INNING BIJDRAGE SCHAPEN, GEITEN EN/OF HERTACHTINGEN 2019

KB van 26 april 2007 (in het Belgisch Staatsblad verschenen op 20 juni 2007) betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico’s verbonden aan bedrijven waar schapen, geiten of hertachtingen gehouden worden.

Datum van verzending van facturen : 27 november 2019

Praktische informatie

De verantwoordelijken van beslagen met schapen, geiten en/of hertachtigen met meer dan vijf vrouwelijke dieren moeten een forfaitair bedrag van 15 EUR per beslag betalen, en 0,30 EUR per vrouwelijk dier ouder dan 6 maanden.

De berekening van de bijdrage is gebaseerd op de samenstelling van het beslag zoals die werd aangegeven in de inventaris van 15 december van het voorgaande jaar.

De verantwoordelijke beschikt over een termijn van 30 dagen om dit bedrag te storten op de rekening van het Sanitair Fonds. Deze bepalingen zijn voorzien in het koninklijk besluit van 26 april 2007 (in het Belgisch Staatsblad verschenen op 20 juni 2007) betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico’s verbonden aan bedrijven waar schapen, geiten of hertachtigen gehouden worden.

Het KB van 26 april 2007 betreffende de verplichte bijdragen (schapen-geiten) (.PDF)

 

Bijzondere gevallen

Na kennisneming van uw factuur zou u kunnen vaststellen dat u zich in een van de volgende situaties bevindt:

  • Vrouwelijke dieren die uit derde landen zijn ingevoerd :
     

In dit besluit is voorzien dat er geen rekening wordt gehouden met vrouwelijke dieren die sinds minder dan 6 maanden ingevoerd zijn uit landen die niet tot de Europese Gemeenschap behoren. In dit geval zal de verantwoordelijke verzocht worden het bezwaarschriftformulier terug te sturen onder toevoeging van de kopie van het bedrijfsregister en de kopieën van de invoercertificaten van de betrokken dieren, om te bekomen dat zijn factuur wordt aangepast.

Hoe dit bezwaar moet worden ingediend wordt hierna en ook in de FAQ uiteengezet.

  • Eén beslag en meerdere verantwoordelijken :
     

De betaling van een bijdrage is voorzien per beslag met een of meerdere soorten kleine herkauwers en niet per verantwoordelijke.

Wanneer er voor een en hetzelfde beslag per soort een verschillende verantwoordelijke is, dient dus diegene die de factuur ontvangen heeft, het bedrag van de totale bijdrage voor dit beslag te storten. De factuur werd echter bijgewerkt zodat de bijdrage wordt uitgesplitst volgens de verschillende soorten; het is dan aan de medeverantwoordelijken om die bijdrage onderling te verdelen.

Indienen van een bezwaarschrift

U kunt de gegevens van uw beslag ( deze gegevens werden gebruikt voor de berekening van de bijdrage) nazien door u hier aan te melden met uw persoonlijk login die vermeld  staat op de factuur.

Als de gegevens op uw factuur volgens u niet kloppen, kan u, alvorens u bezwaar indient, contact opnemen met DGZ Vlaanderen (078 05 05 23 of via helpdesk@dgz.be(link stuurt een e-mail)) om de gegevens op de factuur te vergelijken met deze in Sanitel.

Het formulier voor het indienen van een bezwaarschrift kan u per telefoon aanvragen bij het callcenter. Dit bezwaarformulier kunt u ook hier downloaden : 

Het formulier moet naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend worden en alle bijlagen bevatten die nodig zijn voor de behandeling van het verzoek, waaronder een kopie van het aanslagbiljet.

Deze documenten moeten binnen de 30 dagen na ontvangst van de betwiste factuur per aangetekend schrijven of per e-mail verstuurd worden naar het volgende adres :

FOD VVVL - Begrotingsfonds - Sector Kleine herkauwers 

        Eurostation – Blok II

        Victor Hortaplein, 40  Bus 10

        1060 Brussel

E-mail: fonds.sgh@health.fgov.be

We zouden met aandrang willen vragen om eventuele bezwaarschriften naar aanleiding van de facturatiecampagne 2019 zo snel mogelijk na het ontvangen van de factuur in te dienen.     

HET INDIENEN VAN EEN BEZWAARSCHRIFT BETEKENT NIET DAT HET BETWISTE BEDRAG NIET MOET WORDEN BETAALD

De volledige bijdrage of het gedeelte van de bijdrage dat ten onrechte zou zijn geïnd, zal worden teruggestort na onderzoek van het bezwaarschrift dat volgens de hierboven vermelde modaliteiten is ingediend.

Bijkomende inlichtingen

Nadere informatie in verband met de inning van de bijdragen, vindt u in de antwoorden op de vaak gestelde vragen :
FAQ SCHAPEN-GEITEN-HERTACHTIGEN (.HTML)

Sinds 18 januari 2019 is het call center van het sanitaire dierenfonds permanent open.  Het call center is bereikbaar alle werkdagen van 8 tot 13 uur op volgend telefoonnummer:  02 524 90 95