De wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud vormt de juridische basis om het binnendringen van invasieve soorten op het nationaal grondgebied te voorkomen. De wet bevat onder meer een reeks bepalingen om overtredingen te voorkomen, op te sporen en te bestraffen tijdens de in-, uit- of doorvoer van in Europa verboden invasieve soorten.

De 'Federale Milieu-Inspectie' is de bevoegde overheid voor deze controles met de steun van de douane en het FAVV.

De regel is het verbod op de in-, uit- of doorvoer van één of meer specimens van de lijst van voor de Unie zorgwekkende soorten. Dit verbod omvat de bewegingen van derde landen naar de Europese Unie, maar ook tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie.

De bepaling voorziet evenwel in drie afwijkingen:

1. Voor gezelschapsdieren die reizen:

Voor verboden invasieve uitheemse soorten die gezelschapsdieren zijn en die voor de inwerkingtreding van het Europees verbod op het houden ervan zijn aangeschaft, is het mogelijk om naar het Belgische grondgebied terug te keren of om met je gezelschapsdier naar een ander land te gaan. Er is geen vergunning vereist, maar er zal systematisch aan de grenzen gecontroleerd worden. Het is sterk aangeraden om de FOD Volksgezondheid 30 dagen voor je vertrek of aankomst op de hoogte te brengen van je reis met je gezelschapsdier, en dit op het volgende adres: ias@health.fgov.be

2. Voor afwijkende in- of uitvoervergunningen:
 
a) Er kan een afwijkende vergunning worden aangevraagd voor onderzoek naar de door de Europese Unie verboden soorten, voor het behoud ex situ of voor de latere wetenschappelijke of medische productie.

Dit afwijkingsmechanisme is bepaald in artikel 8 van de IAS-Verordening. De procedure voor het indienen van de vergunningsaanvraag is bepaald in het koninklijk besluit van 17 november 2016 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden voor het verlenen, opschorten of intrekken van een invoer-, uitvoer- of doorvoervergunning van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.

b) Er kan ook een afwijkende vergunning worden aangevraagd om redenen van dwingend openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard.

Deze mogelijkheid is voorzien in artikel 9 van de IAS-Verordening. Gezien het uitzonderlijke karakter ervan moet de federale overheid na ontvangst van de aanvraag, deze via een elektronisch systeem bij de Europese commissie indienen. Enkel wanneer de Europese Commissie een positief advies geeft, kan de federale overheid desgevallend de vergunning afleveren op basis van het koninklijk besluit van 17 november 2016 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden voor het verlenen, opschorten of intrekken van een invoer-, uitvoer- of doorvoervergunning van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.
  
Procedure voor het aanvragen van afwijkende vergunningen:

Concreet moet het aanvraagformulier van vergunning ingevuld worden en per post of per mail naar het volgende adres worden verstuurd:

Dienst Biodiversiteit & Governance – Invasieve uitheemse soorten
DG Leefmilieu
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5/2
B – 1210 BRUSSEL 
 
OPGELET: Gelieve er rekening mee te houden dat deze aanvraag voor een invasieve soort je niet vrijstelt van het aanvragen van andere vergunningen die eventueel vereist zijn, zoals een gezondheidscertificaat afgeleverd door het FAVV of een regionale vergunning voor het houden van invasieve uitheemse soorten.

Formulier

Wetgeving