U bent houtinvoerder en u wenst gebruik te maken van het FLEGT licentie- en controlesysteem? Ziehier hoe u te werk moet gaan.

Context van de FLEGT-reglementering

Invoerders of de agenten die hen vertegenwoordigen die hout dat onderworpen is aan het FLEGT-vergunningensysteem (zie de Bijlagen bij Verordening 2005/2173) in het vrije verkeer willen brengen in België moeten de FLEGT-vergunningen met betrekking tot hun transport vooraf indienen bij de bevoegde autoriteit om ze te laten aanvaarden (art.6 van Verordening 2008-1024).
Deze melding aan het DG Leefmilieu, dat de bevoegde autoriteit is in België, gebeurt aan de hand van de online applicatie FLEGIT in het TRACES-databanksysteem van de Europese Commissie.

De vergunning zelf wordt door de exporteur aangevraagd in het land van export (bij de daarvoor bevoegde autoriteit in het partnerland). Check bij uw exporteur of de juiste goederencodes en hoeveelheden worden vermeld op de vergunning!

Toegang tot de databank FLEGIT
 

Link naar databank FLEGIT: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Op deze website staat ook een handleiding: https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/I_FLEGT/Intro.htm.

Hoe FLEGT-vergunning indienen?

1ste fase: het aanmaken van een account in TRACES.
Elk bedrijf dat een vergunning wenst in te dienen (invoerders maar ook bv. douaneagenten/expediteurs die in hun plaats optreden) moet eerst en vooral een account aanmaken in TRACES en een rol als importeur aanvragen in de applicatie FLEGIT. We verwijzen hiervoor naar de FLEGIT-handleiding op de website van TRACES.  Uw rol als importeur moet u laten goedkeuren door de bevoegde autoriteit van het land waar uw bedrijf is gevestigd.

2de fase: het registreren van uw FLEGT- vergunningen en het aanvragen van een controle aan de bevoegde autoriteit.
Het bedrijf registreert in de applicatie FLEGIT alle informatie die is opgenomen in de FLEGT-vergunning in verband met de producten die hij in het vrije verkeer wil brengen in België. Ook hier verwijzen we naar de FLEGIT-handleiding op de TRACES-website.

Daarnaast dient u enkele praktische richtlijnen te respecteren:

  • Bij een FLEGT-aanvraag dient u telkens een elektronische versie (scan) van de originele vergunning te uploaden in FLEGIT, inclusief eventuele bijlagen. Dat kan bijvoorbeeld in vak 2. Een PDF  draagt de voorkeur.  Een aparte afbeelding van de handtekening/stempel is niet nodig op voorwaarde dat de handtekening/stempel goed leesbaar is. Moest het uploaden van afbeeldingen niet lukken, stuur de scan dan per email naar het adres flegt@health.fgov.be. Let op, validatie gebeurt pas wanneer de volledige scan is toegekomen. Een papieren versie is niet vereist.
  • Stemmen de hoeveelheden en/of de goederencodes op de vergunning niet overeen met de zending, dan vindt u hier de te volgen procedure. 

3de fase: het controleresultaat.
Wanneer de bevoegde autoriteit de controle heeft uitgevoerd, wordt het bedrijf via e-mail automatisch op de hoogte gebracht van het resultaat. Als het resultaat een goedkeuring is, kan de douane de goederen (na eventuele bijkomende controle) tot het vrije verkeer toelaten.  De douane kan het resultaat in FLEGIT consulteren en voegt de inklaringsgegevens en het resultaat van eventuele bijkomende controles toe.  

In vak 44 van het enig document waarop de douaneaangifte voor het vrije verkeer wordt opgesteld, moet ook naar de Flegt-vergunning worden verwezen. Selecteer daarvoor certificaatcode C690 voor Flegt-vergunningen en geef het vergunningsnummer voor de zending op.

De FLEGT guidelines zijn bestemd voor douane en bevoegde autoriteiten maar bevatten ook nuttige informatie voor bedrijven.

Vragen?  Contacteer ons via flegt@health.fgov.be