Hier vindt u alle milieurapporten die door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gepubliceerd werden in het kader van de verplichtingen bepaald bij het koninklijk besluit van 28 september 2007.

Er worden twee types rapporten gepubliceerd.

Enerzijds de federale milieurapporten die de staat weergeven van het federale leefmilieubeleid, evenals de staat van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

Anderzijds de federale nota’s over de milieu-indicatoren die worden opgesteld halverwege elke rapporteringscyclus, op basis van het voorgaande federale milieurapport. Zij hebben als doel de evolutie van de op federaal niveau gevoerde milieuacties te beschrijven, met inbegrip van hun impact op het leefmilieu.

De federale milieurapporten

les rapports environnementaux

De federale nota’s over de milieu-indicatoren