Op deze pagina


Inleiding

Steureieren, die hun adelsbrieven verdienden aan het hof van de tsaren, zijn een symbool geworden van verfijning en luxe. De steur, die zeer gewild is, is aangetast door negatieve factoren zoals visserij, illegale handel en de afname van natuurlijke paaiplaatsen voor onbevruchte eieren (kuit). Dit heeft het voortbestaan van de soort in gevaar gebracht.

Daarom beschermt CITES sinds 1998 steuren en hun Amerikaanse neven, de polyodons (orde van de Acipenseriformes spp.). De bepalingen van CITES zijn van toepassing op levende en dode dieren, maar ook op hun onderdelen en producten, waaronder kaviaar. De kaviaarhandel is bijgevolg strikt gereglementeerd door de Overeenkomst.

De legale kaviaar die op de Belgische markt beschikbaar is, is: 

 • ofwel geproduceerd in een steurkwekerij (aquacultuur) in de Europese Unie;
 • ofwel in de Europese Unie ingevoerd met een door de douane goedgekeurde CITES-invoervergunning en over het algemeen herverpakt door een bedrijf uit de Europese Unie.

Als u kaviaar op het internet bestelt, pas dan op voor goedkope aanbiedingen! Kaviaar die tegen lage prijzen op het internet wordt verkocht is vaak geen echte kaviaar. Het kunnen eitjes van andere vissen zijn, tot kleine korreltjes gereduceerd visvlees of zelfs stoffen van onbepaalde aard. De kwaliteit van deze goedkope 'kaviaar' is twijfelachtig, hij werd niet onderworpen aan gezondheidscontroles en de risico's voor uw gezondheid zijn reëel. Er is ook een grote kans dat deze kaviaar niet voldoet aan de bepalingen van CITES en dat hij door de douane in beslag wordt genomen zodra hij de EU binnenkomt.
Koop kaviaar bij voorkeur in bekende winkels of handelszaken in de Europese Unie.


Ik koop kaviaar in de Europese Unie

Bijna alle kaviaar van legale oorsprong die in België en de Europese Unie verkocht wordt, is afkomstig van kwekerijen in of buiten de EU.

De kwaliteit van gekweekte kaviaar is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Bedrijven kopen daarom liever gekweekte kaviaar dan de duurdere kaviaar vanwilde bronnen, die weinig toegestaan is.

Hoe weet u welke blikken kaviaar van legale herkomst zijn? Deze blikjes (de primaire recipiënten die in contact komen met de kaviaar) moeten individueel verzegeld zijn en elk blikje moet voorzien zijn van een niet-verwijderbaar etiket (dat er niet kan worden losgemaakt en weer vastgekleefd). Op dit etiket moet verplicht de CITES-code staan, die informatie geeft over de soort en de oorsprong van de kaviaar en zo de traceerbaarheid garandeert.

Om te weten hoe u de CITES-code op het etiket kunt lezen, zie de rubriek 'CITES-etiketten' hieronder.

 

Verkoopt u kaviaar als handelaar, groothandelaar, detailhandelaar, (her)verpakker of restaurant? Dan bent u verplicht om ervoor te zorgen dat deze kaviaar een legale herkomst heeft en correct verzegeld is met een niet-verwijderbaar etiket.


Ik voer kaviaar in vanuit een land buiten de Europese Unie

Of u nu een particulier of een bedrijf bent, als u legaal kaviaar wilt importeren uit een land buiten de Europese Unie, moet u aan een aantal vereisten voldoen.

U moet over de volgende CITES-documenten beschikken:

 • een uitvoervergunning afgeleverd door de CITES-administratie van het land dat de kaviaar uitvoert;
 • een invoervergunning afgeleverd door de Belgische CITES-dienst.

Zowel de uitvoervergunning als de invoervergunning moeten aan de douane worden voorgelegd opdat zij deze het document invullen en afstempelen.

De blikken (primaire recipiënten die met de kaviaar in contact komen) moeten elk verzegeld zijn en voorzien zijn van een niet-verwijderbaar etiket met de 'CITES'-code, zoals voor kaviaar die in de Europese Unie verkocht wordt. Om te weten hoe u de CITES-code op het etiket kunt lezen, zie de rubriek 'CITES-etiketten' verder op deze pagina.Als u niet aan deze verplichtingen voldoet, wordt de zending in beslag genomen zodra deze de EU binnenkomt.

Neem ook contact op met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor informatie over de gezondheidsvoorschriften bij invoer en met de douane voor invoerrechten (belastingen).
 


Ik breng kaviaar mee vanop mijn reis buiten de Europese Unie

Als u op reis gaat naar een land buiten de Europese Unie en één of meerdere blikken kaviaar wilt meenemen die u bijvoorbeeld in een luchthavenwinkel hebt gekocht, wat zijn dan uw verplichtingen?

U mag maximaal 125 g kaviaar per persoon meenemen in uw persoonlijke bagage zonder dat u CITES-documenten nodig hebt. Deze kaviaar moet voor persoonlijke consumptie bestemd zijn en mag in geen geval in het commerciële circuit terechtkomen.

De kaviaar moet wel van legale oorsprong zijn en het blik of de blikken die mee teruggebracht worden, moeten elk verzegeld zijn en voorzien zijn van een niet-verwijderbaar etiket waarop de CITES-code vermeld staat. Om te weten hoe u de CITES-code van het etiket kunt lezen, zie de rubriek 'CITES-etiketten' verder op deze pagina.Boven 125 g kaviaar per persoon wordt de aankoop niet langer beschouwd als een persoonlijk voorwerp en zijn CITES-documenten (uitvoervergunning en invoervergunning) vereist en moeten deze aan de douane worden voorgelegd.
 


Ik produceer en verpak kaviaar (aquacultuur) of ik herverpak kaviaar (verandering van primaire verpakking) in België

Als u:

 • een steurkwekerij in België bent die kaviaar produceert en verpakt, of
 • een bedrijf bent dat kaviaar verhandelt in België en kaviaar herverpakt (d.w.z. dat u de primaire recipiënt van de kaviaar verandert), 

moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen om kaviaar in de EU te kunnen invoeren, (her)uitvoeren of verhandelen.

Voor het verpakken en herverpakken van kaviaar moet u eerst de goedkeuring krijgen van het FAVV.

Vervolgens moet u erkend worden door de Belgische CITES-dienst. 

Om goedgekeurd te worden, moet je ons een aanvraag sturen met de volgende documenten: 

 • het ingevulde en ondertekende erkenningsaanvraagformulier
 • een model van het gebruikte register
 • een schatting van de hoeveelheid kaviaar die u van plan bent volgend jaar en het jaar daarop te herverpakken
 • de verschillende landen van eerste bestemming voor de kaviaar die u van plan bent volgend jaar en het jaar daarna te herverpakken.

U dient uw erkenningsaanvraag naar onderstaand adres te sturen:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu - Dienst Biodiversiteit & Governance
Dienst CITES
Galileelaan 5 bus 2
1210 Brussel

Zodra uw erkenningsaanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een unieke registratiecode. Deze code wordt u meegedeeld en wordt ook verstuurd naar het Internationaal Secretariaat van CITES, dat de code op zijn website zal publiceren op de pagina gewijd aan het register van kaviaarexporteurs. 
 
Deze registratiecode moet worden opgenomen in de CITES-code op het niet-verwijderbare etiket dat zich op alle blikken kaviaar bevindt die u hebt verpakt (aquacultuur) of herverpakt.

U dient een gepast register bij te houden waarin de hoeveelheden kaviaar worden genoteerd:

 • die ingevoerd worden (kaviaar van landen buiten de EU);
 • die uitgevoerd worden (kaviaar van oorsprong uit de EU uitgevoerd buiten de EU;
 • die wederuitgevoerd worden (kaviaar van buiten de EU wederuitgevoerd uit de EU);
 • die ter plaatse geproduceerd worden (indien van toepassing);
 • die opgeslagen worden.

Dit register kan het register zijn dat vereist wordt door de federale gezondheidsvoorschriften, op voorwaarde dat de gegevens die erin worden opgenomen alle vereiste informatie bevatten.

U moet dit register ter beschikking houden van de CITES-dienst. 
 


CITES-etiketten op primaire recipiënten van kaviaar

Elke primaire recipiënt van kaviaar (blik, glazen pot of elke andere recipiënt die rechtstreeks in contact komt met de kaviaar) moet:

 • verzegeld zijn;
 • voorzien zijn van een niet-verwijderbaar etiket met de CITES-code waarop informatie over de soort en de oorsprong van de kaviaar is vermeld.

De CITES-code garandeert de traceerbaarheid en identificeert erkende kaviaaruitvoerders.

Deze bepaling is van toepassing op:

 • de invoer in de Europese Unie;
 • de uitvoer of wederuitvoer buiten de EU;
 • de verkoop op het grondgebied van de EU.

Er zijn twee soorten codesequenties die op het niet-verwijderbare etiket kunnen worden vermeld.

Type 1 - Etiket aangebracht door het productiebedrijf in het land van oorsprong wanneer de kaviaar voor het eerst wordt verpakt.

GUE / C / CL / 2022 / 19/04/21e / EX000005

 • GUE = code van de soort
 • C = oorsprongscode van de kaviaar
 • CL = ISO-code van het land van herkomst
 • 2022 = oogstjaar
 • 19/04/21e  = registratiecode van het verpakkingsbedrijf
 • EX000005 = identificatienummer van de partij kaviaar


 

Type 2 - Etiket aangebracht door de onderneming wanneer de kaviaar herverpakt wordt

BAE / C / IT / 2024 / BE- VE5526 / FVARC2

 • BAE = code van de soort
 • C = oorsprongscode van de kaviaar
 • IT = ISO-code van het land van herkomst
 • 2024 = jaar van herverpakking
 • BE- VE5526 = registratiecode van het herverpakkingsbedrijf
 • FVARC2 = identificatienummer van de partij kaviaar, de uitvoervergunning of het wederuitvoercertificaat

  

Dit etiket zou normaal gezien de recipiënt moeten verzegelen. Indien dit niet het geval is, moet de recipiënt zodanig worden verzegeld dat visueel bewijs van opening kan worden gedetecteerd.
 


CITES-documenten aanvragen

Invoervergunning afgegeven door de CITES-dienst

Op de pagina Welke documenten heb ik nodig? vindt u alle praktische informatie (tarieven, douaneformaliteiten, enz.) over de invoervergunning.

U moet de invoervergunning aanvragen via ons online loket.

Hulp bij het aanvragen van CITES-documenten via ons online loket

Uitvoervergunning afgegeven door een land buiten de EU

Over het algemeen is het de leverancier die de uitvoervergunning aanvraagt in het derde land.

Zodra de uitvoervergunning is afgegeven, vraagt u de leverancier om u een scan van deze vergunning te sturen. Daarna kunt u dan een invoervergunning aanvragen.
 


De CITES-documenten lezen en begrijpen

De CITES-documenten kunnen soms moeilijk te begrijpen en te interpreteren zijn. U vindt alle uitleg over de gegevens en informatie die 

 • een invoervergunning, 
 • een uitvoervergunning, 

bevat op de pagina Een invoervergunning, een uitvoervergunning en een wederuitvoercertificaat lezen en begrijpen.
 


Inbreuken

Inbreuken op de wetgeving in verband met door CITES beschermde soorten zijn strafbaar bij wet.

In de context van de kaviaarhandel kunnen volgende overtredingen voorvallen: 

 • het invoeren van kaviaar buiten het kader van de vrijstelling voor persoonlijke bezittingen' in de Europese Unie zonder een geldige CITES-vergunning en de gepaste CITES-etikettering op de primaire container;
 • het produceren of (her)verpakken van kaviaar in België zonder goedkeuring van de CITES-dienst;
 • het verkopen van kaviaar zonder de gepaste CITES-etikettering;
 • het uitvoeren/wederuitvoeren van kaviaar zonder de gepaste CITES-etikettering en vergunning/certificaat.
   

Meer informatie


Aanvullende informatie