Om het binnendringen van invasieve soorten op het nationaal grondgebied te voorkomen, bepaalt de federale staat wettelijke maatregelen en werkt ze sensibiliseringsacties uit.

De wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

Sinds juli 2012, zijn de bepalingen ter omkadering van de federale regeling uitvoeriger gedetailleerd.

Er werden immers vijf specifieke doelstellingen toegevoegd aan de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. Het gaat om de volgende nieuwe elementen :

  1. Er wordt gepreciseerd dat de Koning de in-, uit- en doorvoer van invasieve uitheemse soorten kan opschorten en verbieden of deze afhankelijk maken van een voorafgaande homologatie, registratie of kennisgeving ;
  2. Mogelijkheid voor de Staat om sectorale overeenkomsten af te sluiten met ondernemingen die betrokken zijn bij de verspreiding van uitheemse soorten;
  3. Mogelijkheid voor de Koning om een Adviesraad op te richten die advies uitbrengt over elke vraag betreffende de in-, uit- en doorvoer van uitheemse planten- en diersoorten, inclusief IAS ;
  4. Updating van de bepalingen in verband met de strafrechtelijke sancties die verhoogd worden ;
  5. Invoering van de mogelijkheid om administratieve boetes op te leggen in geval van een overtreding ;
  6. Updating van de bepaling in verband met het personeel dat bevoegd is voor het controleren van de toepassing van de wet en diens uitvoeringsbesluiten voor wat betreft de bepalingen in verband met de in-, uit- en doorvoer :
  • personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu [voorheen : personeelsleden aangewezen door de minister van Landbouw]
  • douane [nieuw]
  • federale en lokale politie [voorheen : rijkswacht]

Het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid zet de nieuwe bepalingen van de wet op natuurbehoud om in de praktijk. De Federale Milieu-Inspectie controleert de invoer, uitvoer en doorvoer van invasieve uitheemse soorten in België.