Twee Europese verordeningen organiseren de invoer van hout in de Europese Unie:

Beide verordeningen zijn bedoeld ter voorkoming van de handel in illegaal gekapt hout op het Europees grondgebied, ongeacht of het afkomstig is uit de EU of van elders in de wereld.

De Federale Milieu-Inspectie en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën werken nauw samen om de naleving van deze verordeningen te controleren.

Het gaat hoofdzakelijk om controles van documenten. De Federale Milieu-Inspectie werkt momenteel aan het bijschaven van de controleprocessen gebaseerd op bemonstering en analyse door wetenschappers.

De EUTR-controles

Sinds de EUTR-verordening van kracht is, moeten ondernemingen die hout (of producten op basis van hout) in de handel willen brengen, aantonen dat ze de nodige maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat hun hout van legale herkomst is.

Verrichte controles

  2017 2018 2019 2020 2021
Controles 5 22 29 30 20
Pv wegens inbreuk 2 2 1 7 4
Waarschuwings-pv 3 13 11 11 3

De FLEGT-controles

In het raam van de FLEGT-verordening  zijn vrijwillige partnerschapsakkoorden (VPA) gesloten tussen de Europese Unie en de landen die hout exporteren.

Hout dat door een land dat met de Unie een VPA sloot wordt verzaagd, vervoerd, verwerkt, aangekocht of verkocht, is vergezeld van een FLEGT-licentie, ondertekend door de overheid van het exporterende land. Deze licentie betekent dat het hout legaal is gewonnen.

Tot op heden is Indonesië het enige land dat een VPA heeft afgesloten.

De FLEGT-licentie wordt geverifieerd voor ieder lot hout (of producten op basis van hout) wanneer het in België wordt ingevoerd. Deze controles worden verricht door de douane.

Het gaat hoofdzakelijk om controle van documenten maar ook om fysieke controles.

De DG Leefmilieu verifieert de geldigheid van de FLEGT-licentie en geeft de toelating om het hout op het Belgisch grondgebied binnen te brengen.