Papegaaien zijn prachtige vogels. Met uitzondering van zeer algemene soorten zoals de valkparkiet, de grasparkiet, de halsbandparkiet en de perzikkopagapornis, worden deze vogels allemaal beschermd door CITES.

U moet daarom aan bepaalde wettelijke verplichtingen voldoen als u papegaaien wilt houden, kweken of verhandelen.
 


Op deze pagina


Is mijn papegaai opgenomen in Bijlage A of Bijlage B?

Om papegaaien te mogen verhandelen (kopen, verkopen, kweken, enz.), moet u voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, afhankelijk van de Bijlage van Verordening (EG) nr. 338/97 waarin uw dieren zijn opgenomen.

Om te controleren of uw papegaaien zijn opgenomen in Bijlage A of B, verwijzen we u naar de pagina Door CITES beschermde soorten.

De Bijlagen van CITES samengevat

Op internationaal niveau bestaat de CITES-overeenkomst uit drie Bijlagen (Bijlage I, II en III) waarin planten- en diersoorten worden opgelijst volgens hun mate van bescherming.

Op Europees niveau heeft de Europese Unie (EU) specifieke verordeningen aangenomen om de bepalingen van CITES op dezelfde manier te implementeren in alle lidstaten. De EU is voor bepaalde aspecten strenger en ambitieuzer en heeft daarom onder andere de CITES-Bijlagen (op internationaal niveau) omgezet in EU-Bijlagen.

Samengevat telt de Europese Verordening vier Bijlagen:

 • Bijlage A omvat alle dier- en plantensoorten die met uitsterven worden bedreigd en waarvan de handel schadelijk kan zijn voor hun voortbestaan. Deze soorten genieten de hoogste bescherming en handel in specimens afkomstig uit het wild is verboden. 
 • Bijlage B omvat alle dier- en plantensoorten die niet direct bedreigd zijn, maar dat wel kunnen worden als hun handel niet gereguleerd wordt.
 • Bijlage C omvat soorten die beschermd zijn in landen die de medewerking van andere CITES-partijen nodig hebben om de handel erin te controleren.
 • Bijlage D omvat soorten die niet beschermd worden door CITES, maar waarvoor de EU de importstroom naar de verschillende EU-lidstaten wil monitoren.  Op deze manier is er meer kennis over deze handelsstromen en kan er bekeken worden of een bijkomende bescherming nodig is. 

De Bijlagen spelen een cruciale rol bij het reguleren van de handel in soorten die beschermd worden door CITES, omdat ze bepalen welke CITES-documenten vereist zijn. Net als de Overeenkomst beschermt de EU niet alleen levende dieren en planten, maar ook dode dieren en planten en hun delen en producten.

Meer weten over EU-regelgeving?

Raadpleeg dan de pagina CITES in de Europese Unie.
 


Kweken met papegaaien

Om papegaaien te mogen kweken, moet u voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, afhankelijk van de Bijlage van Verordening (EG) nr. 338/97 waarin uw dieren zijn opgenomen. Zorg er dus voor dat u over de CITES-documenten beschikt die vereist zijn voor de Bijlage waarin de soort is opgenomen.
 

Uw papegaaien zijn opgenomen in Bijlage A

De ouderdieren moeten over een geldig Europees certificaat beschikken alvorens u met deze kan kweken. 

Om ervoor te zorgen dat uw nakweekdieren in orde zijn, moet u:

 • elk ouderpaar of elke oudergroep registreren  (als uw dieren in een groep leven) via ons online loket, wanneer het paar voor het eerst jongen heeft
 • elk dier identificeren met behulp van een gesloten ring met een uniek nummer, afkomstig van bijvoorbeeld een Belgische ornithologische federatie;
 • een verklaring van kweek (= DOB) indienen voor elke nieuwe 'nest' (de DOB bevat de informatie over de ouders en de jongen);
 • een Europees certificaat aanvragen voor elk jong;
 • een register van binnenkomst (geboorten en aankopen) en vertrek (overlijdens en verkopen) bijhouden. U moet dit register bewaren op de plaats waar uw vogels zich bevinden gedurende ten minste 5 jaar na de laatste inschrijving.

Meer informatie over het registreren van het ouderpaar, de verklaring van kweek, het Europees certificaat en het register van binnenkomst en vertrek vindt u bij het punt CITES-documenten aanvragen.

Meer informatie over de identificatieverplichtingen vindt u op de pagina Identificatie en markering.
 

Uw papegaaien zijn opgenomen in Bijlage B

Voor elk ouder- of nakweekdier moet u altijd een bewijs hebben van de wettelijke oorsprong van het dier (een factuur, een overdrachtsverklaring, enz.) met alle informatie over de herkomst ervan. Gebruik hiervoor bij voorkeur het EU- model van overdrachtsverklaring.

U moet ook een register van binnenkomst (geboorten en aankopen) en vertrek (overlijdens en verkopen) bijhouden. U moet dit register bewaren op de plaats waar uw vogels zich bevinden gedurende ten minste 5 jaar na de laatste inschrijving.
 


Kopen en verkopen van papegaaien in de EU

Om papegaaien te mogen kopen en verkopen in de EU, moet u voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, afhankelijk van de Bijlage van Verordening (EG) nr. 338/97  waarin de dieren zijn opgenomen.

Voor meer informatie over:

De papegaaien zijn opgenomen in Bijlage A

U moet over een origineel Europees certificaat beschikken voor elke gekochte of verkochte papegaai. Dit certificaat is geldig in de hele Europese Unie.

Het Europees certificaat kan worden beschouwd als een paspoort binnen de EU. Het volgt het specimen bij elke verandering van eigenaar, behalve als het certificaat expliciet vermeldt dat het dier niet van eigenaar mag veranderen (in dat geval worden deze voorwaarden vermeld in vak 20 van het certificaat).

Er moet een onbetwistbaar verband kunnen worden gelegd tussen het specimen en het certificaat. Het ringnummer van de vogel moet bijvoorbeeld op het certificaat staan.

U moet ook een register van binnenkomst (geboorten en aankopen) en vertrek (overlijdens en verkopen) bijhouden. U moet dit register bewaren op de plaats waar uw vogels zich bevinden gedurende ten minste 5 jaar na de laatste inschrijving.
 

De papegaaien zijn opgenomen in Bijlage B

Voor elke papegaai die u koopt of verkoopt, moet u een bewijs hebben van de wettelijke oorsprong van het dier, zoals een factuur of een overdrachtsverklaring met alle informatie over de herkomst en de identificatie ervan.

Gebruik hiervoor bij voorkeur het EU-model van overdrachtsverklaring.

U moet ook een register van binnenkomst (geboorten en aankopen) en vertrek (overlijdens en verkopen) bijhouden. U moet dit register bewaren op de plaats waar uw vogels zich bevinden gedurende ten minste 5 jaar na de laatste inschrijving.
 


Kopen en verkopen van papegaaien buiten de EU of naar de EU

Om papegaaien te mogen kopen en verkopen buiten of naar de EU, moet u voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, afhankelijk van de Bijlage van Verordening (EG) nr. 338/97 waarin de dieren zijn opgenomen.

Voor meer informatie over:

De papegaaien zijn opgenomen in Bijlage A of B

Voor elke commerciële activiteit buiten de EU of naar de EU met specimens van soorten die zijn opgenomen in Bijlage A of B is de afgifte door de CITES-dienst vereist van 

 • invoervergunningen,
 • uitvoervergunningen of wederuitvoercertificaten.
   

De papegaaien zijn opgenomen in Bijlage C

Voor elke commerciële activiteit buiten de EU of naar de EU met specimens van soorten die zijn opgenomen in Bijlage C is 

 • een kennisgeving van invoer vereist, die u zelf dient in te vullen via ons online loket,
 • de afgifte door de CITES-dienst van uitvoervergunningen of wederuitvoercertificaten vereist.
   

De papegaaien zijn opgenomen in Bijlage D

Voor elke commerciële activiteit naar de EU (invoer) met specimens van soorten die zijn opgenomen in Bijlage D moet u zelf een kennisgeving van invoer invullen via ons online loket.

Voor commerciële activiteiten buiten de EU (uitvoer of wederuitvoer) met specimens van soorten die zijn opgenomen in Bijlage D is geen specifiek CITES-document vereist.
 

Gezondheidsformaliteiten

Om papegaaien naar en uit de EU te vervoeren, moet u bepaalde aanvullende formaliteiten vervullen om ervoor te zorgen dat ze uit gezondheidsoogpunt in orde zijn. Neem contact op met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om te weten te komen welke formaliteiten u moet vervullen om ervoor te zorgen dat papegaaien vanuit gezondheidsoogpunt in orde zijn.

Meer informatie en contactgegevens van het FAVV

Website

E-mailadres

Register van binnenkomst en vertrek

U moet ook een register van binnenkomst (geboorten en aankopen) en vertrek (overlijdens en verkopen) bijhouden.

U moet dit register bewaren op de plaats waar uw vogels zich bevinden gedurende ten minste 5 jaar na de laatste inschrijving.
 


Andere commerciële activiteiten

Voor andere commerciële activiteiten met papegaaien moet u voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, afhankelijk van de Bijlage waarin de dieren zijn opgenomen.
 

De papegaaien zijn opgenomen in Bijlage A

Net zoals bij het verkopen en kopen moet elke papegaai die is opgenomen in Bijlage A in de volgende gevallen (niet-exhaustieve lijst) over een Europees certificaat beschikken:

 • uitwisselingen met andere kwekers;
 • verhuur;
 • vervoer voor verkoop;
 • schenking aan een winkel of aan een kweker die zich bezighoudt met commerciële activiteiten;
 • gebruik voor reclamedoeleinden.

Deze verplichting geldt ook voor alle commerciële activiteiten via het internet.
 

De papegaaien zijn opgenomen in Bijlage B

U moet altijd een bewijs hebben van de wettelijke oorsprong van de vogels, zoals een aankoopfactuur of overdrachtsdocument van een kweker of verkoper, dat alle informatie over de herkomst en identificatie ervan bevat.

Gebruik bij voorkeur het EU-model van overdrachtsverklaring.
 


Grijze roodstaartpapegaai

De grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus) is een populair huisdier dat niet zomaar gehouden, gekocht of verkocht mag worden. In feite is dit dier een beschermde diersoort onder CITES.Er wordt heel wat handel gedreven in de grijze roodstaartpapegaaien en in het wild zijn ze door de illegale handel en stroperij bedreigd met uitsterven. Daarom is de soort sinds 4 februari 2017 opgenomen in Bijlage A van CITES. Dit betekent dat sinds deze datum een Europees certificaat vereist is voor elke commerciële activiteit.
 

Wilt u een grijze roodstaartpapegaai kopen of verwerven? 

Dan moet de papegaai vergezeld zijn van een Europees certificaat.
 

Had u al een grijze roodstaartpapegaai vóór 4 februari 2017? 

Dan had u toen nog geen Europees certificaat nodig, maar was een aankoopbewijs wel vereist. U moet dus kunnen aantonen dat het dier toen al van u was, door middel van een aankoopbewijs, een certificaat van de dierenarts,  een bepaling van het geslacht met vermelding van de identificatie, etc.

Als u over een door onze dienst goedgekeurde inventaris beschikt, geldt ook die als bewijs van wettelijke verwerving. De inventaris geldt alleen voor het legaal houden van het dier en niet voor commerciële activiteiten, waarvoor een Europees certificaat nodig is.
 


CITES-documenten aanvragen

Registratie van een ouderpaar

U moet elk ouderpaar of elke oudergroep via ons online loket registreren. De registratie van ouderparen is gratis.

Hulp bij het gebruik van ons online loket

Verklaring van kweek (DOB)

U moet elke verklaring van kweek via ons online loket indienen. De verklaring van kweek is gratis.

Hulp bij het gebruik van ons online loket

Europees certificaat / invoervergunning / kennisgeving van invoer / uitvoervergunning / wederuitvoercertificaat

Op de pagina Welke documenten heb ik nodig? vindt u alle praktische informatie (tarieven, termijnen, douaneformaliteiten, enz.) over de benodigde CITES-documenten: 

 • Europees certificaat;
 • invoervergunning;
 • kennisgeving van invoer;
 • uitvoervergunning;
 • wederuitvoercertificaat.

U dient deze documenten via ons online loket aan te vragen.

Hulp bij het aanvragen van CITES-documenten via ons online loket

Overdrachtsverklaring en registers van binnenkomst en vertrek 

Op de pagina Welke documenten heb ik nodig? vindt u alle informatie die u nodig hebt om een overdrachtsverklaring en een register van binnenkomst en vertrek correct in te vullen.

De modellen van overdrachtsverklaring en registers van binnenkomst en vertrek zijn beschikbaar op onze website:

Uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat afgegeven door een land buiten de EU

Over het algemeen is het de leverancier die de uitvoervergunning aanvraagt in het derde land buiten de EU.

Zodra de uitvoervergunning is afgegeven, vraagt u de leverancier om u een scan van deze vergunning te sturen. Daarna kunt u dan een invoervergunning aanvragen.
 


De CITES-documenten lezen en begrijpen

De CITES-documenten kunnen soms moeilijk te begrijpen en te interpreteren zijn. U vindt alle uitleg over de gegevens en informatie die

 • een Europees certificaat,
 • een invoervergunning,
 • een uitvoervergunning,
 • een wederuitvoercertificaat of
 • een kennisgeving van invoer

bevatten op de volgende pagina's:


Inbreuken

Inbreuken op de wetgeving in verband met door CITES beschermde soorten zijn strafbaar bij wet.

Voor meer informatie verwijzen we naar de pagina Risico's bij inbreuk.
 


Milieuvergunningen en normen voor het houden van het dier

Om papegaaien te mogen houden, hebt u een milieuvergunning nodig. Neem voor meer informatie contact op met de voor milieu bevoegde dienst van uw gemeente.

In België wordt het dierenwelzijn beheerd door de gewesten. Als u vragen hebt over de aanbevolen kooigrootte voor verschillende soorten papegaaien, kunt u contact opnemen met de dienst voor dierenwelzijn in uw regio.

Vlaanderen

Dienst Dierenwelzijn

Brussel

Leefmilieu Brussel

Wallonië 

SPW - Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-Être animal


Aanvullende informatie