Deze verplichtingen hangen af van koninklijke besluiten die nog niet zijn gepubliceerd.

Tot op heden bestaat er dus geen verplichting voor de uitbaters.

In de toekomst zal voor elke voor het publiek toegankelijke gesloten plaats:

 • Eén jaar na de inwerkingtreding van de wet:
  • een luchtkwaliteitsmeter gebruiken, en
  • een risicoanalyse en een actieplan ontwikkelen en beschikbaar stellen.
 
 • Vanaf 1 januari 2025:
  • een certificering aanvragen,
  • zodra de certificatie verkregen is, het toegekende label afficheren, en
  • de plaats blijven uitbaten met dezelfde of minstens gelijkwaardige toestellen als op het moment van het behalen van het label.

De praktische uitvoering van deze verplichtingen zal bij koninklijk besluit worden geregeld.

Deze pagina zal worden bijgewerkt wanneer de uitvoeringsbesluiten worden gepubliceerd.

 
Heeft u hulp nodig?
Neem dan contact op met indoor-air-quality@health.fgov.be