Artikel 36

De EFSA tracht kwaliteitsvolle wetenschappelijke adviezen te verstrekken op het geschikte ogenblik en op de meest geschikte manier, dankzij een efficiënte bundeling van de wetenschappelijke expertise die in Europa voorhanden is.  

Daartoe, en conform artikel 36 van Verordening nr. 178/2002, is de Raad van Beheer van de EFSA het eens geworden over een lijst van bevoegde instanties die bekwaam zijn om het bij te staan in haar taken.

De bevoegde organisaties die in deze lijst voorkomen zijn in staat om werken uit te voeren voor rekening van de EFSA in domeinen als: 

  • gegevensverzameling;
  • voorbereidingswerken voor de uitwerking van wetenschappelijke adviezen ;
  • technische en wetenschappelijke taken in verband met opkomende kwesties en crisissituaties

Die netwerking moet het mogelijk maken om een kader voor wetenschappelijke samenwerking te promoten dat ertoe leidt dat informatie en kennis worden gedeeld, gemeenschappelijke taken worden geïdentificeerd en middelen en expertise beter worden aangewend.

De instellingen  in kwestie streven doelstellingen van algemeen belang na, en beschikken in het kader van hun organisatie over specifieke regels en procedures die ervoor zorgen dat de taken die hen door de EFSA kunnen worden toevertrouwd op een zelfstandige en integere manier worden uitgevoerd. Die instellingen moeten bovendien beschikken over een hoog niveau van wetenschappelijke of technische expertise in een of meerdere domeinen die tot de opdracht van de EFSA behoren. Tot slot moeten ze binnen een netwerk kunnen werken aan acties met een wetenschappelijk karakter.

De lidstaten bezorgen de EFSA de namen en referenties van de aangestelde instellingen, de elementen die aantonen dat die instellingen voldoen aan de criteria, en hun specifieke bevoegdheidsdomeinen.

Aangezien organisaties evolueren en wetenschappelijke noden mee veranderen om aan deze evoluties te beantwoorden en om de politieke omgeving goed weer te geven gaat het om een “levende” lijst die, indien het geval zich voordoet, aangepast kan worden. Bijgevolg wordt hij regelmatig geüpdatet. Zo gaan de lidstaten, wanneer aangestelde organisaties niet langer voldoen aan de vermelde criteria, over tot de intrekking van hun aanstelling, en brengen ze de EFSA daar onmiddellijk van op de hoogte, door haar de bewijsstukken voor te leggen.

De afgelopen jaren heeft de EFSA verschillende instrumenten ingevoerd om zowel de update van de lijst van de aangestelde instellingen (on-line vragenlijst) als de netwerking tussen de instellingen in het kader van een project te vergemakkelijken (art36-NET).

De instellingen die deel wensen uit te maken van dat netwerk van ‘artikel 36’ worden verzocht om contact op te nemen met het Focal Point, dat hen zal informeren over de te volgen procedure.

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.efsa.europa.eu/en/networks/art36.htm 

De lijst met de aangestelde organisaties is beschikbaar op volgend adres: http://www.efsa.europa.eu/en/art36/art36list.htm  

Lijst van de artikelen 36:

Federal Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu

www.health.belgium.be

Federaal Agenschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

www.favv.be

Sciensano

www.sciensano.be

Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W)

www.cra.wallonie.be

CER Group

www.cergroupe.be

Instituut voor Landbouw-, Vissesrij- en Voedingsonderzoek(ILVO)

www.ilvo.vlaanderen.be 

Université catholique de Louvain(UCL)

http://uclouvain.be   

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)

www.kuleuven.be 

Université de Liège

www.ulg.ac.be

Universiteit Hasselt

www.uhasselt.be

Universiteit Gent

www.ugent.be