Wat is die gedragscode?

De gedragscode over invasieve planten beveelt goede praktijken aan om de introductie en verspreiding van invasieve planten in parken, tuinen, kwekerijen, vijvers of langs wegen (kortom startplaatsen van invasies in natuurlijke habitats) te beperken.

Het is een zelfregulerende benadering, gebaseerd op sensibilisatie, educatie en vrijwillige toepassing van preventieve maatregelen. Doelstelling van deze Code is een gedragswijziging in het gebruik van invasieve planten op gang te brengen.

Iedereen die betrokken is bij het gebruik van sierplanten, zowel professionele tuinbouwers (groensector) als tuinliefhebbers (particulieren), kan zich engageren in de Gedragscode.

Ook de verenigingen en organisaties die niet rechtstreeks voortspruiten uit de sierteeltsector (Natagora, Natuurpunt, Contrats de rivières, GAL, de Natuurparken, enz.) kunnen de Code voor de professionele groensector ondertekenen, wat betekent dat zij zich ertoe verbinden om de code aan te bevelen bij lokale tuinbouwers, gemeenten en andere professionelen uit de sierteeltsector die actief zijn in hun regio.

De Belgische Gedragscode: resultaat van sectorconsultatie

De Gedragscode invasieve planten is een primeur in België. De Code werd uitgewerkt in overleg met professionelen uit de sierteeltsector, vertegenwoordigers van de belangrijkste beroepsverenigingen, wetenschappers gespecialiseerd in de invasiebiologie en het AlterIAS-team.

De inhoud van de Gedragscode werd unaniem goedgekeurd door de belangrijkste beroepsorganisaties van de Belgische groensector. De Code wordt ook ondersteund door de regionale en federale administraties voor Leefmilieu in België (Agentschap voor Natuur en Bos, Bruxelles Environnement – Leefmilieu Brussel, Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG Leefmilieu, Service Public de Wallonie).

Aanvullende instrumenten naast de gedragscode

Naast zelfregulerende systemen zoals gedragscodes kunnen bijkomende wetgevende instrumenten aangewend worden om de introductie en verspreiding van invasieve planten te voorkomen.

Wetgeving kan zich focussen op de import, de handel, de aanplant en/of het gebruik in de meest brede betekenis van het woord. Ze kan op regionale, federale, Europese of internationale schaal doorgevoerd worden.

De Europese Commissie, van haar kant, werkt aan een juridisch bindend instrument dat de problemen gekoppeld aan de introductiewegen van de invasieve uitheemse soorten en aan hun vroegtijdige opsporing op de Europese bodem zou kunnen regelen maar dat ook een passend antwoord zou bieden voor het beheer ervan.

Daarnaast zijn ook de regeringen betrokken bij de communicatie- en sensibilisatie-acties, de vroegtijdige opsporing en de risicobeoordeling, het beheer van de problematische invasieve populaties en het herstel van de overwoekerde sites.

Voor meer informatie over de gedragscode, raadpleeg de website van het project AlterIAS.