Sinds 2015 is er een verordening die de preventie en het beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (IAS) in de Europese Unie regelt.

Nieuwe verplichtingen voor de lidstaten

De verordening legt de Lidstaten een reeks nieuwe verplichtingen op. Zij moeten voor elke soort die op de lijst voorkomt zorgen voor de naleving van:

  • Het verbod op hun invoer en commercialisering;
  • Het verbod deze soorten te houden of te kweken;
  • Het verbod ze in de natuur te introduceren.

De Lidstaten moeten bovendien maatregelen nemen die tegen de op de lijst voorkomende soorten gericht zijn om :

  • actieplannen op te zetten die bedoeld zijn om hun onvrijwillige introductie en verspreiding te beperken;
  • de evolutie van hun aanwezigheid op het nationale grondgebied te bewaken;
  • de op hun grondgebied aanwezige populaties te beheren afhankelijk van hun invasieniveau (snelle uitroeiingsmaatregelen voor nieuw opkomende soorten, inperkings- en milderingsmaatregelen voor de soorten die al ruimer verspreid zijn,…)

De bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de Gewesten

In België zijn het voornamelijk de Gewesten die bevoegd zijn voor natuurbehoud. Bijgevolg zijn zij verantwoordelijk voor het beheer van de invasieve uitheemse soorten op hun grondgebied. Meerbepaald kunnen zij alle maatregelen nemen om de verkoop, het houden, het kweken en de teelt van IAS te verbieden of om soorten die eventueel in de natuur of bij particulieren gevonden worden uit te roeien.

De federale overheid blijft evenwel bevoegd voor:

  • de invoer, uitvoer en doorvoer van IAS, overeenkomstig haar meer globale bevoegdheid inzake de in-, uit- en doorvoer van uitheemse plantensoorten en van uitheemse diersoorten en hun krengen (art. 6, §1, III, 2° van de wet van 8/8/1980 tot hervorming der instellingen);
  • het beheer van uitsluitend mariene IAS in het kader van haar bevoegdheid voor de Noordzee (die deels onder de rechtsbevoegdheid van België valt).

Nood aan coördinatie op Belgisch niveau
 
Om een goede uitvoering van de verordening te waarborgen hebben de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten op 30 januari 2019 een samenwerkingsakkoord gesloten. Dit akkoord creëert drie nieuwe nationale instellingen die als opdracht hebben de werkzaamheden betreffende de IAS op Belgisch niveau te coördineren:

Een nationale website bevat alle wetenschappelijke en beleidsinformatie over de coördinatie van de werkzaamheden op Belgisch niveau. Deze is toegankelijk via de volgende link: www.iasregulation.be

Wetgeving