Voorzitter
Prof. Luc Hens

Voorstelling
De werkgroep “chemische agentia” buigt zich over de invloed van scheikundige stoffen in de omgeving op de volksgezondheid.
Hierbij zijn pesticiden en biociden niet de enige dossiers die aan de werkgroep worden voorgelegd, er kunnen ook vragen gesteld worden over de risico’s van blootstelling aan andere chemische stoffen.
De werkgroep “chemische agentia” is ook de expertengroep die zich ondermeer buigt over de wetgeving die door de FOD VVVL (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) wordt voorbereid in het kader van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid.
Daarnaast kan de werkgroep ook zelf het initiatief nemen om gezondheidsproblemen te bestuderen die te wijten zijn aan de blootstelling aan chemische omgevingsfactoren


Gepubliceerde adviezen

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden. Klik hier voor adviezen rond wetgeving.

2021
Groene en blauwe steden: natuur en menselijke gezondheid in een stedelijke omgeving (HGR 9436)
Milieu- en duurzaamheidsaspecten van de COVID-19 pandemie (HGR 9617)

2020
Glyfosaat en samenstellingen die glyfosaat bevatten (HGR 9561) 
SARS-CoV-2 en het gebruik van ozontunnels met tot doel “het ontsmetten“ van winkelkarren inclusief klanten. (HGR 9593)

2019  
Fysisch-chemische milieuhygiëne (beperking van de blootstelling aan mutagene of hormoonverstorende agentia) en het belang van blootstelling op jonge leeftijd (HGR 9404)

2017
Binnenluchtkwaliteit in België (HGR 8794)

2016
Beoordeling van de effecten van neonicotinoïden en fipronil op de biodiversiteit en gezondheid (juni 2016) (HGR 9241)
 
2015
Residentiële binnenhuisblootstelling aan producten ter bestrijding van insecten en andere geleedpotigen) (november 2015) (HGR 8717)
Menselijke blootstelling aan bijtende en/of corrosieve stoffen (zuren en basen) (november 2015) (HGR 9108)
 
2014
Hormoonontregelaars: lage-dosis effecten, niet-monotone dosis-respons curves en kritische perioden van verhoogde gevoeligheid (HGR 8915)
Hormoonontregelaars: definitie WHO (HGR 8914)
 
2013
Dringend advies ingevolge het treinongeval in Wetteren met betrekking tot blootstelling aan toxische stoffen (oktober 2013) (HGR 8939)
 
2012
De problematiek van chloor in zwembaden: Het met babyzwemmen verbonden risico en beschouwing rond de verschillende desinfectiemethoden voor zwembadwater (HGR 8748)
 
2011
Dringend advies inzake de sterilisatie van zuigflessen en spenen voor éénmalig gebruik met ethyleenoxide (HGR 8799)
Waarschuwing op biocideproducten geschikt voor gebruik door het grote publiek ter attentie van zwangere vrouwen en jonge kinderen (HGR 8686)
Gezond op weg - De milieueffecten van het verkeer op de gezondheid (HGR 8603)
Gezond op weg - De milieueffecten van het verkeer op de gezondheid - Executive summary (HGR 8603)
Problematiek van chloor in zwembaden (HGR 8614)
 
2010
Gevaren van salpeterzuurhoudende schoonmaakmiddelen (HGR 8701)
 
2009
Het nationaal actieplan leefmilieu gezondheid 2008-2013 (NEHAP) (HGR 8521)
Federale bijdrage in de bestrijding van de luchtverontreiniging en Federaal productplan - Actieplan 2009-2012 (HGR 8515)
 
2008
Toxische chemische producten in pyjama’s voor kinderen (HGR 8424)
Zuurstofbars (HGR 8410)
Kwikvervuiling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (HGR 8406)

2005
Advies van de HGR over “De Valorisatie van waterzuiveringsslib in de landbouw” - Begeleidende brief aan aanvrager (HGR 8122a)
Normen voor zware metalen en organische polluenten in waterzuiveringsslib gebruikt in de landbouw (HGR 8122b)
Gedeeltelijk advies van de werkgroep “Microbiologie van de voeding” betreffende de microbiologische contaminatie van waterzuiveringsslib: aanbeveling van microbiologische normen ter zake (HGR 8122c)
Valorisatie van zuiveringsslib in de landbouw - bijlage bij de aanvraag en het advies van het FAVV (bijlage c1) (HGR 8122)
Valorisatie van zuiveringsslib in de landbouw - bijlage bij de aanvraag en het advies van het FAVV (bijlage c2) (HGR 8122)
Valorisatie van zuiveringsslib in de landbouw - bijlage bij de aanvraag en het advies van het FAVV (bijlage c3) (HGR 8122)
Valorisatie van zuiveringsslib in de landbouw - bijlage bij de aanvraag en het advies van het FAVV (bijlage c4) (HGR 8122)
Advies betreffende de problematiek van chloor in de zwembaden (HGR 8110)
 
2004
Advies van de HGR betreffende het accident Carcoke-Marly 10 tot 18 december 2003 (HGR 8010)
 
2003
Tussentijds advies van de HGR betreffende de ozon problematiek (HGR 7915)
Biologisch en chemisch terrorisme (HGR 7801)
 
2001
Het Belgische PCB-dioxine-incident 1999 [Dioxine, lichaamsbelasting] (HGR 7300/1)
 
2000
Advies van de HGR [Werkgroep dioxinen B] over de aanwezigheid van dioxine in humaan bloed (HGR 7300)