EPD-banner-NL.

Fabrikanten die een milieuboodschap willen aanbrengen op hun product(en) moeten eerst een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren en die registreren in deze databank.  Ook fabrikanten die producten zonder milieuboodschap op de markt brengen, kunnen gebruik maken van de databank om hun LCA te declareren.

De databank is publiek toegankelijk; dat wil zeggen dat ook architecten, overheden of consumenten (een gedeelte van) de gegevens in de databank kunnen raadplegen

Belgisch EPD programma

De FOD Volksgezondheid heeft een set van regels en procedures vastgelegd om een EPD op te stellen voor de Belgische context. Ze baseert zicht hiervoor op Koninklijk Besluit Milieuboodschappen en Europese en internationale normen. Voor meer informatie over de werking en de referentiedocumenten verwijzen we naar de webpagina van het B-EPD programma.

Wat zijn de voordelen van een EPD?

Introductie tot he t B-EPD programma 

  • een volledig en objectief zicht op de milieu-impact van uw product
  • een beter inzicht in uw productieproces waardoor u verbetertrajecten kan opstellen
  • een correcte evaluatie van bouwproducten: niet enkel op productniveau, maar ook op gebouwniveau én met specifieke data
  • de gewesten zullen deze federale databank gebruiken voor hun rekenmodule om de milieu-impact van bouwproducten op gebouwniveau te berekenen.

Gebouwevaluatie

De gewesten ontwikkelen samen een rekenmodule om de milieu-impact van bouwproducten op gebouwniveau te berekenen. Voorlopig zal deze tool werken met generieke gegevens. Wij hebben de voorbereidingen gestart om de databank te koppelen met deze rekenmodule. Hierdoor zal men eind 2017 bij de evaluatie van gebouwen ook gebruik kunnen maken van  specifieke milieu-informatie.

Hoe werkt de databank?

De fabrikant laat voor zijn product(en) een levenscyclusanalyse uitvoeren, die hij daarna laat verifiëren inzake overeenstemming met de NBN EN 15804. Deze geverifieerde resultaten kan hij registreren in de databank. Dit verloopt via verschillende stappen, waarbij de fabrikant eerst zijn bedrijfsgegevens invoert en vervolgens per product een milieuprofiel aanmaakt door de gegevens van de LCA in te geven.

Het is mogelijk om naar een collectief milieuprofiel te verwijzen als dit reeds in de databank geregistreerd is -mits goedkeuring van de eigenaar van het collectieve milieuprofiel. Dit kan enkel als het collectieve milieuprofiel ook representatief is voor uw product.

Opgepast: De milieuprofielen laten geen vergelijkingen toe tussen producten enkel op basis van de databankgegevens. Een materiaal met een lagere milieu-impact kan toch tot gebouwen met een hogere milieu-impact leiden, bijvoorbeeld doordat er dikkere muren en funderingen nodig zijn.

Gedetailleerde informatie over welke EPD’s al dan niet toegelaten zijn, vindt u in de algemene programma- instructies van het B-EPD programma.

Schrijf u in via  epdnews@environment.belgium.be en we houden u op de hoogte