Inning bijdrage Zuivel

 

Sinds 1 januari 2019 wordt het sanitair fonds voor de zuivelsector volledig beheerd door de FOD Volksgezondheid. Deze bevoegdheidsoverdracht van het FAVV naar de FOD Volksgezondheid (FOD VVVL) brengt onder andere een wijziging van het bankrekeningnummer en van de bankgegevens met zich mee (vermeld op het aanslagbiljet).

Op basis van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de bijdragen van het sanitair fonds voor de zuivelsector moeten kopers van melk een verplichte bijdrage betalen. 
 

Praktische informatie

Datum van verzending van het aanslagbiljet: vanaf begin juli 2019.


Verplichte bijdragen

De kopers die per referentieperiode* boven 250.000 liter melk ophalen, houden de verplichte bijdrage ten laste van de producenten in op de melkafrekening aan de producenten en staan in voor de totale betaling van 0,24 EUR per 1 000 liter melk die zij in België bij de producenten hebben opgehaald.

Opgelet : vanaf 01/01/2019 bedraagt dit bedrag 0,1540 EUR per 1000 liter melk.

Weliswaar geldt voor kwartaal oktober 2018-december 2018 nog de bijdrage van 0,24 EUR per 1 000 liter melk.

De kopers die per referentieperiode* tussen de 250.000 en de 10 000 liter melk ophalen, betalen jaarlijks een vast bedrag van 20 EUR.

De kopers die per referentieperiode* minder dan 10 000 liter melk ophalen worden vrijgesteld van de betaling van de verplichte bijdragen.

Let op : ook bij stopzetting van de activiteit tijdens de referentieperiode*, dient de koper de verplichte bijdrage te betalen, met een minimum van 20 EUR, voor de hoeveelheid melk (indien meer dan 10 000 liter), opgehaald tijdens dat deel van de referentieperiode* waarin de koper wel actief was.

De aanrekening van de bijdrage aan de koper van melk wordt vastgesteld aan de hand van verklaringen die de koper heeft ingediend bij de FOD VVVL.

De verplichte bijdragen worden betaald binnen de 30 dagen die volgen op de datum van het aanslagbiljet. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet plus 25 EUR voor administratieve kosten.  Indien een koper het bedrag van de verplichte bijdragen, de interesten en 25 EUR voor de administratieve kosten na een eerste aanmaning niet betaalt, wordt het bedrag van de verschuldigde verplichte bijdrage verdubbeld en vermeerderd met 25 EUR administratieve kosten.


Indiening verklaring

De kopers zenden een verklaring naar de FOD VVVL met de hoeveelheden melk waarop ze verplichte bijdragen moeten betalen.

De kopers zenden die verklaring binnen de 30 dagen na het einde van :

  - elk trimester als de koper meer dan 3 000 000 liter melk per referentieperiode* ophaalt;

  - de referentieperiode* (12 maanden) als de koper 3 000 000 liter melk of minder per referentieperiode* ophaalt.

De kopers die per referentieperiode* minder dan 10 000 liter melk ophalen worden vrijgesteld van de overmaking van de verklaring met de hoeveelheden melk.

De verklaring moet per e-mail of per aangetekende brief (poststempel geldt als bewijs) ingediend worden bij de FOD Volksgezondheid, Dienst sanitair beleid - Cel Fondsen-zuivel op het volgende adres :
 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
     DG Dier, Plant en Voeding
Dienst sanitair beleid – Cel Fondsen-zuivel


Galileelaan 5/2
1210 Brussel

fonds.zuivel@health.fgov.be
 

Verzuim indiening verklaring

Wanneer de koper de verklaring met de hoeveelheden melk niet binnen de hierboven vermelde termijn overmaakt, wordt het bedrag van de verschuldigde verplichte bijdrage verdubbeld.


Indienen van een bezwaarschrift

Kopers van melk die een bezwaar willen indienen tegen de opgelegde bijdrage kunnen dat doen tot uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het aanslagbiljet, en dit per e-mail of per aangetekende brief (poststempel geldt als bewijs) aan de FOD Volksgezondheid, Dienst sanitair beleid - Cel Fondsen-zuivel op het volgende adres :
 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
     DG Dier, Plant en Voeding
Dienst sanitair beleid – Cel Fondsen-zuivel


Galileelaan 5/2
1210 Brussel

fonds.zuivel@health.fgov.be
 

We zouden met aandrang willen vragen om eventuele bezwaarschiften naar aanleiding van de facturatie zo snel mogelijk na het ontvangen van het aanslagbiljet in te dienen.

Het indienen van een bezwaarschrift geeft geen uitstel van betaling van het betwiste bedrag! Indien het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond wordt verklaard, zal de te veel ontvangen som teruggestort worden.

De bijzondere modaliteiten voor het indienen van een bezwaarschrift worden meegedeeld samen met het aanslagbiljet. 

* referentieperiode : de periode van 12 maanden die verloopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar (01/04/xxxx – 31/04/xxxx+1)


Bijkomende inlichtingen

Sinds 18 januari 2019 is het call center van het sanitaire dierenfonds permanent open.

Het call center is bereikbaar op alle werkdagen van 8 tot 13 uur op volgend telefoonnummer:  02 524 90 95

 

Paratuberculoseprogramma

 

Paratuberculose bij runderen is een chronische ziekte die o.a. gepaard gaat met een daling van de melkproductie. Voor meer info kunt u terecht op de website van DGZ (WEB).

Het Begrotingsfonds zuivel financiert het vrijwillig bestrijdingsprogramma van paratuberculose bij de melkveehouders (WEB). Melkveehouders die met de ziekte worden geconfronteerd of preventief willen optreden, kunnen vrijblijvend deelnemen.
 

Laboratoriumanalyses in het kader van het vrijwillig bestrijdingsprogramma paratuberculoseAanmelding van de laboratoria

Een eerstelijnslaboratorium, dat in het kader van een Fondsprogramma, analyses uitvoert moet erkend zijn door de FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) als het een  tussenkomst ten laste van het Fonds in het kader van het programma wil toekennen aan zijn klanten. Het behalen van een erkenning door de FOD VVVL is een absolute voorwaarde om deze tussenkomsten aan het Fonds te factureren. 

De erkenning van het eerstelijnslaboratorium door de FOD VVVL wordt enkel verstrekt indien voldaan aan de voorwaarden beschreven in het document “Samenwerkingsvoorwaarden waaraan de laboratoria die eerstelijnsanalyses uitvoeren in het kader van Fondsprogramma’s moeten voldoen". Deze erkenning staat volledig los van de erkenning van de laboratoria door het Federaal Agentschap van Voedselveiligheid (FAVV).

Deze voorwaarden treden in werking vanaf 1 januari 2021.

De bijlage van het document “Samenwerkingsvoorwaarden waaraan de laboratoria die eerstelijnsanalyses uitvoeren in het kader van Fondsprogramma’s moeten voldoen" dient ondertekend,  opgestuurd te worden naar:

  •  via post:

                              FOD VVVL - Begrotingsfonds dieren

                              Galileelaan 5/2

                              1210 Brussel

Na ontvangst van de correct ingevulde en ondertekende bijlage zal het eerstelijnslaboratorium een bevestigingsmail met de melding van erkenning ontvangen.

Opgelet: deze overeenkomst dient jaarlijks hernieuwd te worden door het laboratorium. De verlenging gebeurt dus niet automatisch.

 

De facturatie van eerstelijnslaboratoria aan de FOD VVVL

De afhandeling van de betaling gebeurt volgens de procedure zoals weergegeven in “werkwijze tussenkomsten” en “flowchart”. 

De factuur wordt doorgemaild naar :  invoice@health.fgov.be

Of via post:

                          FOD VVVL - Begrotingsfonds dieren

                          Galileelaan 5/2

                          1210 Brussel

 

Tabel met beslissingen voor laboratoria betreffende niet-conforme monsters / niet-conforme of niet-afdoende resultaten met betrekking tot analyses die zijn uitgevoerd in het kader van het nieuwe bestrijdingsprogramma van rundertuberculose hier

Document