Medex volgt de situatie rond Coronavirus SARS-CoV-2 nauwgezet op. Deze pagina werd aangemaakt om u op de hoogte te houden van de meest recente situatie en maatregelen die Medex heeft genomen.

Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen. (laatste versie 30/10/2020)

In het algemeen
Ziekteverzuim
Verminderde prestaties
Arbeidsongevallen
Medische kosten bij een arbeidsongeval
Pensioencommissie
Beroepsziekten
Piloten
Chauffeurs
Binnenschippers
Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD)

 

In het algemeen

Door de huidige situatie zal Medex vanaf dinsdag 3 november 2020 bepaalde expertises opschorten voor een onbepaalde periode.
Door deze maatregelen zullen wij niet aan hetzelfde tempo onze dossiers kunnen afwerken. Hou dus rekening met een vertraging in de verwerking. Wij rekenen op uw begrip en geduld.
 

Ziekteverzuim
Indien u zelf niet ziek bent, maar door uw arts uit voorzorg in quarantaine werd geplaatst moet u ons geen ziekteattest bezorgen. U moet wel een quarantainegetuigschrift aan uw werkgever bezorgen.
Indien in quarantaine geplaatst werd omdat u zelf ziekteverschijnselen vertoont dan moet u ons een medisch attest bezorgen waarop de diagnose van de ziekte vermeld wordt.

Vraag aan de arts om, indien mogelijk, gebruik te maken van het elektronisch attest eMediAtt. Indien eMediAtt niet mogelijk is, vraag aan de arts om steeds de diagnose (= medische oorzaak van de arbeidsongeschiktheid) op het attest te vermelden. Een attest dat niet is uitgeschreven op het gebruikelijke Medex-formulier wordt aanvaard door Medex, op voorwaarde dat het attest alle noodzakelijke gegevens (identificatie van de patiënt / afwezigheidsperiode / type afwezigheid / diagnose / identificatie van de behandelende arts / datum van het attest) bevat.

Als u in het kader van een afwezigheid voor COVID-19 uw medische attest per e-mail hebt ontvangen, mag u het afdrukken en zo snel mogelijk per post naar ons opsturen. Voor alle andere redenen van afwezigheid hebben we het originele papieren certificaat nodig.

Wanneer een ambtenaar zich in staat voelt om het werk te hervatten (met telewerk) vóór de termijn van arbeidsongeschiktheid die de behandelend arts heeft voorgeschreven op het medisch attest, is verstreken, dan kan dit door de werkgever hiervan op de hoogte te brengen. Die zal dan nagaan of een onderzoek bij de arbeidsarts met betrekking tot de werkhervatting noodzakelijk is. Uw werkgever kan dan ofwel tijdig een werkhervattingsonderzoek aanvragen indien u een risicopost bekleedt of aan u  voorstellen een bezoek aan te vragen bij de arbeidsarts indien u een aanpassing wenst van de arbeidspost. Voor de federale ambtenaren zal de werkgever die vervoegde werkhervatting registreren in onze applicatie van het ziekteverzuim. Het medisch attest dat oorspronkelijk werd uitgeschreven moet niet herzien worden.

Gelieve rekening te houden met de volgende voorschriften bij bezoek van de controlearts: gebruik een mondmasker dat mond en neus bedekt gezien bij een controle de nodige afstand niet gegarandeerd kan worden, huisgenoten moeten zich naar een andere ruimte verplaatsen (tenzij een begeleider noodzakelijk is), gebruik uw eigen balpen om documenten te ondertekenen, eventuele huisdieren moeten in een andere ruimte geplaatst worden.

Verminderde prestaties
Aanvragen voor verminderde prestaties worden nog verder behandeld op stukken of via consultatie op afstand. Bezorgen van bijkomende medische informatie/verslagen is wenselijk.

Arbeidsongevallen
Als u in een moeilijke situatie terechtkomt, stuur ons dan een e-mail (medex_AO@health.fgov.be) en wij sturen het dossier door naar een van onze artsen. De arts zal beoordelen of hij of zij kan behandelen op basis van de beschikbare elementen of dat een onderzoek nodig is.

Medische kosten bij een arbeidsongeval 
Medex blijft medische kosten verwerken. Houd hiermee rekening dat de doorlooptijd iets langer kan zijn. Wij vragen begrip te hebben voor deze situatie en ons niet direct te contacteren wanneer het wat langer duurt. Zo blijven onze lijnen vrij voor dringende zaken.

Pensioencommissie
Vanaf 4 januari 2021 worden de onderzoeken in het kader van de pensioencommissie progressief terug opgestart. Als gevolg van de genomen veiligheidsmaatregelen, zal het niet mogelijk zijn om de dossiers in hetzelfde tempo te verwerken als onder normale omstandigheden. Daardoor zal de behandeling van de aanvragen enige vertraging oplopen.

Heeft u een vraag in verband met een lopend of nieuw dossier? U kan ons contacteren per e-mail (medex_PC@health.fgov.be) en wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Beroepsziekten
Fedris heeft bevestigd dat de ziekte COVID-19 in bepaalde gevallen als een beroepsziekte kan worden erkend. Als u vragen heeft over deze erkenning, kan u de FAQ’s van Fedris nalezen: https://fedris.be/nl/node/2702 .
Een uitbreiding van de categorieën van in aanmerking komend personeel is gepland. Het Koninklijk Besluit is op 8 juli gepubliceerd en is met terugwerkende kracht van toepassing. Wil je meer weten? https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2020/covid-19-beroepsziekte

Piloten
Het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft tijdens het jaar 2020 enkele ontheffingen toegestaan in verband met COVID-19 (Coronavirus). Meer info: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus.
Op dit ogenblik zijn geen verdere ontheffingen meer van toepassing.
De medische keuringen bij Medex vinden normaal plaats.

Chauffeurs
De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft in de loop van 2020 wegens de COVID-19-pandemie verlengingen toegestaan voor rijbewijzen van groep 2.
Meer informatie hierover is te vinden op de pagina https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/covid_19_coronavirus van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Op dit ogenblik zijn deze verlengingen niet meer van toepassing.
De medische keuringen bij Medex vinden normaal plaats.

Binnenschippers
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft in 2020 omwille van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen getroffen, onder meer voor de geldigheid van de certificaten: https://ccr-zkr.org/13070000-nl.html
Op dit ogenblik zijn deze verlengingen niet meer van toepassing.
De medische keuringen bij Medex vinden normaal plaats.
 

Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst (GGD)
Het is mogelijk dat de behandeling van uw dossier vertraging oploopt. De GGD doet haar best om uw dossier zo spoedig mogelijk te verwerken en over te maken aan de bevoegde administraties.
Voor specifieke vragen over het medisch onderzoek en het beloop van uw dossier kan u terecht op het e-mailadres: medex_ggd@health.fgov.be .
Voor inlichtingen en vragen over de verschillende aanvragen, procedures en/of beslissingen tot het verkrijgen van een pensioen of financiële hulp, verwijzen we u door naar onze partners (Federale Pensioen Dienst of FOD Justitie).