België wil een belangrijke rol spelen in de verdediging van het milieu op de internationale scène. Daartoe kan het rekenen op de ontwikkeling van een specifieke en erkende knowhow inzake internationale onderhandelingen en op het uitgebreide netwerk van het CCIM.  
 
Onder de Belgische delegaties die bij de verschillende COP's aanwezig zijn, zijn er verschillende deelnemers.  Niet alle betrokkenen vervullen echter dezelfde rol en nemen op dezelfde wijze deel aan de besprekingen.  
 
De delegatie bestaat uit:  
 
De verschillende ministeriële vertegenwoordigers en experten die de "kerngroep" van de delegatie vormen.  

 • De experten die de ganse duur van de conferentie aanwezig zijn: de technische delegatieleiders, de federale en gewestelijke experten die elk in hun vakgebied de onderhandelingen leiden of opvolgen. Het is gebruikelijk dat verschillende experten van de diensten 'Leefmilieu' van de FOD Volksgezondheid aan de COP's deelnemen.

  Voor de onderhandelingen waaraan een ministerieel segment is verbonden, effent dit team het pad voor het tweede deel van de conferentie, waarin de staatshoofden,regeringsleiders en ministers de definitieve ontwerpbesluiten bespreken.  
   
 • Na afloop van de onderhandelingen nemen de federale en regionale ministers en hun adviseurs deel aan de top op hoog niveau (High Level Summit) om tot een akkoord te komen op basis van de door de experten opgestelde ontwerpbesluiten.

Voor het overige bestaat een groot deel van de officiële delegatie gewoonlijk uit parlementsleden, werkgevers, vakbonden, milieu- en noord-zuid-ngo’s, jeugdorganisaties, wetenschappers, enz. Deze personen zijn op eigen initiatief en op eigen kosten aanwezig. Op die manier wil men op een transparante manier het maatschappelijk middenveld bij de onderhandelingen betrekken. Deze personen zijn dus wel officieel lid van de Belgische delegatie, maar ze spreken niet in naam van België tijdens de onderhandelingen: ze kunnen het debat wel van nabij volgen en via side events en andere contacten informatie vergaren.

                                                                            

Deelname van België aan de COP's

 • BRS Verdragen: Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel, Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's).
  De Belgische delegatie op de 6e  en 11e Conferentie van de Partijen bij het BRS Verdragen in mei 2023
  -   
  Deelname & Resultaten: Meer acties voor een betere bescherming tegen gevaarlijke stoffen

Andere

 • Verdrag van Bonn inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten (CMS)
 • Verdrag van Ramsar inzake watergebieden
 • Het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD)
 • Verdrag van Wenen en Protocol van Montreal voor de bescherming van de ozonlaag
 • Enz.