden blootgesteld aan een enorm aantal chemische stoffen, waarvan waarschijnlijk een paar procent mutagene, carcinogene, endocrien-verstorende of receptor-bindende eigenschappen hebben. Wat kunnen de experts van de Hoge Gezondheidsraad voorstellen om "Chemische stoffen en Gezondheid" met elkaar te verzoenen?

Voor de toekomst van onze kinderen suggereren we de implementatie van het concept van "fysisch-chemische milieuhygiëne" en de implementatie van de best mogelijke nieuwe technologische innovaties.

Voor de Raad en veel experts is het van essentieel belang dat bij de beleidsvorming naar bezorgde burgers, velddeskundigen, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties wordt geluisterd.

Wij nodigen u van harte uit om gedachten te delen tijdens onze jaarlijkse vergadering!

Moderator voor deze dag: Prof. Catherine Bouland - ULB
• 12.00 : Registration and sandwiches
• 13.00 : "Welcome" by Prof.Jean Nève - President SHC
• 13.10 : Introduction by Prof. Nicolas Van Larebeke - SHC
• 13.25 : Endocrine disruption by Prof. Laura Vandenberg - University of Massachusetts - Amherst
• 14.10 : Questions from the public (Moderator + Prof. Laura Vandenberg)
• 14.25 : Genomic modifications across age and gender in human populations exposed to environmental
                     contaminants: the necessity of prevention by Prof. Jos Kleinjans - Maastricht University
• 14.55 : Questions from the public (Moderator + Prof. Jos Kleinjans)
• 15.10 : Propositions and recommendations from the SHC - Prof. Greet Schoeters - UA/SHC
• 15.35 : Questions from the public (Moderator + all lecturers)
• 16.05 : General conclusions by Prof. Nicolas Van Larebeke - SHC
• 16.15 : Networking reception

MODERATOR & KEYNOTE SPEAKERS