Asbest is een natuurlijk vezelig materiaal dat zeer giftig is. Daarom is het sinds verschillende jaren verboden. Asbest werd de voorbije decennia erg veel gebruikt– onder meer in de bouwsector-, en blijft in verschillende vormen in onze leefomgeving aanwezig. Asbest kan een risico vormen voor de gezondheid van burgers en werknemers.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid

Alle vormen van asbest worden ingedeeld als stoffen die kankerverwekkend zijn voor de mens volgens de Europese verordening 1272/2008, die vaak CLP-verordening wordt genoemd (uit het Engels Classification, Labelling, Packaging). 
Asbestvezels zijn samengesteld uit zeer fijne en broze fibrillen. Bij inademing kunnen ze in de longen doordringen en ziektes veroorzaken. Deze ziektes kunnen pas 30 tot 40 jaar na blootstelling aan asbeststof, tot uiting komen.

Asbest wordt gebruikt in talrijke sectoren.
 
Asbest komt voor in een aantal bouwmaterialen en -producten en in sommige consumptiegoederen. Materiaal dat in goede staat is en asbest bevat is op zich niet gevaarlijk. Het gevaar ontstaat wanneer de kleine asbestvezels vrijkomen en zich verspreiden, bijvoorbeeld in geval van slijtage, bij een specifieke manipulatie (boren, schuren, …) of bij de vervanging of verwijdering van dit materiaal. Voorzichtigheid is dus geboden tijdens werken of verbouwingen. Opgelet: asbestverwijdering en het beheer van asbestafval kan niet zomaar, op eender welke manier gebeuren! 
• U wenst meer informatie over asbest en hoe u asbest kan herkennen?

    Brussels Hoofdstedelijk gewest: website
• Wallonië : brochure « L’amiante dans et autour de la maison »
• Vlaanderen: brochure « Asbest in en om het huis »