Van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023).

Dit ontwerp van beheerplannen werd opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden. Met deze beheerplannen worden de Europese natuurdoelen, namelijk het herstellen of het behouden van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten, nagestreefd.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal werden 12 reacties ontvangen, in naam van een instelling, overheidsdienst, privésector … Na afloop van de raadpleging werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in de definitieve beheerplannen om de accuraatheid te verbeteren. De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in de definitieve beheerplannen indien deze als relevant werden beschouwd.

Goedkeuring van het plan

De aangepaste beheerplannen werden door de Staatssecretaris voor de Noordzee vastgesteld op 19 januari 2018.