Op deze pagina

 

Afwijking voor wetenschappelijke uitwisselingen

Bent u werkzaam in een Belgische wetenschappelijke instelling en wilt u stalen van een CITES-soort uitwisselen met een andere wetenschappelijke instelling? 
Bewaart u CITES-specimens in een Belgische wetenschappelijke instelling die gebruikt worden voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden?
Voert u binnen uw afdeling  forensisch onderzoek  uit op CITES-specimens  en is hiervoor een uitwisseling vereist?

In dat geval kunt u gebruikmaken van de afwijking voor wetenschappelijke uitwisselingen ('Scientific exchange exemption'). Deze afwijking stelt geregistreerde wetenschappelijke instellingen vrij van bepaalde vereisten die door CITES worden opgelegd. In dat geval is er geen CITES-vergunning of -certificaat nodig, maar kan er een etiket voor wetenschappelijke instellingen worden aangevraagd.

Deze procedure is gratis en kan binnen enkele werkdagen worden goedgekeurd. Dit etiket kan worden aangevraagd voor elke overbrenging tussen twee door CITES erkende wetenschappelijke instellingen voor de volgende specimens, met name:

 • herbariumspecimens;
 • levende planten;
 • gedroogde specimens;
 • bevroren stalen;
 • andere monsters voor wetenschappelijke onderzoek bestemd voor uitlening, schenking of uitwisseling voor niet-commerciële doeleinden;
 • monsters voor forensischonderzoek.

Deze afwijking geldt niet voor levende specimens.

Deze afwijking bestaat enerzijds om de impact van wetenschappelijk onderzoek op wilde populaties uit te sluiten en anderzijds om uitwisselingen, schenkingen en uitleningen tussen wetenschappelijke instellingen die geregistreerd zijn bij CITES te vergemakkelijken en te versnellen. Het doel is om het onderzoek naar het behoud van wilde fauna en flora niet verder te bemoeilijken.
 


Registratie als wetenschappelijke CITES-instelling

Om van de afwijking en het wetenschappelijke etiket gebruik te maken, moet u uw onderzoeksgroep, departement of instelling registreren als een wetenschappelijke CITES-instelling. Vervolgens controleren we in hoeverre de instelling voldoet aan de vooropgestelde criteria.

Registratievoorwaarden

 • Specimens worden voornamelijk verworven voor onderzoek dat het voorwerp zal uitmaken van wetenschappelijke publicaties.
 • De verzamelingen van dier- of plantenspecimens en de bijbehorende documentatie worden permanent bewaard en professioneel beheerd.
 • De specimens zijn toegankelijk voor alle gekwalificeerde gebruikers, inclusief die van andere instellingen.
 • Nieuw verworven specimens worden correct geregistreerd in een permanente catalogus.
 • Leningen en overdrachten aan andere instellingen worden permanent geregistreerd.
 • De specimens zijn geprepareerd en de collecties zijn gerangschikt op een manier die hun bruikbaarheid garanderen .
 • Er worden nauwkeurige gegevens bijgehouden op specimenlabels, in permanente catalogi en in andere registers.
 • De verwerving en het bezit van specimens voldoen aan de wetten van de staat waarin de wetenschappelijke instelling is gevestigd.
 • Alle specimens van soorten uit bijlage I worden permanent en centraal bewaard.
 • Alle specimens staan onder de directe controle van de wetenschappelijke instelling en worden zodanig beheerd dat hun gebruik voor decoratie, trofeeën of andere doeleinden die onverenigbaar zijn met de bepalingen van CITES, wordt voorkomen.
   

Registratie en vragen

Wilt u zich registreren als wetenschappelijke CITES-instelling om gebruik te maken van deze afwijking? Heeft u vragen over de wetenschappelijke CITES-instellingen of over deze afwijking?
Neem dan contact op via cites@health.fgov.be.

U vindt alle geregistreerde wetenschappelijke CITES-instellingen op de website van CITES.
 


Etiketten voor wetenschappelijke instellingen

Wanneer kan het etiket voor wetenschappelijke instellingen gebruikt worden?

U heeft deze etiketten nodig voor 

 • de uitwisseling van dode specimens van dieren 
 • de uitwisseling van plantaardige specimens
 • van soorten opgenomen in Bijlage A, B of C van Verordening (EG) nr. 338/97,
 • tussen wetenschappers en wetenschappelijke instellingen die geregistreerd zijn bij een CITES-beheersorgaan,
 • in het kader van uitleningen, schenkingen en uitwisselingen voor niet-commerciële doeleinden.
   

Kostprijs van de aanvraag van etiketten voor wetenschappelijke instellingen

De etiketten voor wetenschappelijke instellingen zijn gratis.
 

Etiketten voor wetenschappelijke instellingen aanvragen 

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen.
 


Aanvullende informatie