Asbest komt in België niet in natuurlijke toestand voor. Het is een natuurlijk vezelig materiaal dat zeer giftig is. Daarom is het sinds eind 2001 volledig verboden op ons grondgebied, volgens het Koninklijk Besluit van 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten en de REACH-verordening (bijlage XVII - punt 6). Alleen toepassingen voor onderzoek, ontwikkeling en analyse ontsnappen aan dit verbod.

Asbest werd de voorbije decennia echter erg veel gebruikt – onder meer asbestcement in de bouwsector –, en blijft in verschillende vormen in onze leefomgeving aanwezig. Asbestbevattende producten die reeds vóór 1 januari 2002 geïnstalleerd en/of in gebruik waren, blijven toegelaten totdat deze worden verwijderd of aan vervanging toe zijn.

Asbest kan een risico vormen voor de gezondheid van burgers en werknemers.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid

Alle vormen van asbest worden ingedeeld als stoffen die kankerverwekkend zijn voor de mens volgens de Europese verordening 1272/2008, die vaak de CLP-verordening wordt genoemd (uit het Engels Classification, Labelling, Packaging). 
Asbestvezels zijn samengesteld uit zeer fijne en broze fibrillen. Bij inademing kunnen ze in de longen doordringen en ziektes veroorzaken. Deze ziektes kunnen pas 30 tot 40 jaar na blootstelling aan asbeststof tot uiting komen.

Asbest wordt gebruikt in talrijke sectoren
 
Asbest komt voor in een aantal bouwmaterialen en -producten en in sommige consumptiegoederen. Materiaal dat in goede staat is en asbest bevat is op zich niet gevaarlijk. Het gevaar ontstaat wanneer de kleine asbestvezels vrijkomen en zich verspreiden, bijvoorbeeld in geval van slijtage, bij een specifieke manipulatie (boren, schuren, …) of bij de vervanging of verwijdering van dit materiaal. Voorzichtigheid is dus geboden tijdens werken of verbouwingen. Opgelet: asbestverwijdering en het beheer van asbestafval kan niet zomaar, op eender welke manier gebeuren! 

U wenst meer informatie over asbest en hoe u asbest kan herkennen? Raadpleeg het advies van uw gewest:

​Raadpleeg ook onze FAQ’s voor specifieke vragen en handige contactpunten.