INNING BIJDRAGE SCHAPEN, GEITEN EN/OF HERTACHTINGEN


Koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor bedrijven waar schapen, geiten en hertachtigen gehouden worden
 

Datum van verzending van facturen : 3 juli 2023


Praktische informatie

De verantwoordelijken van beslagen met schapen, geiten en/of hertachtigen met meer dan vijf vrouwelijke dieren moeten een forfaitair bedrag van 15 EUR per beslag betalen, en 0,30 EUR per vrouwelijk dier ouder dan 6 maanden.

De berekening van de bijdrage is gebaseerd op het totaal aantal vrouwelijke dieren op dit adres aanwezig van dit beslag zonder onderscheid volgens diersoort, zoals die werd aangegeven in de inventaris van 15 december van het voorgaande jaar.

De verantwoordelijke beschikt over een termijn van 30 dagen om dit bedrag te storten op de rekening van het Sanitair Fonds.
 

Deze bepalingen zijn voorzien in het koninklijk besluit van 14 maart 2023 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld voor bedrijven waar schapen, geiten en hertachtigen gehouden worden.

 

Bijzondere gevallen

Na kennisneming van uw factuur zou u kunnen vaststellen dat u zich in een van de volgende situaties bevindt :

  • Vrouwelijke dieren die uit derde landen zijn ingevoerd :

In het koninklijk besluit is voorzien dat er geen rekening wordt gehouden met vrouwelijke dieren die sinds minder dan 6 maanden ingevoerd zijn uit landen die niet tot de Europese Gemeenschap behoren. In het geval deze toch aangerekend werden, wordt de verantwoordelijke verzocht bezwaar in te dienen met toevoeging van een kopie van het bedrijfsregister en de kopieën van de invoercertificaten van de betrokken dieren, om te bekomen dat zijn factuur wordt aangepast.

Hoe dit bezwaar moet worden ingediend wordt hierna en ook in de FAQ uiteengezet.
 

  • Eén beslagadres en meerdere verantwoordelijken :

​De bijdrage wordt berekend per beslagadres en niet per verantwoordelijke.

Wanneer er voor één en hetzelfde beslag per soort een verschillende verantwoordelijke is, dient diegene die de factuur ontvangen heeft, het bedrag van de totale bijdrage voor dit beslag te storten. De factuur wordt echter opgesteld met opsplitsing van de bijdragen per diersoort; het is dan aan de medeverantwoordelijken om de bijdragen onderling te verdelen.

 

Indienen van een bezwaarschrift

U kunt de gegevens die worden gebruikt om de bijdrage te berekenen raadplegen door u aan te melden met uw persoonlijk login zoals vermeld op de factuur, op de volgende link : Gegevens Beslag op 15 december 2022
Als de gegevens op uw factuur volgens u niet kloppen, kan u, alvorens bezwaar in te dienen, contact opnemen met DGZ Vlaanderen (078 05 05 23 of via helpdesk@dgz.be) om de gegevens op de factuur te vergelijken met deze in Sanitel.
 
Om een bezwaar in te dienen, dient uw bezwaarschrift minstens volgende informatie te bevatten:

  • Het factuurnummer
  • Het beslagnummer
  • Uw contactgegevens (naam-naam-telefoonnummer)
  • Reden van het bezwaar


Deze informatie moeten binnen de 30 dagen na ontvangst van de betwiste factuur, factuurdatum, bij voorkeur per e-mail, of per aangetekend schrijven verstuurd worden naar het volgende adres:

FOD Volksgezondheid - Sanitair Fonds - Sector Kleine herkauwers 

Galileelaan 5/2
1210 Brussel

E-mail: fonds.sgh@health.fgov.be
 

Bijkomende inlichtingen

Nadere informatie vindt u in de antwoorden op de vaak gestelde vragen: FAQ SCHAPEN-GEITEN-HERTACHTIGEN 
 

Het call center van het sanitair fonds is bereikbaar alle werkdagen
van 8 tot 13 uur op volgend telefoonnummer:  
02 524 90 95

Wetgeving