Wilt u CITES-soorten kopen/verkopen of er een andere handelsactiviteit (bv. ruil) mee verrichten in België of in de Europese Unie?

Voor de aankoop, verkoop of elke andere handelsactiviteit met specimens die opgenomen zijn in bijlage A binnen de Europese Unie (EU) moet een CITES-certificaat afgeleverd worden.

Dit CITES-certificaat wordt afgeleverd als aan een van de volgende voorwaarden voldaan is:

1. Het dier werd verworven of ingevoerd vóór de soort onderworpen werd aan de regels op de handel in bedreigde diersoorten; of
2. Het dier werd ingevoerd in de EU conform de geldende Europese verordeningen; of
3. Het dier werd geboren en opgekweekt in gevangenschap en de ouders van het dier werden wettelijk verkregen.

Elke handelsactiviteit met wilde specimens, levend of dood, uit Bijlage A is strikt verboden.

Hieronder vindt u de uit te voeren stappen en verificatie om in orde te zijn met de CITES-wetgeving:

Levende specimens uit Bijlage A

1. Alvorens een CITES-specimen uit Bijlage A te kopen, te verkopen of er een handelsactiviteit mee te verrichten, moet u beschikken over een origineel CITES-certificaat (geel document in A4-formaat) dat overeenstemt met het specimen.

Dit document kan verkregen worden via de Belgische CITES-databank.

Dit certificaat kan beschouwd worden als een paspoort. Het volgt het dier bij elke wissel van eigenaar, behalve indien expliciet op het certificaat vermeld staat dat het dier niet van eigenaar mag veranderen (vakje nr. 20 onderaan het certificaat).

2. Lees het certificaat aandachtig alvorens het dier te kopen.

Controleer met name of het een certificaat is voor commerciële activiteiten (bovenaan rechts) waarbij alle handelstransacties toegelaten zijn (vakje 19.b van het certificaat en vakje “nee” aangevinkt onderaan het certificaat) en

er geen beperking vermeld staat in vakje 20.

 Indien vakje “ja” onderaan aangevinkt is, kan het certificaat slechts gebruikt worden voor één enkele transactie. De  verkoop is toegelaten maar u zult bij een verkoop achteraf, een nieuw certificaat moeten aanvragen.
 Indien u niet weet of het certificaat geldt voor de doorverkoop, kunt u contact opnemen met de dienst CITES.

Merk op dat certificaten afkomstig uit andere landen van de EU ook geldig zijn in België en handelsverkeer toelaten.

3. Zorg ervoor dat het levende specimen geïdentificeerd is.

Afhankelijk van het type van dier zijn er diverse criteria voor de markering:

 een elektronische microchip voor zoogdieren (apen, tijgers …), reptielen (bv. landschildpadden) of andere gewervelde dieren (vissen). Het nummer van de microchip moet vermeld staan in vakje 4 van het certificaat;

 een pootring met een uniek nummer voor vogels. Het nummer van de ring moet vermeld staan in vakje 4 van het certificaat.

Wat is een elektronische microchip?

Een elektronische microchip is een transponder met een onveranderlijke microchip die een specifiek nummer draagt en die voldoet aan de normen ISO 11784:1996 (E) en 11785:1996 (E). De huidige microchipnummer bestaan uit 15 cijfers.

Wat is een pootring?

Een pootring zonder lasnaad bestaat uit een ronde ring of een band zonder onderbreking of naad, die geen enkele frauduleuze manipulatie heeft ondergaan. De ring wordt aangebracht tijdens de eerste levensdagen van de vogel. Door de omvang van de ring kan die niet verwijderd worden van de poot van de volwassen geworden vogel. Deze ring wordt daartoe commercieel vervaardigd.

Indien het levende specimen niet geïdentificeerd is of niet geïdentificeerd
kon worden omwille van het dierenwelzijn, is het certificaat in principe beperkt
tot een enkele transactie. Om het specimen achteraf te kunnen doorverkopen,
moet er een nieuw certificaat aangevraagd worden.

4. Als Belgische burger mag u niet vergeten om de volgende documenten in te vullen: het register van vertrek voor het dier dat of de dieren die u verkocht hebt, voor overleden, ontsnapte specimens enz.!

Het register van binnenkomst voor het dier dat of de dieren die u net verworven hebt via aankoop, geboorte, ruil.
Raadpleeg de beschikbare registermodellen en lees de toelichting vermeld in deze modellen.

Het register moet bewaard worden op de plaats waar de specimens zich bevinden en dit tot 5 jaar na de laatste inschrijving.
Voor bepaalde soorten die zich gemakkelijk voortplanten in gevangenschap hoeft er geen CITES-register te worden bijgehouden. De betrokken soorten staan vermeld in een lijst.

De vaakst verhandelde levende specimens uit bijlage A (onvolledige lijst)


Reptielen
 Griekse landschildpad (Testudo hermanni)
 Moorse landschildpad (Testudo graeca)
 Kloklandschildpad (Testudo marginata)
 Madagaskar Boa (of Sanzinia madagascariensis)

Vogels
 Kerkuil (Tyto alba)
 Torenvalk (Falco tinnunculus)
 Goffins kakatoe (Cacatua goffiniana)
 Kleine geelkuifkakatoe (Cacatua sulphurea)
 Grote geelkuifkakatoe (Cacatua sulphurea)
 Geelnekamazone (Amazona auropalliata)
 Dubbele geelkopamazone (Amazona oratrix)
 Buffons ara (Ara ambigua)
 Soldatenara (Ara militaris)
 Geelvleugelara (Ara macao)

Dode specimens, delen of producten ervan uit Bijlage A

Voor dode specimens, delen of producten ervan (bv. ivoren slagtand of beeldje, narwaltand, opgezet dier …) moet het verband gelegd kunnen worden tussen het specimen en het certificaat: microchip op het opgezette specimen, zeer nauwkeurige omschrijving van de voorwerpen (omvang, gewicht …). Als er geen identificatie mogelijk is, is het certificaat beperkt tot een enkele transactie en is er voor een verkoop achteraf een nieuw certificaat vereist. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de dienst CITES.

Specimens uit Bijlage B, levend of dood

1. Alvorens een handelsactiviteit te verrichten of een of meerdere CITES-specimens uit Bijlage B te kopen of te verkopen, moet u zeker zijn dat het specimen beschikt over een wettelijk bewijs van herkomst, zoals bijvoorbeeld een factuur waarop het nummer van de CITES-invoervergunning vermeld staat, een door de kweker gedateerde en ondertekende verklaring van overdracht enz. Als het gaat om een levende vogel, kan die een pootring om hebben waardoor het dier getraceerd kan worden tot aan de kweker. Deze ring zal in de toekomst ook verplicht zijn voor de soorten in Bijlage B.

2. Als Belgische burger mag u niet vergeten om de volgende documenten in te vullen:

Het register van vertrek voor het dier dat of de dieren die u verkocht hebt, voor overleden, ontsnapte dieren enz.!

Het register van binnenkomst voor het dier dat of de dieren die u net verworven hebt via aankoop, geboorte, ruil.

Raadpleeg de beschikbare registermodellen en lees de toelichting vermeld in deze modellen.

Het register moet bewaard worden op de plaats waar de specimens zich bevinden en dit tot 5 jaar na de laatste inschrijving.

Voor bepaalde soorten die zich gemakkelijk voortplanten in gevangenschap, hoeft er geen CITES-register te worden bijgehouden. De betrokken soorten staan vermeld in een lijst.

Overzichtstabel van de vereiste documenten binnen de Europese Unie op basis van het type van soort (Bijlagen)

Type van soort  Procedures
Bijlage A levend  • Een EG-certificaat aanvragen (geel A4-document)
• Het specimen laten identificeren:
     - Levend dier dat geen vogel is: geïdentificeerd met een elektronische microchip
     - Levende vogel: geïdentificeerd met een pootring
• CITES-registers van binnenkomst en vertrek bijhouden, behalve:
     o voor soorten die vaak in gevangenschap opgekweekt worden (zie lijst),
     o voor plantenspecimens


Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst CITES.

Kunstmatig voortgebrachte planten: geen certificaat vereist

Bijlage A producten
Bv.: opgezette specimens, huiden, schedels, skeletten, ivoren voorwerpen/slagtanden, muziekinstrumenten in Dalbergia-palissander enz.
- EG-certificaat (geel A4-document) behalve voor bewerkte stukken ouder dan 60 jaar mits geldig bewijs van ouderdom
- Identificatie:
     - Opgezet specimen: met elektronische microchip of pootring (vogel). Als dit niet mogelijk is, geldt het certificaat enkel voor één transactie.
     - Voorwerp ivoren olifantenslagtanden: uniek nummer in onuitwisbare inkt afgeleverd door de dienst CITES en/of heel nauwkeurige omschrijving van de stukken: omvang (binnen- en buitenboog, diameter aan de basis), gewicht.
- Bijhouden van de CITES-registers van binnenkomst en vertrek
Bijlage B levende of dode specimens, delen of producten ervan: opgezette specimens, huiden, schedels, skeletten, kaviaar, lederwaren in reptielenleder - Wettelijk bewijs van herkomst:
Voorbeeld:
Factuur waarop het nummer van de invoervergunning vermeld staat, verklaring van overdracht van de voormalige eigenaar
- Bijhouden van de CITES-registers van binnenkomst en vertrek, behalve voor:
- afgewerkte producten vervaardigd van huiden (bv. lederwaren van alligatorleder), van pelzen of van veren;
- delen of producten van specimens bestemd voor menselijke consumptie (bv. krokodillenvlees, kaviaar enz.).
Bijlage C  Niets
Bijlage D Niets