Heeft u onlangs in het buitenland gejaagd en denkt u erover om het dier mee terug te nemen als jachttrofee of om het later te importeren?
Controleer dan of het een soort is die wordt beschermd door CITES en welke nationale wetgeving van toepassing is.
 


Op deze pagina


Inleiding

De handel in beschermde dieren en planten is onderworpen aan strenge regels en afspraken die zijn vastgelegd in de CITES-overeenkomst. Deze maatregelen zijn bedoeld om het uitsterven van bedreigde dieren en planten te voorkomen.

Verder gelden deze regels ook voor producten die zijn afgeleid of vervaardigd van beschermde dieren of planten.

Voor het invoeren en uitvoeren van door CITES beschermde soorten naar of vanuit België zijn over het algemeen CITES-documenten vereist [LINK niet-EU-handel].
 


Wat is een jachttrofee?

De Europese Verordening (EG) nr. 865/2006 definieert een jachttrofee als een volledig dier of een gemakkelijk herkenbaar deel of afgeleid product van een dier dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het is onbewerkt, verwerkt of bewerkt;
 • Het is door de jager legaal door jacht verworven voor persoonlijk gebruik; 
 • Het wordt ingevoerd, uitgevoerd of wederuitgevoerd door of namens de jager, als onderdeel van de overbrenging vanuit het land van herkomst naar – in laatste instantie - de staat waar de jager zijn gewone verblijfplaats heeft;
 • Het behoort tot de persoonlijke bezittingen van de jager. 
   

Invoer van jachttrofeeën niet langer toegestaan in België

De invoer van jachttrofeeën is niet langer toegestaan in België na de inwerkingtreding van de wet die de invoer van jachttrofeeën van bepaalde CITES-soorten beperkt.

Concreet betekent dit dat er in België geen vergunningen meer worden afgegeven voor de invoer van jachttrofeeën:

 • van alle soorten opgenomen in Bijlage A; 
 • van een selectie van soorten opgenomen in Bijlage B. 

Deze specifieke groep soorten van Bijlage B is opgenomen in Bijlage XIII bij Verordening (EG) nr. 865/2006 en omvat momenteel de volgende soorten:

 • Ceratotherium simum simum (zuidelijke witte neushoorn);
 • Hippopotamus amphibius (Nijlpaard);
 • Loxodonta africana (Arikaanse olifant);
 • Ovis ammon (Argalischaap);
 • Ovis collium (Kazachstan argalischaap);
 • Ovis darwini (Gobi argalischaap);
 • Ovis jubata (Noordelijk Chinees argalischaap);
 • Ovis karelini (Tien Shan argalischaap);
 • Ovis polii (Marco Polo argalischaap);
 • Ovis severtzovi (Severtzov’s argalischaap);
 • Panthera leo (Afrikaanse leeuw);
 • Ursus maritimus (IJsbeer).

 Indien in de toekomst soorten aan deze lijst toegevoegd worden, zal de invoer van jachttrofeeën van deze soorten ook automatisch verboden zijn in België.

Bijgevolg zullen alle aanvragen voor invoervergunningen van soorten opgenomen op Bijlage A en van de selectie van soorten vermeld in Bijlage B worden afgewezen.

De invoer van jachttrofeeën van alle andere soorten uit Bijlage B kan legaal gebeuren zonder afgifte van een Belgische invoervergunning. Een dergelijke invoer kan nog steeds plaatsvinden, op voorwaarde dat er een geldige CITES-uitvoervergunning werd afgeleverd door het land van oorsprong.

Voor de invoer van jachttrofeeën van soorten opgenomen in Bijlage C en D heeft u geen invoer- of uitvoervergunning nodig.

De documenten, die voordien door de CITES-dienst werden afgeleverd voor de invoer van jachttrofeeën, behouden hun rechtsgeldigheid.
 


Ik heb al een jachttrofee geïmporteerd. Wat is nu de volgende stap?

Jachttrofeeën worden beschouwd als persoonlijke bezittingen en mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Alleen voor soorten van Bijlage B kunnen commerciële activiteiten worden toegestaan gedurende ten minste twee jaar na invoer, na schriftelijke toestemming van onze dienst.

Als dit op u van toepassing is, neem dan contact op met onze dienst.
 


Aanvullende informatie