Begassingen zijn behandelingen om ongedierte, insecten of andere schadelijke dieren (bijvoorbeeld ratten) te verdelgen door ze bloot te stellen aan rook of dampen van chemische stoffen.

Vooral containers worden begast. Ze kunnen zowel levensmiddelen bevatten (bijvoorbeeld bananen) als non-food (ladingen hout).

Een begassing omvat verschillende fasen: het inspecteren en voorbereiden van de te begassen ruimte, het inbrengen van het begassingsmiddel, het toezicht tijdens de begassing, het verluchten en het vrijgeven van de begaste ruimte.

Deze behandeling met gas mag alleen gebeuren met erkende fytofarmaceutische producten of toegelaten biociden en door erkende bedrijven, die hun begassingen op voorhand moeten signaleren bij de Federale Milieu-Inspectie. Begassingen worden uitgevoerd onder effectief toezicht van een erkende gebruiker.

De controles gebeuren hoofdzakelijk in havens, in terminals van transportbedrijven of bedrijven die schepen lossen, maar ook in maalderijen en landbouwondernemingen.

De Federale Milieu-Inspectie is bevoegd om deze controles te verrichten overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 mei 2023 houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen. 

Nieuwe regels voor grondontsmettingen vanaf 1 januari 2024

Het Koninklijk Besluit begassingen en ontgassingen van 10/05/2023 trad in werking op 1 juli 2023, behalve voor de grondontsmettingen. Vanaf 1 januari 2024 gelden de regels ook voor de grondontsmettingen. Dat betekent onder meer dat de grondontsmettingen op voorhand moeten gemeld worden. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor het toezicht op de begassingen door De FOD Volksgezondheid (federale milieu-inspectie) en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Toezicht op het welzijn op het werk).

 Een grondontsmetting melden

 Een grondontsmetting moet ten minste 48u vóór de start van de behandeling gemeld worden. De begassingsdatabank wordt momenteel nog aangepast om de bedrijven die grondontsmettingen uitvoeren, toegang te geven. Tot zolang kan u gebruik maken van het formulier  en dit versturen naar Begassingen@health.fgov.be, samen met het begassingsplan. 

De begassingsdatabank

De geregistreerde gebruikers van de begassingsdatabank kunnen deze bereiken via het adres  http://www.database-begassingen.be
Een korte handleiding bij het gebruik van de databank is beschikbaar in het Nederlands en Frans.