De doelstelling die de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa (EEG-UNO) op het vlak van het milieu nastreeft, is het behoud van het milieu en de gezondheid waarbij de duurzame ontwikkeling in haar Lidstaten wordt bevorderd.

De Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa

De Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa (EEG-UNO) heeft o.m. als doel de vervuiling te beperken teneinde milieuschade zoveel mogelijk te verminderen en de natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

Hiertoe stelt de EEG-UNO via haar Comité voor het milieubeleid het milieubeleid vast, werkt ze het internationaal milieurecht uit en ondersteunt ze internationale initiatieven.

Ze ondersteunt haar Lidstaten om deze principes in de praktijk om te zetten door adviserende taken uit te voeren alsook workshops en seminaries te organiseren.

De EEG-UNO helpt de landen in overgang om hun milieuprestaties te verbeteren via een evaluatie van de maatregelen die ze nemen om hun vervuilingsniveaus te verlagen en hun natuurlijke hulpbronnen te beheren door nauwkeurige aanbevelingen te formuleren.

De EEG-UNO heeft over vijf milieuovereenkomsten onderhandeld die vandaag de dag allemaal van kracht zijn:

• het Verdrag van de EEG betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand ;
• het Verdrag van de EEG inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband;
• het Verdrag van de EEG inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren;
• het Verdrag van de EEG inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen;
• het Verdrag van de EEG betreffende de toegang tot informatie, de inspraak bij besluitvorming en de toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden.