Het mariene milieubeleid is een federale bevoegdheid, maar om het gewenste beleid vorm te geven en uit te voeren is zowel overleg nodig op internationaal niveau als op nationaal niveau (met de Gewesten en andere federale instellingen).
• Om de onderhandelingen die zich afspelen op de internationale en Europese fora voor te bereiden, wordt vooraf binnen het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) tussen de Gewesten en federale instellingen overlegd.
• De Structuur Kustwacht is het platform om activiteiten op zee met andere gewestelijke en federale instellingen te plannen.
• Voor het geïntegreerde kustzonebeheer wordt informatie uitgewisseld binnen het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer.
• Ten slotte zijn er een aantal overlegstructuren om beleidsmaatregelen voor te bereiden.