Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres…

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. In uw browser beginnen deze met ‘https://(... .​)health.belgium.be'.  Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website , een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten
 • u contact met ons opneemt

U bent beschermd op basis van:

 • Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens [1] om:

 • u in te lichten (automatische verzending van het elektronische nieuwsbrief, verzending van brochures)
 • uw vragen te beantwoorden
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, met de bedoeling onze diensten te verbeteren
 • om u een antwoord te geven in uw taal

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

2. Verwerkte gegevens 

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

SITUATIES Verzamelde en verwerkte gegevens
U raadpleegt een of meerdere pagina’s IP-adres
U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op

Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft

Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer

Technische gegevens die al dan niet verbonden zijn aan uw e-mail

Uw postadres voor de verzending van documenten en/of publicaties.

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder naar uw IP-adres te linken en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren :

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en/of besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

3. Gebruik van cookies

Zie ons Cookiebeleid
 

 4.  Bewaringsduur

De bewaringsduur :

 • van uw IP-adres is 12 maanden
 • van de cookies varieert in functie van het type cookie (tot  max. 2 jaar) 
 • van de uitwisselingen via het contactformulier en via e-mail is 5 jaar

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

5. Veiligheid

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

 

6. Recht op inzage, rectificatie, bezwaar en wissen 

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Galileelaan 5/2
1210 Brussel

 

7.  Klachten

Als u vindt dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
 
 

8.  Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming: dpo@health.fgov.be

______________________________________________________________________________

[1] In overeenstemming met de in Koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vastgelegde taken.