De volgende informatie heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens als gezondheidszorgbeoefenaar of aanvrager van dit statuut. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres.

De gegevensinzameling vindt plaats:

 • wanneer de instellingen voor hoger onderwijs uw gegevens als pas afgestudeerde of student/stagiair verstrekken;
 • wanneer de medewerkers van de deelgebieden (FOD Volksgezondheid of gemeenschappen) de door u verstrekte gegevens registreren;
 • wanneer u uw gegevens codeert op een portaalsite/webapplicatie van een deelgebied;
 • wanneer uw gegevens door een partner worden verstrekt (het rijksregister van natuurlijke personen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, beroepsorde, eHealth-platform,…).

Uw persoonsgegevens zijn beschermd conform:

 • de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (die in werking is getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR);

 • de wet van 30 juli 2018  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
   

 1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

 • 23 mai 2021 - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
 • 10 mei 2015 - Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
 

Er worden persoonsgegevens ingezameld en behandeld om:

 • de gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten van de Planningscommissie, bedoeld in artikel 91, § 2 die betrekking hebben op de werkkracht, op de evolutie en geografische spreiding ervan en op de demografische en sociologische kenmerken van de beroepsbeoefenaars; 
 • de uitvoering van de reglementaire opdrachten van de administraties alsook de uitwisseling van de gegevens, die hun naargelang hun respectieve reglementaire opdrachten zijn toevertrouwd, tussen de overheidsinstellingen voor sociale zekerheid, de openbare administraties en de instellingen van openbaar nut, mogelijk te maken, mede met het oog op administratieve vereenvoudiging ;
 • de mogelijkheid te creëren om de communicatie met en tussen de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen te verbeteren.
   

2. Behandelde gegevens 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (hieronder "FOD Volksgezondheid" genoemd) behandelt de gegevens van de gezondheidszorgbeoefenaars die worden verzameld in het kadaster (hierna eCad) conform de Verordening van 27 april 2016.
 
De ingezamelde persoonsgegevens kunnen variëren, zoals bepaald in het artikel 98 van de wet van 2015.
 
Dit omvat:

 • De gegevens betreffende de toelating om het beroep uit te oefenen (visum, erkenning, badge …)
 • De identificatiegegevens: dit zijn de gegevens die de identificatie van de beroepsbeoefenaar mogelijk maken, zoals het registernummer, de beroepstitels, de woonplaats, het beroepsadres, ...
 • De sociale zekerheidsgegevens

Als u via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, zullen uw naam, voornaam, telefoonnummer en het door u opgegeven e-mailadres worden geregistreerd.
 

3. Bewaringsduur 

Over de bewaringsduur van de persoonsgegevens die worden geregistreerd in eCad wordt beslist op basis van de noodzaak van hun gebruik zodat de deelgebieden hun opdrachten van openbaar belang zouden kunnen vervullen.
 
De twee belangrijkste opdrachten die in de wet van 10 mei 2015 zijn vastgesteld en in dit kader relevant zijn, zijn:

 • De opdrachten van de Planningscommissie (art. 91): onder meer de behoeften inzake medisch aanbod nagaan, de evolutie van de behoeften inzake medische zorg en de sociologische en demografische evolutie van de beroepen analyseren. Ze baseren zich hiervoor op de gegevens die in het kadaster worden geregistreerd.
 • De registratie van de gegevens in het kadaster en de toekenning van toelatingen om het beroep uit te oefenen (visum, erkenning) aan gezondheidszorgbeoefenaars. Deze toelatingen om een beroep uit te oefenen, worden meestal voor het leven toegekend, behalve in bepaalde gevallen (intrekking, tijdelijk visum, ...) waarin de wet voorziet.

Op basis hiervan is bepaald dat de persoonsgegevens betreffende de gezondheidszorgbeoefenaars of aanvragers van een dergelijk statuut minstens tot de kennisgeving van het overlijden van de beroepsbeoefenaar in het register moeten worden bewaard. Deze bepaling maakt het mogelijk om het recht van de beoefenaar om zijn beroep uit te oefenen in elke fase van zijn leven te controleren, maar ook om te reageren in geval van een geschil, een aanvraag tot duplicaat en elke andere procedure.
 
In geval van intrekking van een visum zullen de gegevens om de persoon te kunnen identificeren op wie deze intrekking betrekking heeft in het register worden bewaard tot het overlijden van de persoon of de kennisgeving van het overlijden. Deze termijn is vastgesteld om te kunnen nagaan of de beroepsbeoefenaar zich zijn leven lang aan dit verbod houdt.
 
Conform artikel 100, 4° van de wet van 10 mei 2015, heeft het publiek toegang tot sommige van deze gegevens, met name de naam en de voornaam, beroepstitels en kwalificaties, het recht van een beroepsbeoefenaar om zijn beroep uit te oefenen, enz. Een beoefenaar die het beroep waarvoor hij in het register is ingeschreven niet langer in hoofdzaak uitoefent, kan vragen dat zijn registratie niet langer toegankelijk is voor het publiek. Zijn gegevens zullen evenwel in het kadaster worden bewaard.Sur cette base
 

4. Veiligheid 

De FOD Volksgezondheid garandeert de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen. Hiertoe worden specifieke beveiligingstechnieken en -procedures toegepast. Deze zullen om veiligheidsredenen niet in detail worden omschreven.
Weet evenwel dat op fysiek, technisch en organisatorisch vlak gepaste maatregelen genomen worden om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.
 

5. Recht op toegang, rectificatie, verzet en wissen 

U heeft rechten betreffende uw persoonsgegevens die wij gebruiken: recht op toegang, rectificatie, verzet en wissen. We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als de aanvraag complex is of als onze diensten te maken krijgen met een groot aantal aanvragen, wordt deze termijn met 60 dagen verlengd.

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, en vermeldt u dat uw aanvraag betrekking heeft op eCad: dpo@health.fgov.be 

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5/2
1210 Brussel

6. Overdracht van gegevens 

In het kader van de opdrachten en de goede werking van eCad, en in toepassing van de wet van 10 mei 2015 tot oprichting van de gegevensbank, aanvaardt de gezondheidszorgbeoefenaar dat zijn of haar gegevens kunnen worden verzameld en behandeld en zelfs aan derden kunnen worden doorgegeven wanneer dat nodig blijkt. De behandeling van de gegevens gebeurt met inachtneming van de GDPR en uitsluitend binnen de grenzen van de wettelijke doeleinden.
 
In  overeenstemming met het artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 sluit de FOD Volksgezondheid een protocol af voor de overdracht van de persoonsgegevens aan elke andere overheid of privéorganisatie en ondertekent dit vooraf, indien dit nodig blijkt.
 
De protocollen worden goedgekeurd na advies van de functionaris voor gegevensbescherming (hierna "DPO" genoemd) van de FOD Volksgezondheid. Er kan ook een overdracht van gegevens tussen de partners van de FOD Volksgezondheid zonder protocol gebeuren, zoals bepaald in de wet van 2015. Deze partners zijn onder meer het RIZIV, de RSZ, het RSVZ, het rijksregister van natuurlijke personen, de verschillende beroepsordes, enz. De overdrachten van gegevens worden altijd op een beveiligde manier uitgevoerd (via Sftp of gelijkwaardig).
 

7. Klachten 

Indien u van oordeel bent dat de FOD Volksgezondheid uw persoonsgegevens niet overeenkomstig de geldende regelgeving verwerkt heeft, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
 

8. Contact 

Voor elke informatieaanvraag over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@health.fgov.be


9. Cookies 

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen sommige persoonsgegevens in de vorm van cookies worden verzameld.
Uw IP-adres wordt voor een termijn van 12 maanden bewaard. Voor meer informatie hierover, kan u de volgende pagina raadplegen: Bescherming van de persoonsgegevens  | FOD Volksgezondheid (belgium.be)