Als consument heeft u het recht om aan uw leverancier* te vragen of het voorwerp dat u gekocht heeft een zeer zorgwekkende stof (SVHC- substance of very high concern) bevat. Bedoeling is om een risicoloos gebruik van de voorwerpen waarin een SVHC aanwezig is, te garanderen. De lijst met zeer zorgwekkende stoffen, die twee keer per jaar wordt geüpdatet, is beschikbaar op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Uw leverancier is verplicht om u binnen de 45 dagen nadat hij uw vraag heeft ontvangen te antwoorden. De stoffen moeten in het voorwerp aanwezig zijn in een concentratie van minstens 0,1% massa/massa (m/m) (artikel 33 van de Reach-verordening).

Wil u onderzoeken of uw product bepaalde gevaarlijke stoffen bevat? Raadpleeg de nieuwe SCIP-databank.

Het is belangrijk dat u weet wat u mag vragen. België is van mening dat een voorwerp zijn functie niet verliest wanneer het geïntegreerd is in een complexer geheel van voorwerpen. De kritische waarde van 0,1% zal dus moeten worden berekend als de gemiddelde concentratie voor elk individueel voorwerp.

De specifieke vorm, oppervlakte of patroon die men tijdens het fabrikatieproces aan een voorwerp geeft, zijn bepalender voor de functie van het voorwerp dan de chemische samenstelling.

Praktische voorbeelden:

Een knop die op zich wordt verkocht, is een voorwerp. Diezelfde knop op een jas blijft een volwaardig voorwerp. De “zeer zorgwekkende stof” die de knop eventueel bevat zal identiek zijn in beide gevallen.

Zo kan u aan uw leverancier ook vragen of de handgrepen van uw fiets één of meerdere zeer zorgwekkende stoffen bevatten. De berekening moet gebeuren voor elk afzonderlijk handvat en niet in verhouding tot de totale massa van de fiets.

*We verstaan onder leverancier elke producent of importeur van een voorwerp, elke distributeur of andere actor van de bevoorradingsketen die een voorwerp op de markt brengt. U kan zich rechtstreeks tot de firma richten waarvan u het voorwerp gekocht heeft.

Wanneer je geen antwoord ontvangt van de leverancier binnen 45 dagen, kan je dit melden aan : info@health.fgov.be