Door de verdeling van de Belgische milieubevoegdheden over verschillende overheden, is overleg noodzakelijk. Enkel zo kan België met één stem spreken op internationale bijeenkomsten.

Daarom werd in 1995 het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid of CCIM opgericht. Dit comité vloeit voort uit een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het internationale milieubeleid. Alle beleidsorganen die in België bevoegd zijn voor leefmilieu zetelen dan ook in het CCIM. De dagelijkse leiding is in handen van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Naast het voorbereiden van de Belgische standpunten worden tussen deze partners ook andere taken in consensus opgenomen. De organisatie en de werking van het CCIM liggen vast in een huishoudelijk reglement.

Dankzij het CCIM kan België in de talrijke internationale instellingen en organisaties naar buiten komen met weloverwogen milieustandpunten. In de brochure “CCIM: Eén unieke stem op de internationale milieuscène” wordt de werking van het CCIM op een beknopte manier weergegeven.

Het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) organiseert tweemaal per jaar een stakeholder’s dialogue (SHD) met de verschillende Belgische maatschappelijke actoren. Deze dialoog is een uitwisselingsplatform tussen de federale overheid en de gewesten met de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, NGO's en vakbonden. De doelstelling is om voor elk nieuw Europees voorzitterschap (beurtrol elke 6 maanden) informatie uit te wisselen met de stakeholders over prioritaire Europese en multilaterale dossiers, evenals over bepaalde dossiers uit de actualiteit.