De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent jaarlijks toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid.

De cel Contractueel Onderzoek beheert de opmaak van het onderzoeksprogramma, de lancering van de oproepen tot indienen van projectvoorstellen en de selectie van de projecten. Er worden zowel thematische (RT), vrije (RF) als transnationale (RI) onderzoeksprojecten betoelaagd.

De RT-projecten komen tot stand op basis van de thema’s gedefinieerd door de Overheid, terwijl bij de RF-projecten de onderzoekers zelf een onderwerp voorstellen. Bij de RI-projecten vormen de Belgische onderzoekers transnationale consortia met buitenlandse onderzoekers. Ook hier wordt binnen welbepaalde thema’s gewerkt, die op internationaal niveau gedefinieerd worden. Meer informatie over de internationale netwerken en projecten waarbinnen Contractueel Onderzoek momenteel actief is vindt u hier

De cel Contractueel Onderzoek wordt bijgestaan door een Beoordelingscomité. Dit comité is samengesteld uit afgevaardigden van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding, van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, en deskundigen van de Nederlandstalige en Franstalige universiteiten. De Minister van Landbouw baseert zich bij de toekenning van de toelagen op het advies van het Beoordelingscomité.

De nieuwe kennis die voortvloeit uit de diverse onderzoeksprojecten wordt binnen de federale overheid gevaloriseerd door het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding van de FOD Volksgezondheid, en door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Het team van Contractueel Onderzoek organiseert samen met de experten van het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding regelmatig een symposium waarop de resultaten van de gefinancierde onderzoeksprojecten worden voorgesteld. Hierbij komt telkens een ander onderzoeksdomein aan bod. De activiteiten worden ook belicht in het jaarverslag van het Directoraat-generaal

 

Contactgegevens

Contractueel Onderzoek
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Galileelaan 5/2
7de verdieping
1210 Brussel

02 524 90 92 (Ria Nouwen)
02 524 90 94 (Valérie Van Merris)
02 524 90 35 (Lena Vlaminck)
02 524 99 75 (Stephanie Laroy)

02 524 72 58 (Dominique Toussaint)

contractueel.onderzoek@health.fgov.be
ria.nouwen@health.fgov.be
valerie.vanmerris@health.fgov.be
lena.vlaminck@health.fgov.be
stephanie.laroy@health.fgov.be
dominique.toussaint@health.fgov.be