De informatie op deze pagina heeft betrekking op antiquairs, handelaars in curiosa, verkoopzaken, online verkoopsites en gelegenheidsverkopers.
 


Op deze pagina


Wat zijn commerciële activiteiten?

Een commerciële activiteit kan bestaan uit verschillende soorten activiteiten, betaald of onbetaald, en is niet beperkt tot verkopen en kopen.

De volgende activiteiten worden beschouwd als commerciële activiteiten, ook als ze online op het internet worden uitgevoerd:

 • aankoop;
 • verkoop;
 • verhuur;
 • uitwisseling of ruil;
 • aankoopvoorstel;
 • kweken voor commerciële doeleinden;
 • verwerving voor commerciële doeleinden;
 • tentoonstelling voor commerciële doeleinden;
 • gebruik met winstoogmerk;
 • bezit met het oog op verkoop (zelfs bij occasionele verkoop);
 • te koop zetten;
 • vervoer voor verkoop;
 • directe of indirecte reclame met het oog op verkoop;
 • uitnodiging tot indiening van een offerte;
 • schenking aan een persoon die een commerciële activiteit uitoefent.

De wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen, worden bepaald door:

 • het doel van de commerciële activiteit;
 • de Bijlage van de Verordening (EG) nr. 338/97 waarin de soort is opgenomen.
   

In welke Bijlage is de soort opgenomen?

Om te weten in welke Bijlage van Verordening (EG) nr. 338/97 de soort is opgenomen, kunt u de pagina Door CITES beschermde soorten raadplegen.

Voor de gedetailleerde informatie over de Bijlagen van de Europese verordening verwijzen we naar de pagina CITES in de Europese Unie.
 


Commerciële activiteiten met specimens van beschermde soorten in de Europese Unie (EU)

U hebt CITES-documenten nodig voor alle commerciële activiteiten in de Europese Unie.

Het soort document dat vereist is, hangt af van de mate van bescherming van de soort (de Bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 waarin de soort is opgenomen).

-----------------------------------------------------------------------------

Bijlage A

Voor elke commerciële activiteit in de Europese Unie met specimens (levend of dood, product of deel) en voorwerpen die delen bevatten, van soorten die zijn opgenomen in Bijlage A is een Europees certificaat vereist dat de beschrijving van het voorwerp bevat.

U kunt zo'n item alleen kopen als de verkoper het originele Europese certificaat voor het item heeft. Vergeet niet de geldigheid en eventuele beperkingen van het certificaat te controleren. [LINK lezen en begrijpen] De verkoper moet u het originele certificaat overhandigen op het moment van aankoop.

Daarnaast kunt u een dergelijk voorwerp alleen verkopen of te koop aanbieden als u over het originele certificaat van het voorwerp beschikt. U moet het op het moment van verkoop aan uw koper geven. U moet het originele Europese certificaat van het voorwerp beschikbaar hebben wanneer u het te koop aanbiedt.

Er bestaat echter een algemene afwijking waarbij een Europees certificaat niet vereist is voor commerciële activiteiten met bewerkte antieke voorwerpen die dateren van vóór 3 maart 1947 en die delen van soorten uit Bijlage A bevatten (bijv. meubels of voorwerpen met inlegwerk van schildpad, meubelen in Rio-palissander). Deze voorwerpen kunnen in de EU verkocht worden zonder Europees certificaat. Bij een controle moet u echter kunnen bewijzen dat ze dateren van vóór 1947 door middel van een goed onderbouwd expertiseverslag of ander overtuigend bewijs.

Een specimen dat na 1947 bewerkt of herbewerkt is, voldoet niet aan de definitie, ook al kan het specimen dateren van vóór 3 maart 1947.

Wat is een bewerkt antiek voorwerp? 
Het is een voorwerp dat dateert van vóór 3 maart 1947 en dat bestaat uit soorten (of delen van soorten) die zijn opgenomen in Bijlage A. De ruwe natuurlijke staat van de soorten in Bijlage A verschilt grondig van zijn natuurlijke ruwe staat ter vervaardiging vant juwelenfonbe, decoratie, kunstvoorwerpen gebruiksvoorwerpen of muziekinstrumenten. 
Voorbeeld: een 19e-eeuws meubelstuk met schildpadinleg is een bewerkt antiek voorwerp. De schildpadschilden zijn grondig bewerkt om in het meubel verwerkt te worden. Dit meubel kan in de EU verkocht worden zonder Europees certificaat.

Wat is een ruw antiek voorwerp?
Het is een voorwerp dat dateert van vóór 3 maart 1947 en bestaat uit soorten (of delen van soorten) die vermeld staan in Bijlage A. De ruwe natuurlijke staat van deze soorten is niet voldoende gewijzigd om het voorwerp te laten voldoen aan de definitie van een bewerkt antiek voorwerp, ook al behoort het tot juwelen, decoratie, kunstvoorwerpen, gebruiksvoorwerpen of muziekinstrumenten. 
Voorbeeld: een narwaltand van vóór 3 maart 1947 is geen bewerkt antiek voorwerp omdat de natuurlijke ruwe staat ervan niet (voldoende) is gewijzigd. Een narwaltand mag niet in de EU op de markt worden gebracht zonder een Europees certificaat, ongeacht de leeftijd.

Deze afwijking geldt niet voor bewerkte antieke voorwerpen gemaakt van olifantenivoor, of bestaande uit olifantenivoor, daterend van vóór 3 maart 1947. Voor elke commerciële activiteit in de EU met deze voorwerpen is een Europees certificaat vereist. 

De volgende voorwerpen mogen niet langer in de EU worden verhandeld:

 • ruwe ivoren voorwerpen zoals slagtanden van olifanten en stukken van slagtanden van olifanten die niet over meer dan 90% van hun oppervlak zijn gesneden of gegraveerd, ongeacht hun leeftijd;
 • bewerkte voorwerpen in of met olifantenivoor, daterend van na 3 maart 1947;
 • muziekinstrumenten in of met olifantenivoor, daterend van na 1975.

Dit is de lijst van voorwerpen waarvoor EU-lidstaten niet langer Europese certificaten afleveren die commerciële activiteiten in de EU toestaan.

 • Olifantenslagtanden of delen van slagtanden die niet over meer dan 90% van hun oppervlak zijn uitgesneden, gegraveerd of bewerkt, ongeacht hun leeftijd, vanaf 19 januari 2022. De certificaten die vóór 19 januari 2022 voor deze voorwerpen werden afgeleverd, zijn sinds 19 januari 2023 niet meer geldig.
 • Voorwerpen bewerkt uit ivoor van olifanten of delen van ivoor van olifanten daterend van na 1947 (daterend van na 1975 in het geval van muziekinstrumenten), vanaf 19 januari 2022.  De certificaten die voor deze voorwerpen zijn afgeleverd vóór 19 januari 2022 zijn niet langer geldig sinds 19 januari 2023. 
 • Ruwe neushoornhoorns, ongeacht de leeftijd, sinds 16 januari 2016. Certificaten die voor deze voorwerpen zijn afgeleverd vóór 16 januari 2016 zijn nog steeds geldig.
 • Voorwerpen met delen van tijgers of producten van in gevangenschap geboren tijgers, ongeacht de leeftijd, vanaf 18 april 2023.  De certificaten die voor deze producten zijn afgegeven vóór 18 april 2023 zijn nog steeds geldig.

Meer informatie is te vinden in de door de EU gepubliceerde richtsnoeren.

-----------------------------------------------------------------------------

Bijlage B

Voor elke commerciële activiteit met een voorwerp dat delen bevat van een soort die voorkomt in Bijlage B (koraal, gedroogde vlinders, alligatorleer, enz.), moet u een bewijs hebben van de legale oorsprong van het specimen, zoals:

 • een factuur (zo nodig met vermelding van de referentie van de invoervergunning);
 • een overdrachtsverklaring.

Wanneer u een dergelijk voorwerp koopt, moet de verkoper u dit bewijs van legale oorsprong overhandigen op het moment van de transactie. Op dezelfde manier moet u, wanneer u een dergelijk voorwerp verkoopt, uw koper een bewijs van legale oorsprong geven.

Dit document moet in het bijzonder het volgende vermelden:

 • de wetenschappelijke naam van de soort; 
 • de beschrijving van het voorwerp (beeldje, meubelstuk met inlegwerk, enz.) met, indien mogelijk, foto's en afmetingen;
 • het identificatienummer of -merkteken, indien dit er is;
 • de informatie over de herkomst van het voorwerp: herkomst, datum en omstandigheden van verwerving;
 • het nummer van de CITES-invoervergunning van de lidstaat van invoer en de afgiftedatum indien het specimen met CITES-documenten in de EU is ingevoerd;
 • de contactgegevens van de verkoper en de koper;
 • de transactiedatum; 
 • de handtekeningen van beide partijen (in het geval van een overdrachtsverklaring). 

Dit correct ingevulde document garandeert de traceerbaarheid van het voorwerp.

Als u meerdere voorwerpen tegelijk koopt of verkoopt aan dezelfde persoon of dezelfde winkel, zorg er dan voor dat de gegevens van deze voorwerpen op het document worden vermeld. Dit maakt het mogelijk om elk item aan het document te koppelen.

-----------------------------------------------------------------------------

Bijlage C of D

Er is geen CITES-document vereist voor commerciële activiteiten met een specimen dat behoort tot een soort die is opgenomen in Bijlage C of D.

We raden u echter aan om op het moment van aankoop of verkoop een document op te stellen dat vergelijkbaar is met het document dat wordt gebruikt voor soorten die zijn opgenomen in Bijlage B.

CITES is namelijk voortdurend in ontwikkeling, en een soort die is opgenomen in Bijlage C of D (of zelfs in geen van beide bijlagen) kan in Bijlage B terechtkomen. In dat geval is een bewijs van wettelijke oorsprong vereist.
 


Commerciële activiteiten met specimens van beschermde soorten buiten de Europese Unie (EU)

Algemene regel

CITES-documenten zijn vereist voor alle transacties met landen buiten de Europese Unie.

Als u bijvoorbeeld een scrimshaw (een stuk gegraveerd walvisbeen) uit Nieuw-Zeeland wilt importeren of een antiek meubelstuk met schildpadinleg naar China wilt (weder)uitvoeren, hebt u CITES-documenten nodig. 

Het benodigde type document hangt af van:

 • de transactie: invoer, uitvoer of wederuitvoer, enz.;
 • de Bijlage van de Verordening (EG) nr. 338/97 waarin de soort is opgenomen.

Meer informatie

Beperkingen: invoer en (weder)uitvoer ivoor

Sinds 19 januari 2022 beperkt de Europese Unie de commerciële invoer naar en (weder)uitvoer vanop haar grondgebied van voorwerpen gemaakt van olifantenivoor of die delen van olifantenivoor bevatten.

De EU beperkt ook de commerciële invoer van voorwerpen die delen bevatten van andere soorten die zijn opgenomen in Bijlage A dan olifantenivoor, en die dateren van na 1947.

Meer informatie


Register van binnenkomst en vertrek

Wanneer u een commerciële activiteit uitoefent met specimens van dieren van een soort die is opgenomen in Bijlage A of B van Verordening (EG) nr. 338/97, dan moet u een register van binnenkomst en vertrek bijhouden.

Dit register hoeft echter niet te worden bijgehouden voor bewerkte antieke voorwerpen die zijn verkregen vóór 3 maart 1947 en die delen van soorten uit Bijlage A of Bijlage B bevatten. Dit geldt voor voorwerpen die aan deze definitie voldoen en olifantenivoor bevatten. 

Er moet echter wel een register bijgehouden worden voor 

 • bewerkte voorwerpen die na 3 maart 1947 werden verworven en die delen van de in de Bijlage A en B opgenomen soorten bevatten;
 • ruwe, onbewerkte voorwerpen, ongeacht hun ouderdom, zoals een narwaltand of gedroogde vlinders.

U moet dit register bewaren op de plaats waar u uw activiteit uitoefent en het ter beschikking stellen van de toezichthoudende autoriteiten.
 

Hoe het register van binnenkomst en vertrek invullen?

Op de pagina Welke documenten heb ik nodig? vindt u alle informatie die u nodig hebt om het register van binnenkomst en vertrek correct in te vullen.
 

Model van register van binnenkomst en vertrek

U kunt modelregisters in pdf-formaat downloaden van onze website:


CITES-documenten aanvragen

U moet de nodige documenten aanvragen voordat u koopt of verkoopt.

Door de Belgische CITES-dienst afgeleverde documenten

Op de pagina Welke documenten heb ik nodig?  vindt u alle praktische informatie (tarieven, douaneformaliteiten, enz.) over de benodigde CITES-documenten: 

 • Europees certificaat;
 • invoervergunning;
 • kennisgeving van invoer;
 • uitvoervergunning;
 • wederuitvoercertificaat.

U dient deze documenten via ons online loket aan te vragen.
 

Hulp bij het aanvragen van CITES-documenten via ons online loket

Uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat afgegeven door een land buiten de EU

Over het algemeen is het de leverancier die de uitvoervergunning aanvraagt in het derde land buiten de EU.

Zodra de uitvoervergunning is afgegeven, vraagt u de leverancier om u een scan van deze vergunning te sturen. Daarna kunt u dan een invoervergunning aanvragen.
 


De CITES-documenten lezen en begrijpen

De CITES-documenten kunnen soms moeilijk te begrijpen en te interpreteren zijn. U vindt alle uitleg over de gegevens en informatie die

 • een Europees certificaat,
 • een invoervergunning,
 • een uitvoervergunning,
 • een wederuitvoercertificaat
 • een kennisgeving van invoer

bevatten op de volgende pagina's:


Inbreuken

Inbreuken op de wetgeving in verband met door CITES beschermde soorten zijn strafbaar bij wet.
Voor meer informatie verwijzen we naar de pagina Risico's bij inbreuk.
 


Aanvullende informatie