Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens: 

Introductie

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer, werkgever en functie, opnames in ziekenhuis, vervoer per ambulance, …
 
De dienst Data en Beleidsinformatie (DBI) van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), verder ‘we’ genoemd, verzamelt persoonsgegevens wanneer

 • u ons wettelijk bepaalde registraties bezorgt: MZG, MPG, MUGREG, Pitreg, Ambureg, STATHOSP (meer info op de webpagina over registratiesystemen)
 • u ons contactgegevens bezorgt van personen die verantwoordelijk zijn voor verstrekken van ziekenhuisgegevens van uw gezondheidsinstelling
  • wettelijk bepaalde zijn vermeld in KB van 27 april 2007
  • vrijwillige meegedeelde ter verbetering van onze service (CIC)
 • u een aanvraag doet voor overdracht van gegevens door de hiertoe bestemde formulieren in te vullen
 • u inlogt op een toepassing die door de dienst DBI ter beschikking wordt gesteld voor het raadplegen en/of doorsturen van gegevens
 • u contact opneemt met de dienst DBI

U bent beschermd op basis van

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens :

 • In overeenstemming met de in Koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vastgelegde taken
 • In overeenstemming met het KB 12 FEBRUARI 2008, houdende bepaling van de regels volgens welke de beheerder van de ziekenhuizen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, mededeling doet van de identiteit van de personen verantwoordelijk voor het mededelen van gegevens die met de inrichting verband houden

We doen dit om:

 • u in te lichten (bv. nieuwsbrieven, omzendbrieven, publicatie van gezondheidszorggegevens, presentaties)
 • uw vragen te beantwoorden
 • de dossiers die uw aanvraag tot dataverstrekking aanbelangen te behandelen
 • studies uit te voeren ter bevordering van datakwaliteit
 • financieringsdoeleinden
 • alle gegevensverwerkingen en activiteiten die onder de bevoegdheid van de dienst DBI ressorteren, te kunnen realiseren

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze, omwille van de doelstellingen van de wettelijk bepaalde registraties. De webpagina Registratiesystemen toont per type registratie een hyperlink naar de pagina die deze doelstellingen beschrijft.
 
Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.
 

Verwerkte gegevens

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin we persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Situaties Verzamelde en verwerkte gegevens
U neemt contact met ons op via een aanvraagformulier of via e-mail Identiteit: naam, voornaam
Contactgegevens: e-mailadres, postadres en telefoonnummer
Uitwisseling van e-mails via berichtenverkeer
U bezorgt ons de registraties MZG, MPG, MUGREG, CIC, Pitreg, Ambureg STATHOSP De geregistreerde data variëren volgens type registratie. Gedetailleerde informatie vindt u op de webpagina over registratiesystemen
U bezorgt ons actuele contactgegevens van functionarissen van uw zorginstelling Identiteit: naam en voornaam, rijksregisternummer
Contactgegevens: functie, professioneel adres, telefoonnummer en e-mailadres, naam instelling
U logt in op DBI-applicaties:
HTSC dashboard, TGH search capacity dashboard, Portahealth
Identiteit: naam en voornaam, rijksregisternummer
Contactgegevens: e-mailadres, naam organisatie

Bij de gecodeerde registraties wordt de anonimiteit van de gegevens gewaarborgd doordat de gegevens worden aangeleverd via het e-Health-platform, waarin een systeem van gebruikers- en toegangsbeheer is uitgewerkt. Verder worden persoonsgegevens versleuteld verzonden en enkel gemachtigde zorgverleners en instellingen kunnen ze raadplegen. Noch het eHealth-platform, noch de FOD VVVL hebben toegang tot deze persoonsgegevens.
 
De actuele contactgegevens (zie situatie 3 in bovenstaande tabel) worden door een beperkt aantal medewerkers van de dienst DBI beheerd; enkel deze personen hebben toegang tot deze gegevens.

De persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.
 

Bewaringsduur

Gegevens van u die identificatie mogelijk maken, worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van onze opdrachten of voor het beantwoorden van uw vragen. Verder worden wettelijke bewaartermijnen die specifiek zijn voor bepaalde registratietypes toegepast.

De contactgegevens van ziekenhuizen (en functionarissen) worden permanent geactualiseerd door dienst DBI o.b.v. updates van de gebruikers.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.
 

Veiligheid

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.
Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.
Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.
 

Recht op inzage, rectificatie, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.
We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.
Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:
dpo@health.fgov.be
Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5/2
1210 Brussel

 

Klachten

​Als u vindt dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: contact@apd-gba.be
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel


 
 

Contactgegevens

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@health.fgov.be