Het bestrijden van geluidshinder is in principe een gewestelijke bevoegdheid. Toch spelen ook andere beleidsniveaus hierin een belangrijke rol. De federale overheid is bijvoorbeeld bevoegd voor productnormen, en dus ook voor de geluidsnormen voor producten.

Geluidsnormen voor producten

Vooraleer een product (een grasmachine, een MP3-speler, een voertuig, autobanden) op de markt te brengen, moet de fabrikant of invoerder ervoor zorgen dat het product aan de productnormen voor geluidsemissies voldoet. Productnormen worden vastgelegd in het Europees productbeleid en verder omgezet in nationale wetgeving en opgevolgd door de federale overheid. Voor sommige categorieën van vervoermiddelen worden normen en procedures zelfs op internationaal vlak bepaald.

Al gelden er voor sommige categorieën van producten grenswaarden op geluidsemissies, toch kan een product vooralsnog geluidshinder veroorzaken, bijvoorbeeld bij gebruik tijdens stille uren. De gewestelijke overheden kunnen regels opleggen voor het gebruik van producten om de geluidshinder ervan te beperken.

Bedrijven en installaties

Onafgezien van het bestaan van grenswaarden op geluidsemissies van afzonderlijke werktuigen en machines die worden gebruikt in een onderneming, is het regelen van de geluidshinder van de onderneming een gewestelijke bevoegdheid. De voorwaarden waaraan de bedrijven moeten voldoen op het vlak van geluidshinder zijn opgesomd in de gewestelijke milieuwetgeving. Ook het geluid van horecazaken, feestzalen of muziekevenementen wordt gereglementeerd in de gewestelijke milieuwetgeving. Lees hierover meer op de websites van Vlaanderen, Wallonië, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Burenlawaai

Lawaai van buren (zoals het maaien van het gazon op zondag of nachtlawaai) kan worden gereglementeerd in gemeentelijke of politiereglementen. Mogelijks gelden er in uw gemeente specifieke regels voor een aantal zaken. Wilt u weten welke reglementen in uw gemeente van kracht zijn, neem dan contact op met de milieudienst van uw gemeente of met de lokale politie.

Verkeerslawaai

In de omgeving van grote wegen en spoorwegen, van luchthavens, en in de (grote) steden is het continu verkeerslawaai een probleem. De Europese richtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EG bepaalt daarom dat er geluidskaarten moeten worden opgesteld van de geluidshinder van de belangrijkste verkeersaders. In België werden deze geluidskaarten opgesteld door de Gewesten. Op basis van deze geluidskaarten werden actieplannen uitgewerkt met maatregelen om de geluidshinder te bestrijden. Hiertoe behoren maatregelen aan de bron (stillere wegdekken of verkeersmaatregelen zoals een snelheidsverlaging) of bij overdracht van geluid (geluidsschermen langs de weg).

Ook stillere voertuigen en stillere banden helpen om de geluidsoverlast aan de bron te bestrijden. Dit behoort tot de bevoegdheid van de federale overheid (zie hierboven “Geluidsnormen voor producten”).