Dagelijks kunnen we gratis gebruik maken van de diensten die de natuur ons levert(de ecosysteemdiensten genoemd). Onze huidige productie- en consumptiewijzen zijn nochtans verantwoordelijk voor de uitputting van onze natuurlijke rijkdommen en de biodiversiteit die van essentieel belang is voor de duurzaamheid van deze ecosysteemdiensten. De biodiversiteit in stand houden, is meer dan alleen maar de natuur beschermen en in stand houden. Men dient ook te waken over het duurzaam gebruik van onze ecosystemen. Teneinde deze situatie te verhelpen, is het een grote uitdaging om zowel op een duurzame (zonder de toekomst van de toekomstige generaties op het spel te zetten) als billijke (met respect voor iedereen) manier te produceren en te consumeren.

Wat is de interactie tussen onze productie- en consumptiewijzen, de biodiversiteit en de diensten die de natuur ons levert ? Wat dient er te gebeuren om de markt via biodiversiteit te optimaliseren waarbij de biodiversiteit in stand wordt gehouden?

Deze vragen kwamen aan bod in 2 studies en tijdens het colloquium “Welke markt(en) voor de biodiversiteit?”, georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 10 december 2013.

Deze twee federale studies werden uitgevoerd in het kader van het “Federale Plan 2009 – 2013 voor de integratie van de biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren” en van het federale en internationale beleid rond het behoud van de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen.

De eerste studie “Consumptiewijzen en biodiversiteit: Consumentengedrag” toont aan hoe de federale overheid de biodiversiteit, de ecosystemen en de diensten van de ecosystemen kan beschermen door maatregelen te nemen die de vraag naar goederen en diensten van consumenten en burgers kunnen veranderen.

De tweede studie « Economische overgang: De consumptie- en productiepatronen: De belangrijkste actoren op de markt aansporen om biodiversiteit te integreren” heeft als doel om de actoren van de markt, en meer in het bijzonder de ondernemingen en de sectorale federaties,  aan te zetten om duurzame consumptie- en productiemodellen voor te stellen en om rekening te houden met het potentieel van een duurzaam gebruik van biodiversiteit om economische, sociale en ecologische winst te bekomen. Deze studie stelt een lijst van instrumenten voor die door de federale overheid zouden kunnen worden ondersteund.

Tijdens het colloquium werden drie thema’s geïllustreerd aan de hand van gevalstudies. Dit zijn de fiches van deze thematieken:
- plantaardige oliën
- biogebaseerde producten
- natuurlijke stoffen

Voor elk van deze onderwerpen bestaat er ook een fiche over de interactie met de bank- en verzekeringssector.

U vindt hieronder de resultaten van deze dag:
 conclusie van het colloquium
 Verslag van de discussieworkshops