Deze verklaring zal worden ondertekend door de vertegenwoordigers van de landen en belanghebbende partijen die de conferentie op hoog niveau over klimaatverandering en het behoud van de oceanen bijwonen, die op 19 februari 2019 in Brussel zal plaatsvinden. Deze conferentie is een initiatief van de Belgische ministers Marie Christine Marghem, bevoegd voor Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, en Philippe De Backer, bevoegd voor de Noordzee.

Deze tekst brengt tal van politieke acties rond de thema's oceanen en klimaatverandering samen.

Duurzame ontwikkeling, klimaatverandering en biodiversiteit van de oceanen

De verklaring onderstreept het belang van wetenschappelijke informatie en rapporten zoals bijvoorbeeld :

Het benadrukt ook het cruciale belang van wetenschappelijk gefundeerde beleidsvorming en moedigt oceaan- en klimaatonderzoek aan.

De Verklaring:

  • bevestigt de resultaten van de 2030 Agenda for Sustainable Development (en de daarmee verband houdende UN Ocean Conference) en van de ‘Because the Ocean Declaration’;
  • erkent het belang van gezamenlijke acties op het gebied van oceanen, klimaat en biodiversiteit, zowel op regionaal als multilateraal niveau, in fora en verdragen (UNEP, UNCLOS, UNBCD, Ramsar....);
  • zet zich in voor de verdere ontwikkeling tegen 2020 van een internationaal juridisch bindend instrument in het kader van UNCLOS;
  • dringt erop aan dat het Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate van het IPCC naar behoren wordt geëvalueerd en dat de trajecten die het IPCC heeft uitgestippeld in overweging worden genomen;
  • roept alle partijen bij het UNFCCC op om zich aan te sluiten bij het Oceans Pathway Partnership;
  • steunt de Talanoa Call for Action en roept op tot de uitvoering ervan;
  • dringt er bij alle Partijen bij de Overeenkomst van Parijs op aan een begin te maken met de voorbereidingen van hun NDCs, die tegen 2020 moeten worden ingediend.

Energie uit de oceanen en het behoud van de zeeën en oceanen

In de verklaring wordt iedereen opgeroepen om de nodige visies, beleidsplannen en strategieën te ontwikkelen, aan te nemen en uit te voeren met betrekking tot kosteneffectieve hernieuwbare energie uit de oceaan en tot mariene ruimtelijke ordening, waarbij de biodiversiteit, de veerkracht, de connectiviteit en de diensten van mariene ecosystemen, en de bestaansmiddelen van lokale gemeenschappen in die context worden gewaarborgd.

Klimaatverandering en internationale scheepvaart

In de verklaring wordt ook de nadruk gelegd op de noodzaak van urgente en ambitieuze emissiereducties binnen de sector van het internationale maritiem transport (shipping), in overeenstemming met de verklaring van Tony De Brum. Ook dringt zij er bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) op aan maatregelen te nemen en uit te voeren om de uitstoot van broeikasgassen vóór 2023 aanzienlijk te verminderen en moedigt zij staten, internationale organisaties en de particuliere sector aan om te investeren in onderzoek en ontwikkeling, de inzet van innovatieve technologieën, capaciteitsopbouw en technische samenwerking.