Welke actoren treden namens België op in het Witte Continent ?

De overheidsinstanties die België vertegenwoordigen in het kader van het Antarcticaverdrag zijn :

• De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
• De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
• De POD Wetenschapsbeleid
• Het Poolsecretariaat


De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De FOD Buitenlandse Zaken is bevoegd voor de uitvoering in België van het Antarcticaverdrag. De FOD is de officiële vertegenwoordiger van België binnen de Consultatieve vergadering bij het Antarcticaverdrag (ATCM). De FOD verzekert de bilaterale en multilaterale diplomatieke relaties in het kader van dit verdrag.

De Federale Overheidsdsienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is bevoegd voor de uitvoering door België van het protocol van Madrid inzake de bescherming van het milieu.

De FOD is de officiële vertegenwoordiger van België binnen het CEP (Committee for environmental Protection - Comité voor Milieubescherming). De FOD reikt ook de milieuvergunningen uit die vereist zijn voor elk toeristisch of wetenschappelijk bezoek van Belgische burgers aan Antarctica.

De Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid

Tal van Belgische onderzoekers en universitaire instellingen zijn zeer actief in dit domein.

De Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) verleent, via een meerjarenprogramma, steun aan kwalitatief hoogstaande en internationaal erkende onderzoeksteams.

Tal van Belgische wetenschappers werken mee aan de internationale polaire wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s.

Het project BE-POLES, ondersteund door BELSPO, groepeert alle Belgische polaire onderzoekers. Dit project bundelt alle informatie in verband met de onderzoeksactiviteiten die door de wetenschappers worden uitgevoerd.

Deze onderzoeken omhelzen diverse milieuthema’s. Zo is België de initiatiefnemer voor een project rond de biodiversiteit in Antarctica

Het Poolsecretriaat

Het Belgisch Poolsecretariaat is een staatsdienst met afzonderlijk beheer. Het werd in het leven geroepen om het federaal onderzoeksstation ‘Prinses Elisabeth’ op Antarctica een administratief en financieel kader te geven dat snel kan inspelen op zijn zeer specifieke behoeften. Het Belgisch Poolsecretariaat staat in voor het logistieke onderhoud van de basis, het afvalbeheer, de bevoorrading en de herstelling van het materiaal. Het staat ook in voor de coördinatie, de uitvoering en de promotie van de wetenschappelijke activiteiten van het station en de verspreiding van de wetenschappelijke kennis inzake onderzoek op Antarctica en klimaatveranderingen.