Als u van oordeel bent dat één van uw patiëntenrechten niet gerespecteerd werd door een beroepsbeoefenaar uit de ambulante sector, die buiten een ziekenhuis werkzaam is (bv. een huisarts, een specialist in zijn privépraktijk, een zelfstandige verpleegster, een tandarts, een arts in een rusthuis, een gevangenisarts), dan kunt u terecht bij de federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

DG Gezondheidszorg

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”

Galileelaan 5/2

1210 Brussel
 

Nederlandstalige federale ombudspersoon

Tel.: 02/524.85.20

Fax: 02/524.85.38

E-mail: bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be
 

Franstalige federale ombudspersoon

Tel: 02/524.85.21

Fax: 02/524.85.38

E-mail: mediation-droitsdupatient@health.fgov.be


Opdrachten

·      De ombudspersoon heeft vooreerst als taak om door middel van preventieve acties de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen om klachten te voorkomen.

·      Indien een patiënt bij een bevoegde ombudsdienst klacht neerlegt, omdat hij oordeelt dat een van zijn rechten niet gerespecteerd werd (bv. gebrek aan informatie over zijn gezondheidstoestand, moeilijke toegang tot het patiëntendossier, ontoereikende kwaliteit van de zorgen), poogt de bemiddeling de onenigheid op te lossen met de medewerking van de patiënt en van de beroepsbeoefenaar.

·      Indien de partijen niet tot een oplossing komen, informeert de ombudspersoon de klager over andere bestaande mogelijkheden om zijn verzoek te behandelen.

·      Naast het verspreiden van informatie over haar eigen organisatie, formuleert de ombudsfunctie aanbevelingen in het kader van haar jaarverslag om herhaling te vermijden van bepaalde ontevredenheden die verbonden zijn met de patiëntenrechten. De jaarrapporten kunt u raadplegen in de rubriek “documenten” onderaan deze pagina.

Document

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

DG Gezondheidszorg

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”

Galileelaan 5/2

1210 Brussel

 

Nederlandstalige federale ombudspersoon

Tel.: 02/524.85.20

Fax: 02/524.85.38

E-mail: bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be

 

Franstalige federale ombudspersoon

Tel: 02/524.85.21

Fax: 02/524.85.38

E-mail: mediation-droitsdupatient@health.fgov.be