De biodiversiteit, de grondslag van alle leven op aarde en van onze sociale en economische activiteiten, is een complex netwerk dat natuurlijke functies vervult die even onontbeerlijk zijn voor onze planeet als de productie van zuurstof en waterzuivering. De biodiversiteit levert ook een hele reeks diensten (zogenaamde ecosysteemdiensten) aan de mens. Onze huidige consumptie- en productiewijzen zetten onze toekomst op het spel. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitputting van onze natuurlijke rijkdommen, de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten. Om de biodiversiteit in stand te houden moeten we meer doen dan de natuur beschermen en behouden. We moeten onze ecosystemen ook op duurzame wijze benutten en de voordelen en opbrengsten die we halen uit de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen eerlijk verdelen.

Om deze situatie op te lossen, staan we voor een belangrijke uitdaging: op een duurzame (zonder de toekomst van de komende generaties in gevaar te brengen) en tegelijk eerlijke (met respect voor iedereen) manier produceren en consumeren.

In het kader van de toepassing van het "Federaal Plan 2009-2013 voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu" een studie uitgevoerd met de titel “Consumptiewijzen en biodiversiteit: consumentengedrag en hun kennis van en gevoeligheid voor biodiversiteit”.

De algemene doelstelling van deze studie was om de maatregelen te identificeren die de federale regering moet nemen om de vraag naar goederen en diensten bestemd voor de burgers zo te sturen en/of te wijzigen dat de biodiversiteit, de ecosystemen en de ecosysteemdiensten beschermd en hersteld kunnen worden.

Meer concreet liet de studie toe om:

• het huidige kennisniveau en begrip van de biodiversiteit te bepalen;
• de voornaamste (huidige en gewenste) informatiebronnen te identificeren;
• de voornaamste bezorgdheden van de Belgen op het vlak van biodiversiteit te identificeren;
• de (huidige en potentiële) mate van betrokkenheid en engagement van de Belgen te meten op het vlak van biodiversiteit (dagelijkse overwegingen, persoonlijke acties…);
• het kennisniveau van de consumenten te bepalen over de merken/ketens/labels die optreden voor het behoud van de diversiteit en het vertrouwensniveau dat hen wordt toegekend;
• de (huidige en potentiële) motieven en remmingen naar voren te brengen om een meer “verantwoordelijk” consumptiegedrag aan te nemen;
• ...
 
De volledige studie en een samenvatting kunnen worden ingekeken.