Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) in de materniteiten en Ontwikkelingsgerichte Zorg – couplet care in de neonatale centra:

2 complementaire projecten

Het BFHI werd in 2005 in België onder de vorm van een pilootproject gelanceerd. Het project bood aan een beperkt aantal ziekenhuizen de kans geëvalueerd te worden en een BFHI-label te behalen. Deze oorkonde werd uitgereikt door UNICEF. In 2010 werd het project onder deze vorm stopgezet. Om meer materniteiten te bereiken en hen de tijd en ondersteuning te bieden om te evolueren naar de kwaliteitsnormen van het BFHI-label, werd het opleidingscontract in het leven geroepen. Met dit contract genieten de ziekenhuizen een financiering om hun medisch en verzorgend personeel te vormen in borstvoeding en om moeders hierin te begeleiden volgens de aanbevelingen aangereikt door de WHO/UNICEF. In 2013 werd een clausule ‘opleiding ontwikkelingsgerichte zorg’ aan het contract toegevoegd.

 

Project BFHI

Project ontwikkelingsgerichte zorg

 

Deze twee concepten zijn onlosmakelijk verbonden. In beide projecten staat de zorg voor de pasgeborene en zijn moeder en het verbeteren van de opvang in het gezin centraal. Of de pasgeborenen nu à terme of preterm geboren zijn en/of ze speciale zorgen nodige hebben of niet.

Het kangoeroeën met preterm geboren baby’s in neonatale centra levert vele voordelen op zowel voor de ontwikkeling van de baby als voor de interacties met de ouders en levert voor hen tevens psychische als fysische voordelen. Als gevolg hiervan wordt het huid-op-huidcontact algemeen aangemoedigd, ook meteen na de geboorte.

Het voeden op vraag volgens het slaap-waakritme van de preterm geboren baby sluit aan bij borstvoeding op vraag aanbieden in materniteiten. Het gekoppeld zorgen voor moeder en baby 24/24 u (waar bloedafnames en fototherapie bij de baby in dezelfde kamer van de moeder plaatsvinden) berusten op de principes van ‘couplet care’. De ondersteuning van borstvoeding in neonatale centra komt terug in stap 5 van de BFHI vuistregels: “Uitleggen aan moeders die voor borstvoeding kozen, hoe ze hun baby kunnen aanleggen en hoe ze hun melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als ze gescheiden worden van hun baby of de baby niet aan de borst kan drinken” . Ontwikkelingsgerichte zorg en de BFHI-principes treffen elkaar op verschillende raakvlakken. Alle zorgen bestemd voor de baby’s en hun moeders in deze verschillende settings dienen éénzelfde doel.

 

Evenementen

12 november 2019: Uitreiking BFHI certificaten


22 oktober 2019: Ontwikkelingsgerichte zorg, een constante vanaf de geboorte

16 mei 2019: Infant and Family Centered Care

14 maart 2019: Boeiend borstvoeding

13 november 2018: Moedermelk, een biologisch uniek recept voor de toekomst

Moedermelk is een complex gegeven met een belangrijke impact op de fysische en psychische gezondheidsontwikkeling van het kind.

Door de unieke en aangepaste samenstelling van moedermelk is het een onontbeerlijke factor voor de ontwikkeling van het kind en kunnen we stellen dat dit meer is dan voeding voor een kind. Het draagt bij tot noodzakelijke voedingsstoffen, de energietoevoer maar tevens tot een unieke relatie met de moeder. De neurologische ontwikkeling van het kind komt ten goede door het gebruik van moedermelk alsook de moeder kind binding. Toch dienen we eerlijk te zijn, de psychische invloed van het moederschap kan zwaar zijn, het ontwikkelingen van een postpartum depressie is een vaak onderschat fenomeen en heeft een negatieve invloed het kwetsbare kind.

Graag nemen we jullie vandaag mee in het verhaal van de unieke eigenschappen van de moedermelk maar eveneens in het verhaal van het gezin.

9 oktober 2018: Ontwikkelingsgerichte zorg, de weg naar gevalideerde kwaliteitsprojecten

Op deze dag werd de balans van het afgelopen jaar opgemaakt. De opleidingen FINE en CLE werden geëvalueerd, de conclusies van de werkgroep Cue-based Feeding werden voorgesteld.  We hebben ook de mogelijkheden rond een ‘label’ in ontwikkelingsgerichte zorg bekeken.

12 juni 2018: de eerste 1000 levensdagen

27 maart 2018: Koala-kangoeroekamers: naar een non-separatie!

De literatuur beschrijft de vele voordelen van het niet-scheiden van de moeder en haar premature baby. Een verkort ziekenhuisverblijf wordt als een voordeel opgemerkt als de filosofie Family Centered Care centraal staat. Op basis van deze aanbevelingen richten steeds meer ziekenhuizen in hun neonatale afdelingen koalakamers in.

Het doel van de studiedag was kennis als ervaringsuitwisseling te stimuleren rond dit thema. De presentaties en enkele foto’s kan u hieronder terugvinden.

12 december 2017: Uitreiking BFHI-certificaten

De coördinatie BFHI organiseerde een officiële uitreiking van de BFHI-certificaten aan de Belgische ziekenhuizen in het bijzijn van een vertegenwoordiger van UNICEF België. Dit gebeurde tijdens een symposium waarop het belang van borstvoeding in de kijker werd gezet. Kritisch kijken naar onze dagelijkse handelingen om de kwaliteit van de zorg hoog te houden is van uitermate belang.
Onze gastsprekers gaven lezingen over de mogelijke negatieve gevolgen van jodiumhoudende producten op de ontwikkeling van de baby, een vaginale bevalling na een sectio, het afkolfdagboek als communicatiemiddel tussen neonatologie en kraamafdeling, een vlotte werking binnen neonatologie en moderne communicatiemiddelen in de thuiszorg na een kort ziekenhuisverblijf.

3 oktober 2017: Palliatieve zorgen in de neonatale periode, een ontwikkelingsgerichte benadering

De stap naar palliatieve zorgen in de neonatale periode betekent een grote beproeving voor alle betrokken partijen.
De presentaties op 3 oktober benaderden enerzijds het onderwerp volgens de ontwikkelingsgerichte zorgprincipes, gecentreerd rond het gezin en anderzijds werd het belang van multidisciplinaire reflectie zoals het ondersteunen van de verzorgende equipes behandeld.

1 juni 2017: Prenatale informatie: waardevol!

7 maart 2017: Ontslag van de preterm geboren baby naar huis

De FOD Volksgezondheid heeft deze studiedag georganiseerd rond het thema: “Het ontslag naar huis van de preterm geboren baby”.

16 november 2016: Studiedag met officiële uitreiking van de BFHI-certificaten

Reflectie op het dagelijkse werk binnen de zorg rond borstvoeding, de competenties van de prematuur in het daglicht , hoe kan je gericht helpen bij een baby met een gespannen tong- of lipriempje, obesitas bij vrouwen gelinkt met borstvoeding als preventieve maatregel tijdens de eerste drie levensmaanden.

4 oktober 2016: Stimuleren van de vroege voedingsvaardigheden bij de preterm geboren baby

Het voeden van preterm geboren baby’s blijkt nog vaak een uitdaging in onze neonatologie diensten. Om de ontwikkeling van de voedingsvaardigheden optimaal te ondersteunen dient de aanpak rond het voeden bij vroeggeborenen onder de loep te worden genomen. In 2016 organiseerden we een studiedag waar Suzanne Thoyre (PhD, RN) verschillende onderwerpen rond dit thema werden belicht.

2 juni 2016: De band tussen ouders en baby Nurtering Families 

De ouder-kindrelatie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind en het ontstaan van een familie.
Een beleid dat deze ouder-kindbinding ondersteunt, is van essentieel belang binnen de verschillende diensten waar kinderen opgenomen worden. Het implementeren van ontwikkelingsgerichte zorgprincipes en het aanmoedigen van borstvoeding zijn cruciale factoren in het optimaliseren van deze relatie.
De studiedag heeft zich op het veilig toepassen van huidcontact geconcentreerd, de rol en de plaats van de partner bij dit gebeuren en de noden van het volledige team om aan deze kwaliteitszorgen te voldoen.

 

Babyhospital

Nederlands

Babyhospital

Frans