Op deze pagina

 


Inleiding

De tijger (Panthera tigris) is een diersoort die beschermd wordt op het hoogste niveau. Deze soort is opgenomen in Bijlage I van CITES en in Bijlage A van verordening (EG) nr. 338/97.

Wilde tijgerpopulaties blijven echter onder grote druk staan, deels door de illegale handel in tijgers en tijgerproducten, waarbij ook in gevangenschap geboren tijgers betrokken zijn. Als gevolg hiervan zijn er op internationaal niveau afspraken gemaakt om de handel in tijgerspecimens die in gevangenschap geboren zijn, drastisch te beperken.

Concreet betekent dit dat de handel in specimens afkomstig van wilde tijgers verboden is.

De term 'specimen' verwijst naar elk dier, levend of dood, en elk deel of product dat behoort tot een soort die beschermd wordt door CITES.
 


Voor wie gelden deze regels?

De regels die op deze pagina toegelicht worden, hebben betrekking op:

 • de handel in levende tijgers of producten die delen van tijgers bevatten door:
  • taxidermisten, 
  • verzamelaars, 
  • circussen,
  • handelaars;
 • opvangcentra en dierentuinen die met levende tijgers werken;
 • wetenschappelijke instellingen;
 • musea.
   

Uitvoer en wederuitvoer vanuit België naar niet-EU-landen

De uitvoer en wederuitvoer van levende tijgers en producten van in gevangenschap gefokte tijgers is verboden. De CITES-dienst aanvaardt niet langer aanvragen voor uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten voor deze specimens.

Alleen uitvoer en wederuitvoer in de onderstaande gevallen kan nog worden toegestaan.

Levende tijgers geboren in gevangenschap

 • die bestemd zijn voor erkende dierentuinen of wetenschappelijke instellingen, binnen het kader van kweek- of instandhoudingsprogramma’s;
 • die getransporteerd worden naar officiële opvangcentra waarbij de dieren moeten gehouden worden in adequate omstandigheden met respect voor hun welzijn;
 • die deel uitmaken van bona fide onderzoeksprojecten, zoals wetenschappelijke of (bio)medische studies, en waarbij de specimens gebruikt zullen worden voor deze doeleinden en er geen andere opties zijn dan te werken met deze soort.

Delen en producten van tijgers geboren in gevangenschap

 • die gebruikt worden voor handhavingsdoeleinden of gerechtelijke doeleinden;
 • die deel uitmaken van bona fide onderzoeksprojecten, zoals wetenschappelijke of (bio-)medische studies, en waarbij de specimens gebruikt zullen worden voor deze doeleinden en er geen andere opties zijn dan te werken met deze soort;
 • die worden getransporteerd in het kader van een uitwisseling van culturele of artistieke goederen tussen gereputeerde instellingen (zoals musea, enz.), waarbij het duidelijk moet zijn dat het specimen dermate waardevol is in de huidige staat dat het niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden;
 • die een erfstuk zijn dat verplaatst wordt in het kader van een verhuis of erfenis en dat niet verhandeld zal worden.
   

In elk van bovenstaande gevallen moet de CITES-dienst ervan overtuigd zijn dat er geen redenen zijn die pleiten tegen het afleveren van de gevraagde vergunningen en certificaten. Waar nodig, zal contact opgenomen worden met het CITES-beheerorgaan in het land van bestemming.

Om een uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat te verkrijgen, moet u 

 • de nodige documenten overleggen die de legale herkomst van elk specimen bewijzen,
  en 
 • aantonen dat de aanvraag kadert binnen één van de bovenvermelde uitzonderingen. 

CITES-documenten worden nooit automatisch afgeleverd. Elke aanvraag wordt individueel behandeld en kan worden geweigerd als er onvoldoende garanties zijn dat de transactie onschadelijk is voor de instandhouding van de soort. 


Handel in tijgerspecimens afkomstig van dieren die in de EU in gevangenschap geboren en gefokt zijn

Handel in levende tijgers en tijgerdelen en producten, gekweekt in gevangenschap, is verboden. De CITES-dienst aanvaardt niet langer aanvragen voor Europese certificaten voor commerciële activiteiten met deze specimens.

Enkel voor volgende doeleinden kunnen nog Europese certificaten afgeleverd worden, die geldig zijn voor één enkele transactie en de traceerbaarheid garanderen:

Levende tijgers, geboren in gevangenschap

 • die bestemd zijn voor erkende dierentuinen of wetenschappelijke instellingen, binnen het kader van kweek- of instandhoudingsprogramma’s;
 • die getransporteerd worden naar officiële opvangcentra binnen de Europese Unie, waarbij de dieren moeten gehouden worden in adequate omstandigheden met respect voor hun welzijn  en waarbij ze niet gebruikt mogen worden voor kweek. 
 • die deel uitmaken van bona fide onderzoeksprojecten, zoals wetenschappelijke of (bio-)medische studies, en waarbij de specimens gebruikt zullen worden voor deze doeleinden en er geen andere opties zijn dan te werken met deze soort. 


Delen en producten van tijgers geboren in gevangenschap

 • die gebruikt worden voor handhavingsdoeleinden of gerechtelijke doeleinden;
 • die worden getransporteerd in het kader van een uitwisseling van culturele of artistieke goederen tussen gereputeerde instellingen (zoals musea, enz.), waarbij het duidelijk moet zijn dat het specimen dermate waardevol is in de huidige staat dat het niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden;
 • die een erfstuk zijn dat verplaatst wordt in het kader van een verhuis of erfenis en dat niet verhandeld zal worden;
 • die deel uitmaken van bona fide onderzoeksprojecten, zoals wetenschappelijke of (bio-)medische studies, en waarbij de specimens gebruikt zullen worden voor deze doeleinden en er geen andere opties zijn dan te werken met deze soort. 


In elk van bovenstaande gevallen vergewist de CITES-dienst zich ervan dat er geen redenen zijn die pleiten tegen het afleveren van de gevraagde certificaten. Waar nodig, zal contact opgenomen worden met het CITES-beheerorgaan in het land van bestemming.

Om een Europees certificaat te behalen, moet u 

 • de nodige documenten overleggen die de legale herkomst van elk specimen bewijzen,
  en 
 • aantonen dat de aanvraag kadert binnen één van de bovenvermelde uitzonderingen. 

CITES-documenten worden nooit automatisch afgeleverd. Elke aanvraag wordt individueel behandeld en kan worden geweigerd als er onvoldoende garanties zijn dat de transactie onschadelijk is voor de instandhouding van de soort.

Heeft u een Europees certificaat dat niet meer geldig is?

Als u één of meer Europese certificaten hebt die hun geldigheid hebben verloren, bijvoorbeeld als de tijger sterft, moet u deze terugbezorgen aan de CITES-dienst.

U moet ook de redenen vermelden waarom ze niet langer geldig zijn (bijvoorbeeld in het geval van overlijden: vermelding van de overlijdensdatum en gegevens over de huidige eigenaar van het specimen).
 


CITES-documenten aanvragen

Op de pagina Welke documenten heb ik nodig? vindt u alle praktische informatie (tarieven, termijnen, douaneformaliteiten, enz.) over de benodigde CITES-documenten: 

 • Europees certificaat;
 • uitvoervergunning;
 • wederuitvoercertificaat.

U dient deze documenten via ons online loket aan te vragen.
 

Hulp bij het aanvragen van CITES-documenten via ons online loket


De CITES-documenten lezen en begrijpen

De CITES-documenten kunnen soms moeilijk te begrijpen en te interpreteren zijn. U vindt alle uitleg over de gegevens en informatie die

 • een Europees certificaat,
 • een uitvoervergunning of
 • een wederuitvoercertificaat

bevatten op de volgende pagina's:


Inbreuken

Inbreuken op de wetgeving in verband met door CITES beschermde soorten zijn strafbaar bij wet. Voor meer informatie verwijzen we naar de pagina Risico's bij inbreuk.
 


Wettelijke referenties

De uitleg op deze pagina is gebaseerd op:


Aanvullende informatie