De domeinen waarin de Federale Milieu-Inspectie een controlebevoegdheid uitoefent, worden bepaald door een breed spectrum van Europese en Belgische wetgeving. Ze zijn uitgebreid, divers en voortdurend in ontwikkeling, hierna volgt een niet exhaustieve lijst:

- Batterijen en accu's
- Begassingen
- Beperking van gevaarlijke stoffen en preparaten
- Bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
- Biociden
- Brandstofverbruik en CO2-uitstoot van personenwagens
Controle op de wetgeving betreffende het EU-milieukeurmerk (ook gekend als: het Europees Ecolabel)
- Detergenten
- Dimethylfumaraat
- Ecodesign
- Emissieniveaus van verwarmingstoestellen
- Etikettering van banden
- FLEGT-vergunningensysteem
- Ftalaten in speelgoed
- Gefluoreerde broeikasgassen
Geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis
- Gevaarlijke stoffen (algemeen)
Gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)
- Gewasbeschermingsmiddelen
- Hout en houtproducten
- Houtpellets
Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP)
- Indeling, verpakking en kenmerken van gevaarlijke preparaten
- In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen
- Luchtgeluid van huishoudelijke apparaten
- Ozonlaag afbrekende stoffen
- Persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s)
- Productnormen voor biobrandstoffen
- Productnormen voor composteerbare en biologisch afbreekbare materialen
Productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines
- Productnormen voor verpakkingen
- Productnormen voor voertuigen
Registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
- Retributies en bijdragen voor het op de markt brengen en het gebruiken van biociden
- Taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad
- Verbod op de uitvoer en de veilige opslag van metallisch kwik
- Vluchtige organische stoffen (benzine, verven, vernissen en andere producten)

Voor de doorvoer van afval zijn de Interregionale Verpakkingscommisie (IVC) en de gewesten bevoegd sinds 1 juli 2014 (de zesde staatshervorming). Meer info : Doorvoer van afvalstoffen