De CCAMLR keurt instandhoudingsmaatregelen goed die het gebruik van de levende mariene rijkdommen op Antarctica regelen. Het gaat hierbij niet enkel om de soorten die commercieel bevist worden, maar ook om andere soorten vissen, zeehonden en walvisachtigen.

De Commissie die de werkzaamheden in het kader van het Verdrag betreffende de instandhouding van de Antarctische mariene fauna en flora (CAMLR) coördineert, past een ecosystematisch beheer toe. Exploitatie blijft mogelijk, maar die moet duurzaam zijn en rekening houden met de impact van de visvangst op de andere elementen van het ecosysteem.

Baleines joueuses
Foto van walvissen

Door deel te nemen aan de werkzaamheden van de organisatie, waakt België er samen met andere niet-visserslanden over dat bij de visvangst rekening wordt gehouden met ecologische argumenten.

De institutionele sleutelcomponenten van de organisatie zijn :
• de Commissie die een beslissingsorgaan inzake het behoud van de rijkdommen is. Ze kan ook niet bindende resoluties opstellen ;
• een wetenschappelijk Comité dat voorstellen voorlegt aan de Commissie op basis van de best beschikbare wetenschappelijke informatie. 

De instanhdoudingsmaatregelen voor de mariene rijkdommen die van toepassing zullen zijn in deze regio van Antarctica worden goedgekeurd door de Commissie.


DSC_5259
Foto van robben

De Commissie

De Commissie voert de doelstellingen en principes van het Verdrag uit.

De beslissingen van de Commissie bepalen het reglementaire kader dat wordt toegepast voor het beheer van de visserijbedrijven in het gebied waarop het Verdrag van toepassing is. Deze beslissingen kunnen onder andere betrekking hebben op de vangstquota en de seizoenssluitingen of de sluiting van bepaalde gebieden en op maatregelen bedoeld om de mogelijke impact van de visserijactiviteiten op de niet geviseerde soorten en op het ecosysteem zo goed mogelijk te beperken.


Het wetenschappelijk comité

De wetenschap is van essentieel belang voor de CCAMLR. Het Verdrag zelf kwam tot stand door de bezorgdheid van de wetenschappers wegens de opduikende interesse voor een grootschalige exploitatie van krill.

Het Wetenschappelijk Comité verstrekt aan de Commissie de best beschikbare wetenschappelijke informatie over de exploitatieniveaus en andere beheerkwesties. Conform het Verdrag moet de Commissie bij haar beslissingen rekening houden met de aanbevelingen en adviezen geformuleerd door het Wetenschappelijk Comité.

Het Wetenschappelijk Comité benut de resultaten van de onderzoeken uitgevoerd door de leden van de CCAMLR, zoals bijvoorbeeld in het kader van :
• het monitoringprogramma voor de visserijbedrijven ;
• het programma waarbij wetenschappelijke waarnemers meevaren aan boord van de visserijvaartuigen ;
• het monitoringprogramma voor het ecosysteem en het mariene afval.

De instandhoudingsmaatregelen

De CCAMLR werkt een ganse reeks maatregelen uit voor de instandhouding van de levende mariene rijkdommen op Antarctica en voor het beheer van de visserijbedrijven die actief zijn in de Zuidelijke IJszee. Deze « instandhoudingsmaatregelen » worden tijdens elke jaarlijkse vergadering van de Commissie herzien of uitgewerkt en vervolgens door de Leden toegepast tijdens het daaropvolgende visseizoen en de periode tussen twee vergaderingen. Ze worden elk jaar gepubliceerd in de Officiële lijst van de geldende instandhoudingsmaatregelen.
De instandhoudingsmaatregelen gelden voor alle Leden in het gebied waarop het CAMLR-verdrag van toepassing is. Sommige maatregelen zijn van toepassing gedurende een welbepaalde periode (een visseizoen bijvoorbeeld), terwijl andere permanent van toepassing blijven.