Borstvoeding biedt zowel voor het kind als voor de moeder voordelen op korte, middellange en lange termijn. Moedermelk helpt kinderen te beschermen tegen frequent voorkomende infecties, die soms dodelijk kunnen zijn, en zorgt bovendien voor een gezonde fysische en psychische ontwikkeling van de baby. Kiezen voor borstvoeding en in die keuze volharden hangt grotendeels af van de competentie van de gezondheidswerkers, de kwaliteit van de informatieverstrekking en de begeleiding van ouders, zwangeren en moeders op het vlak van borstvoeding en kindervoeding.

In België zet het BFHI-actieplan de kraamafdelingen ertoe aan om toekomstige ouders de beste informatie te verstrekken op het vlak van voeding en gezondheid. Sinds de lancering van dit plan in 2005 hebben 27 ziekenhuizen het certificaat "Babyvriendelijk Ziekenhuis" gekregen en dit voor een duur van 4 jaar waarna een nieuwe BFHI-audit gebeurt. Dat certificaat garandeert onder meer dat deze ziekenhuizen een kwalitatief hoogstaande opvang, ondersteuning en begeleiding van moeder en baby verzekeren vanaf de zwangerschap tot aan het ontslag uit het ziekenhuis.

Teneinde de ziekenhuizen in staat te stellen om zich bij dat initiatief aan te sluiten en hun zoektocht naar informatie verder uit te diepen, werden praktische tools uitgewerkt. Die dienen als referentie en zijn in PDF-formaat terug te vinden onder de rubriek « documenten ».


Hoe is het initiatief "Babyvriendelijk Ziekenhuis" ontstaan ?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef lanceerden het "Baby Friendly Hospital Initiative" (BFHI) in 1991. Hun prioriteiten zijn de bescherming, de bevordering en de ondersteuning van borstvoeding wereldwijd. Heel gauw sloten verschillende groepen van over de hele wereld zich aan bij dit initiatief.

Geleidelijk aan breidde dat zich uit naar de verschillende diensten voor prenatale raadpleging buiten het ziekenhuis, neonatologie en pediatrie.

De FOD Volksgezondheid lanceerde in 2005 het BFHI-actieplan en ondersteunt de financiering daarvan samen met Unicef- Belgie.Het BFHI-actieplan is ook afgestemd op het Belgisch Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan dat de FOD opgezet heeft.

Het BFHI legt internationale normen op, onder meer voor de kwaliteit van de zorg inzake borstvoeding, de begeleiding van de ouders en het op de markt brengen van zuigelingenvoeding.

Wat zijn de criteria om het label "Babyvriendelijk Ziekenhuis" te behalen?

Om het BFHI-label te behalen, moeten de ziekenhuizen :

 • praktische aanbevelingen inzake borstvoeding in acht nemen
 • de toekomstige ouders, de kraamvrouwen en hun partner correct informeren en begeleiden
 • voldoen aan volgende criteria om het kwaliteitscertificaat te behalen :
 1. Implementeren  van de Tien Vuistregels, sleutelpunten om het succes van borstvoeding te bevorderen, promoten en optimaal te begeleiden, 80% van het medisch personeel dient een borstvoedingsopleiding te krijgen ;
 2. 75% uitsluitend borstvoeding/12 maanden van bij de geboorte tot aan het ontslag van de baby uit de kraamkliniek ;
 3. Mother Friendly care; de fysieke en psychische behoeften van de moeders tijdens de arbeid en de bevalling respecteren ;
 4. De begeleiding en ondersteuning voor het veilig bereiden van kunstvoeding voor de niet borst voedende moeders ;
 5. De gezinnen beschermen tegen alle commerciële invloeden wat zuigelingenvoeding betreft; het ziekenhuis zal geen vervangingsmiddelen voor moedermelk, zuigflessen of (fop)spenen gratis of tegen verminderde prijs aanschaffen en geen staaltjes van deze producten of van eender welk ander reclame artikel promoten of verspreiden.

Hoe ziet het team van het project "Babyvriendelijk Ziekenhuis" eruit ?

 • Coördinatie van het BFHI-project en het luik « borstvoeding » van het opleidingscontract

De coordinatrices  coachen de ziekenhuizen dagelijks bij het behalen van het BFHI- certificaat. Deze coaching omvat:

- bezoeken aan de ziekenhuizen om de planning en de in te voeren strategieën uit te werken;
- de coördinatie van de stand van zaken van het project;
- de organisatie en de evaluatie met het oog op het behalen van het certificaat en het opleiden en begeleiden van de evaluatoren.
- de organisatie van vier congressen tussen de ziekenhuizen in samenwerking met de coördinatie «ontwikkelingsgerichtezorg»;
- de coördinatie van het « jaarrapport » dat elke dienst dient aan te vullen en te delen met de verantwoordelijken van het project. Deze gegevens worden vervolgens nagekeken en verwerkt in een algemeen jaarverslag.

Met inachtneming van de BFHI-voorwaarden bespreken en verstrekken de verantwoordelijken nationale aanbevelingen in werkgroepen. Ze bevorderen de oprichting van e-learning voor de gezondheidswerkers en onderhouden de netwerkcontacten zowel op nationaal als op internationaal niveau (vergaderingen van de WHO/UNICEF, …). Tot slot begeleiden en superviseren ze de ziekenhuizen die verbonden zijn met het  opleidingscontract.

 • Werkgroepen

Het Baby Friendly Hospital Initiative wordt ondersteund door vier werkgroepen :

 1. Werkgroep pediaters
 2. Werkgroep anesthesisten/gynaecologen
 3. Werkgroep anesthesisten/pediaters/gynaecologen/vroedvrouwen
 4. Werkgroep e-learning

Wat omvat het opleidingscontract borstvoeding ?

Dit contract omschrijft volgende samenwerkingsvoorwaarden :

 • een borstvoedingscomité oprichten waarbij minstens één vroedvrouw, kinderarts, gynaecoloog en anesthesist  wordenopgenomen.
 • opleidingen organiseren of het personeel laten deelnemen aan  opleidingen en  dit voor een duur van 400u/jaar waarvan min. 200u erkende basisopleiding door de FOD Volksgezondheid of een voortgezette opleiding over borstvoeding (behalve indien de instelling kan aantonen dat 80% van het personeel al een basisopleiding over borstvoeding gevolgd heeft);
 • het overzicht van de gevolgde opleidingen en het jaarverslag jaarlijks aan de FOD bezorgen;
 • de congressen georganiseerd  door FOD Volksgezondheid voor de ziekenhuizen bijwonen;
 • De Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk en de  resoluties van de WHO implementeren en respecteren.

De ziekenhuizen die aan deze voorwaarden voldoen, zullen een toelage van 4000 euro/jaar ontvangen.

De contracten en documenten (erkenningsaanvraag, aanwezigheidslijst, aanwezigheidsattest, ...) kan u consulteren via www.staff-training.be .

Welke procedure dienen gevolgd te worden om een kandidatuur in te dienen?

De opleidingen over borstvoeding die beantwoorden aan de voorgestelde criteria zullen een erkenningsnummer van de FOD Volksgezondheid toegekend krijgen. Deze criteria dienen te voldoen aan een specifieke inhoud en een minimum aantal uren. De lijst van de deelnemers zal nadien naar FOD Volksgezondheid gestuurd worden. U vindt de formulieren, het opleidingscontract en het overzicht van de erkenningen op www.staf-training.be.

Interesse? Dien een kandidatuuraanvraag.

Het project "Babyvriendelijk Ziekenhuis" in cijfers 

De resultaten van de jaarrapporten 2017-2019 zijn vervat in het feedbackrapport. 

Waarin bestaat het programme "Babyvriendelijk Ziekenhuis" ?

Het programma « Babyvriendelijk Ziekenhuis » vergt een kritische benadering van de huidige werkmethodes van de ziekenhuizen (specifiek in de pre-, per- en postnatale afdelingen) en kwaliteit bij het luisteren, observeren en adviseren, met focus op de noden van moeder en kind.

De uiteindelijke doelstellingen betreffen de bevordering van de gezondheid en het welzijn van alle pasgeborenen, hun moeder en hun gezin, met het oog op de vermindering van de kindersterfte in de wereld.

In 2012 werd het project in België zodanig aangepast dat alle ziekenhuizen volgens hun eigen ritme kunnen deelnemen en evolueren. Het opleidingscontract heeft tot doel om het medisch personeel op te leiden omtrent kwaliteitszorg bij borstvoeding.

In 2013 werd het uitgebreid om het programma ontwikkelingsgerichtezorg en NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) te integreren na vroeggeboorte.

Terug naar boven

Contactgegevens

Serena Debonnet
Vroedvrouw
BFHI Coordinator
Lactation Consultant IBCLC
Kliniek Sint-Jan Brussel
Serena.Debonnet@health.fgov.be
Anne Niset
Vroedvrouw
BFHI Coordinator
Lactation Consultant IBCLC
Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye Seraing  
Anne.Niset@health.fgov.be