Overleg om milieuthema’s coherent aan te pakken waar nodig, is in België essentieel. Het Overlegcomité, dat overleg mogelijk maakt wanneer gewestregeringen en de federale regering samen politieke knopen moeten doorhakken, richtte daarom de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL) op. In deze conferentie overleggen de leden van de verschillende regeringen met elkaar over de te nemen maatregelen, met inachtneming van ieders autonomie.
 
De Interministeriële Conferentie Leefmilieu is samengesteld uit de gewestelijke en federale ministers bevoegd voor Leefmilieu en Natuurbehoud. Het secretariaat wordt uitgeoefend door het CCIM-secretariaat van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het voorzitterschap wordt beurtelings waargenomen door de 3 gewesten en de federale overheid.
  
De Interministeriële Conferentie Leefmilieu maakt afspraken over kwesties die op coherente wijze moeten worden uitgevoerd. Sommige thema's worden opgelegd door de bijzondere wet van 8 augustus 1980 over de hervorming der instellingen. Zo moet de federale overheid de gewesten betrekken bij het vaststellen van productnormen (artikel 6, §4, 1°). De gewesten moeten dan weer onderling overleg plegen over bijvoorbeeld bossen verspreid over meer dan één gewest of over jachtopeningstijden.
 
Wanneer de behandelde kwesties ook betrekking hebben op bevoegdheidsgebieden die verder reiken dan milieu, wordt de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (ICL) uitgebreid met leden van de betrokken federale, gewest- of gemeenschapsregeringen. In twee gevallen wordt de samenstelling van de ICL vastgelegd in een samenwerkingsakkoord: 

  • de Interministeriële Conferentie Leefmilieu, uitgebreid tot klimaat: hiertoe behoren onder andere de ministers van Energie, Transport, Giscaliteit, Ontwikkelingssamenwerking en Economie (zie "Samenwerkingsakkoord Klimaat" betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren in het kader van het VN Klimaatverdrag (Belgisch Staatsblad 27 juni 2003);
  • de Interministeriële Conferentie Leefmilieu, uitgebreid tot REACH (zie "Samenwerkingsakkoord REACH" betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Belgisch Staatsblad 14 maart 2012).