Sinds het koninklijk besluit van 26 juni 2020 kan COVID-19 erkend worden als beroepsziekte.
 


Wie heeft er recht op?
 

 • Werknemers uit de zorgsector die in aanraking komen met patiënten met COVID-19 (code 1.404.03 op de Belgische lijst van beroepsziekten)

 • Werknemers die in de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten bedoeld in de bijlage van het ministrieel besluit van 23 maart 2020, (code 1.404.04) voor zover:
  • de werkomstandigheden het onmogelijk maken om een afstand van 1,5 meter te bewaren tijdens contacten met andere personen;
  • er niet meer dan 14 dagen zijn verstreken tussen het optreden van de ziekte en de datum van de laatste daadwerkelijke werkzaamheden van de werknemer buitenshuis, (optreden van symptomen tussen 20 maart en 31 mei).
  • Bv. Politie, douane, cipiers … tijdens de periode van de eerste lockdown .
 
 • Werknemers buiten deze sectoren.  Als  u kan bewijzen dat u de ziekte daadwerkelijk hebt opgelopen in de loop van uw professionele activiteiten en niet in andere omstandigheden. Dit is zeer moeilijk. In dit geval moet u (of de begunstigden in geval van overlijden) het oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen uw ziekte met COVID-19 en de blootstelling aan het beroepsrisico.
 

 Onder bepaalde omstandigheden zou COVID-19 ook als een arbeidsongeval erkend kunnen worden (bijvoorbeeld na een spuwincident).

 Voor een volledig overzicht raadpleeg de FAQ van Fedris.
 


 

Aanvraag beroepsziekte COVID-19 indienen
 

Bij het indienen van een aangifte voor een beroepsziekte COVID-19 vult u twee formulieren in:

 

Om uw dossier te kunnen afhandelen alsook te kunnen versnellen is het noodzakelijk om de volgende informatie aan het dossier toe te voegen:

 •  positieve PCR-test of andere klinische bewijzen die besmetting met COVID-19 aantonen;

 •  dienstrooster van de laatste veertien dagen voor het begin van de eerste symptomen;

 •  beschrijving van de aard van de professionele activiteiten die uitgevoerd zijn de laatste veertien dagen voor het begin van de symptomen.

We dienen over deze informatie te beschikken om enige verwarring van COVID-19 met griep en /of verkoudheden uit te sluiten en beroepsrisico vast te stellen. Het is ook steeds mogelijk dat er nog bijkomende info wordt gevraagd.
 
Indien we niet over bovenstaande informatie beschikken zal enkel het dossier opgestart worden en zal u alsnog gecontacteerd worden om deze aanvullende informatie te bezorgen.


 

Formulier