Op het kruispunt van de sociale, economische en milieuaspecten beoogt het beleid inzake duurzame ontwikkeling te beantwoorden « aan de huidige behoeften zonder de capaciteit van de toekomstige generaties om aan hun eigen behoeften te voldoen in gevaar te brengen ».

De wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling zet de internationale toespraken en verbintenissen van België in concrete acties om. Deze wet heeft als doel één geïntegreerde, transversale en algemene aanpak van de federale beleidslijnen te ontwikkelen. Hiertoe voorziet de wet in instrumenten zoals de rapporten en de federale plannen en creëert of responsabiliseert specifieke federale institutionele actoren (ICDO, FIDO, Task Force van het Planbureau, FIDO) die belast worden met de uitwerking, de implementatie en de evaluatie van dit coördinatiebeleid.

In 2010 werd de wet grondig gewijzigd teneinde : 
- de instellingen belast met de implementatie van deze coördinatie te reorganiseren,
- de instrumenten hiervan te vereenvoudigen,
- het beleid beter af te stemmen op de beleidslijnen van de deelstaten en de Europese Unie,
- en vooral, om een federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling vast te stellen zoals vooropgesteld op internationaal vlak.

Sinds 2012 werden er verschillende wijzigingen van de wet bekrachtigd:
• de verlenging van de duur van het lopende plan (2004-2008) tot de goedkeuring van het volgende plan,
• de wijziging van de samenstelling van het FIDO,
• de vervanging van de DOEB (Duurzame Ontwikkelingseffectenbeoordeling) door de RIA (Regelgevingsimpactanalyse),
• de creatie van een wettelijke basis voor de subsidies die op het vlak van de duurzame ontwikkeling worden toegekend.

Tenslotte werd de duur van het plan gekoppeld aan de duur van de legislatuur. Voortaan beschikt de regering, die werd opgericht naar aanleiding van de verkiezingen, over één jaar om een nieuw federaal plan inzake duurzame ontwikkeling voor te stellen.

Voor meer info over de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, consulteer de website van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en de ICDO.