Als u van oordeel bent dat één van uw patiëntenrechten niet gerespecteerd werd door een beroepsbeoefenaar in een ziekenhuis, kunt u terecht bij de ombudsdienst van dat ziekenhuis.

Indien de betrokken beroepsbeoefenaar in een psychiatrisch ziekenhuis, een initiatief van beschut wonen of een psychiatrisch verzorgingstehuis werkzaam is, is het mogelijk dat deze voorzieningen een beroep doen op de ombudspersoon bij het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg waarbij ze aangesloten zijn.

De contactgegevens van de ombudspersonen kunt u in de onderstaande lijsten raadplegen:

Ombudspersonen Vlaanderen

Ombudspersonen Brussel

Ombudspersonen Wallonië

Opdrachten

·      De ombudspersoon heeft vooreerst als taak om door middel van preventieve acties de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen om klachten te voorkomen.

·      Indien een patiënt bij een bevoegde ombudsdienst klacht neerlegt, omdat hij oordeelt dat een van zijn rechten niet gerespecteerd werd (bv. gebrek aan informatie over zijn gezondheidstoestand, moeilijke toegang tot het patiëntendossier, ontoereikende kwaliteit van de zorgen), poogt de bemiddeling de onenigheid op te lossen met de medewerking van de patiënt en van de beroepsbeoefenaar.

·      Indien de partijen niet tot een oplossing komen, informeert de ombudspersoon de klager over andere bestaande mogelijkheden om zijn verzoek te behandelen.

·      Naast het verspreiden van informatie over haar eigen organisatie, formuleert de ombudsfunctie aanbevelingen in het kader van haar jaarverslag om herhaling te vermijden van bepaalde ontevredenheden die verbonden zijn met de patiëntenrechten. Dit jaarverslag wordt sinds 1 januari 2016 overgemaakt aan de deelstaten.